Omgevingsvergunning milieu en melding milieu

Wat vroeger een milieuvergunning heette, is tegenwoordig een omgevingsvergunning. De activiteit tot het oprichten of veranderen van een inrichting kan ook onderdeel uitmaken van een omgevingsvergunning met een aantal activiteiten. Bijvoorbeeld als er ook tegelijk gebouwd gaat worden.

Activiteitenbesluit
Sinds 1 januari 2008 vallen de meeste bedrijven in Nederland onder de milieuvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit of Barim). Er is een indeling gemaakt in type A, B en C inrichtingen.

Type A-inrichtingen
Voor deze inrichtingen is de meldingplicht komen te vervallen. Deze bedrijven moeten wel voldoen aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit.

Type B-inrichtingen
Deze inrichtingen moeten voor het oprichten en veranderen van de inrichting een melding indienen.

Als de verandering van een type B inrichting ook een aspect omvat waarvoor een omgevingsvergunning nodig is (bijvoorbeeld bouwen) dan is de melding een indieningsvereiste bij de aanvraag om omgevingsvergunning. Met andere woorden de melding is dan nodig om de aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling te kunnen nemen.

Type C-inrichtingen
Voor deze inrichtingen geldt de vergunningplicht. De inrichtingen vallen verder voor een deel onder de standaardvoorschriften uit het Activiteitenbesluit.

Voor het oprichten of veranderen van de milieu inrichting moet een omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl.

Activiteitenbesluit Internet Module
Met behulp van de vragenboom op www.aimonline.nl kunt u bepalen welk milieu-regime op uw bedrijf of inrichting van toepassing is. Het indienen van een melding moet 4 weken voorafgaand aan de oprichting of verandering van de inrichting worden gedaan. Het indienen van de melding kan ook via www.aimonline.nl worden gedaan.

Land- en glastuinbouwbedrijven
Landbouwbedrijven en glastuinbouwbedrijven zijn vergunningplichtige bedrijven (type C) in de zin van het Activiteitenbesluit. Mogelijk is het Besluit landbouw of het Besluit glastuinbouw op uw inrichting van toepassing. Met behulp van het meldingsformulier behorende bij het besluit kunt u nagegaan worden of uw bedrijf onder de werkingssfeer van het Besluit landbouw, Besluit glastuinbouw en/of Besluit mestbassins valt of dat voor uw bedrijf een omgevingsvergunning nodig is. De meldingsformulieren zijn via www.infomil.nl (onderwerp: landbouw of tuinbouw) verkrijgbaar.

DigiD
Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD. Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. u kunt zelf uw DigiD aanvragen. Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website www.digid.nl.

Melding indienen
Het indienen van een melding moet 4 weken voorafgaand aan de oprichting of verandering van de inrichting worden gedaan. Het indienen van de melding kunt u doen via www.aimonline.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen
Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl. Hier vindt u de formulieren om een aanvraag in te dienen. U kunt de formulieren digitaal verzenden met uw DigiD of met E-herkenning uitprinten en met bijbehorende gegevens opsturen naar de gemeente. Afhankelijk van de activiteit dienen er stukken bij de aanvraag gevoegd te worden. Hierbij moet u denken aan tekeningen, berekeningen en foto’s. Deze moeten in drievoud worden aangeleverd.

Beoordeling aanvraag
Bij het beoordelen van de aanvraag toetst de gemeente uw aanvraag eerst op volledigheid. Als er aanvullende stukken nodig zijn, dan stellen wij u in de gelegenheid om deze zaken aan te leveren.

Zodra alle stukken aangeleverd zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen, vindt de inhoudelijke toetsing plaats.

Komen er uit deze inhoudelijke toets zaken naar voren waarvoor wij geen vergunning kunnen verlenen, dan stelt de gemeente u in de gelegenheid uw aanvraag aan te passen. Zodra uw aanvraag voldoet aan de hierboven genoemde eisen, verleent de gemeente een omgevingsvergunning. Het kan zijn dat er aan de vergunning voorwaarden worden verbonden.

DigiD
Om online producten te regelen maakt de gemeente Zwolle gebruik van DigiD. Bij de gemeente Zwolle kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. u kunt zelf uw DigiD aanvragen. Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op de website www.digid.nl.

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een melding of een omgevingsvergunning voor deze activiteit

Procedure van 26 weken
De procedure voor een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu inrichting bedraagt 26 weken. De gemeente kan de termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen.

In geval van een milieuneutrale wijziging van de omgevingsvergunning milieu is de beslistermijn 8 weken (reguliere procedure). De gemeente kan ook deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen.

Inwerkingtreding vergunning
De omgevingsvergunning treedt 6 weken na bekendmaking in werking.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

www.omgevingsloket.nl

www.infomil.nl

www.aimonline.nl