Bezwaar indienen voor bedrijven

Tegen bepaalde besluiten van de gemeente kunt u een bezwaar indienen. Meestal gaat het om besluiten van het college van burgemeester en wethouders, of van de burgemeester. Bij het bekend maken van een besluit staat vermeld of een bezwaar kan worden ingediend, en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan betrokkene, en / of door een publicatie op www.overheid.nl.

Wettelijke procedure

De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaar is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van die vereisten, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld.

Algemene bezwaarprocedure

Op deze pagina komt de algemene bezwaarprocedure aan bod (voor onder meer bijstand, bouwvergunning, subsidies, wegslepen auto, enz.).

Aparte bezwaarprocedure voor gemeentelijke belastingen

De gemeente Zwolle heeft voor de besluiten die betrekking hebben op gemeentelijke belastingen een aparte bezwaarprocedure. Wilt u meer weten over bezwaren tegen de gemeentelijke belastingen? Kijk dan bij de productinformatie.

Een bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen:

  • Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van het besluit. 
  • Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening (in geval van digitale indiening wordt hieronder uw E-herkenning verstaan), en uw naam en adres vermelden.
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom. 
  • Als uw bezwaarschrift niet aan één van de vereisten voldoet, wordt u ( als dit tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.

Bezwaarschrift indienen via E-herkenning (bedrijven)

Bezwaarschriften die niet via E-herkenning worden ingediend, adresseert u aan:

Gemeente Zwolle
Administratie Bezwaarschriften
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl