Havengelden

Haven Maagjesbolwerk

U betaalt havengeld wanneer u bijvoorbeeld een ligplaats hebt voor een woonboot. Of als u aanmeert met een vrachtschip of recreatievoertuig.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

U vindt de tarieven in de tarieventabel van Havengeldverordening.

Bezwaar maken tegen de havengelden

Bezwaar maken kan digitaal. Hiervoor gebruikt u uw DigiD inlogcode.

Binnen zes weken

Dien uw bezwaar in binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden)! Op www.zwolle.nl/belastingen vindt u alle informatie.

Schriftelijk bezwaar

Uw schriftelijke bezwaar stuurt u naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Afdelingshoofd Juridische zaken
postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Zet in uw bezwaar:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum
  • uw handtekening
  • de reden waarom u bezwaar maakt.

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Zorg dat uw bezwaar binnen zes weken ontvangen is.

Kwijtschelding

Bij de invordering van havengelden verlenen we géén kwijtschelding.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2017