Slopen en/of asbestverwijdering

Als u gaat slopen dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Vaak is een melding voldoende.   

Bij een grotere hoeveelheid sloopafval dan 10 m³ (de gemiddelde grootte van een bouwcontainer) moet u een melding doen.  

Bij het verwijderen van asbest moet u altijd een melding doen.

De melding moet u ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden indienen. In bepaalde gevallen mag de melding 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om het verwijderen uit een woning of bijgebouw van maximaal 35 m2 geschroefde asbesthoudende platen (geen dakleien), asbesthoudende vloertegels of niet verlijmde asbestvloerbedekking door een particulier.

Als u (een deel van) een monument gaat slopen of wanneer u wilt slopen binnen het beschermd stadsgezicht, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Ook als in het bestemmingsplan is geregeld dat u een vergunning nodig heeft voor slopen, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Het kan voorkomen dat u zowel een omgevingsvergunning moet aanvragen als een melding moet doen. Dat is bijvoorbeeld het geval als er bij het slopen van een monument meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt. 

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het slopen of dat u kunt volstaan met een melding? Doe dan de check op www.omgevingsloket.nl. Via het omgevingsloket kunt u de aanvraag en/of de melding indienen.

Wilt u meer weten over asbestverwijdering, tips en subsidieregelingen dan kunt deze onder andere vinden op www.milieucentraal.nl

De melding moet u doen via omgevingsloket.nl

Op de site van het omgevingsloket kunt u de melding en/of de aanvraag om een omgevingsvergunning digitaal indienen. U kunt er ook voor kiezen om het formulier te printen, in te vullen en per post te verzenden.

 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het slopen zijn opgenomen in de tarieventabel bij de Legesverordening. Deze kosten kunt u hier vinden.

 

Beleid & Wetgeving
De regels over het slopen zijn ondere andere opgenomen in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en de invordering van Leges

Wetgeving:

Bouwbesluit 2012

Regeling bouwbesluit 2012

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wetten.overheid.nl