Subsidieregeling Evenementen

Zwolle heeft zijn inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur, recreatie, sport en toerisme. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. Dit doet de gemeente niet alleen. Met de subsidieregeling evenementen biedt de gemeente organisaties de mogelijkheid een grootschalig evenement met een landelijke uitstraling te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of u voor subsidie in aanmerking kunt komen.

Wat is het doel van de subsidie?
Deze subsidie wordt verleend om grootschalige evenementen in Zwolle te organiseren op het gebied van cultuur, sport en toerisme.

Wat is de hoogte van de subsidie?
De gemeenteraad stelt jaarlijks het bedrag vast dat beschikbaar is voor de uitvoering van deze regeling. Het college van burgemeester en wethouders maakt jaarlijks een verdeling op basis van dit maximaal beschikbare bedrag over de verschillende categorieën evenementen. De subsidie wordt verleend als bijdrage in de organisatie- en promotiekosten van het evenement. De organisatie dient ten minste 60 procent zelf bij te dragen in de kosten van het evenement (bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, fondsen en dergelijke).

Begripsbepalingen

 • De aanvrager: is een rechtspersoon die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.
 • Evenement: is een vertoning of gebeurtenis (zoals kunst, muziek, sport) in Zwolle, die voor een groot publiek toegankelijke is en die bijdraagt aan het maatschappelijke welzijn in de gemeente Zwolle. 
 • Ambtelijk evenementenoverleg: is een overleg van vertegenwoordigers en deskundigen van verschillende beleidsafdelingen van de gemeente Zwolle op het gebied van stedelijke evenementen. Het overleg wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de afdeling Economie & Arbeid. 
 • Commissie: Twee culturele commissies, die door het college van B&W zijn ingesteld: de commissie culturele activiteiten en de commissie stimulering productie podiumkunsten.

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Het evenement versterkt het culturele, sportieve of het toeristische klimaat van Zwolle zoals verwoord in het cultuur-, sport-, en het toeristisch beleid;
 • het evenement draagt bij aan de profilering van Zwolle als een levendige en aantrekkelijke stad, aan de toeristische aantrekkingskracht van Zwolle en waardoor bezoekers hun geld besteden aan aankopen in de stad;
 • met het evenement wordt de stad Zwolle gepromoot;
 • het evenement moet qua aard, tijdstip en kwaliteitsniveau passen binnen de evenementenkalender van Zwolle.

Een subsidieaanvraag heeft meer kans als het evenement naast de bovengenoemde criteria het vermogen heeft om uit te groeien tot een landelijk evenement. Naast de algemene criteria kan een subsidie voor culturele evenementen alleen worden verleend als het evenement ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het evenement heeft voldoende artistieke kwaliteit;
 • het evenement is origineel en vernieuwend;
 • het evenement voldoet aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden:
 • Is experimenteel van aard;
 • voegt iets bijzonders toe aan het culturele aanbod in Zwolle;
 • geeft een nieuwe invulling aan het reguliere aanbod;
 • pakt een cultureel terrein aan dat nog niet aangeboden wordt;
 • levert een bijdrage aan het culturele imago van Zwolle;
 • trekt een groot publiek aan.

Naast de algemene criteria kan een subsidie voor topsport alleen worden verleend als het evenement ook aan de volgende voorwaarden voldoet: Het evenement bevat een kwalificatie van de landelijke sportbond en is opgenomen op de nationale of internationale wedstrijdkalender; het evenement dient van het hoogste niveau te zijn in de betreffende tak van sport. Daarnaast komt een aanvraag alleen in aanmerking voor deze subsidieregeling als voor de activiteiten van het evenement niet al een gemeentelijke subsidie is verleend.

 

Hoe en wanneer vraagt u subsidie aan?
Een aanvraag voor subsidie dient elk jaar aangevraagd te worden vóór 1 september en voorafgaand aan het jaar waarin het evenement wordt georganiseerd. U gebruikt voor de subsidieaanvraag het hiervoor bedoelde aanvraagformulier. De aanvraag moet betrekking hebben op een evenement dat plaatsvindt in het daarop volgende jaar. Per evenement kunt u slechts één aanvraag indienen. Bij de aanvraag dient u in ieder geval gegevens te verstrekken over:

 • Een programmaoverzicht en de datum van het evenement;
 • de organisatie (organisator) van het evenement;
 • een beleidsplan en een activiteitenplan waarin is opgenomen de aard, visie, doel en doelgroep van het evenement en de wijze van promotie;
 • een begroting van de inkomsten en uitgaven;
 • het verwachte aantal deelnemers of bezoekers;
 • voor zover van toepassing een inhoudelijk verslag van het evenement in het voorgaande jaar.

Het aanvraagformulier kunt nu downloaden en vindt u onderaan deze pagina. Het aanvraagformulier stuurt u op naar het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, eenheid Publiekszaken, Subsidieloket, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Wanneer krijgt u antwoord?
Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 10 dagen na goedkeuring van de gemeentebegroting door de gemeenteraad een beslissing. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de subsidieverlening extra voorschriften verbinden.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

aanvraagformulier-subsidie-evenementen.pdf

Als u vragen heeft over deze regeling neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl