Bodemverontreiniging en bodemsanering bedrijven

Bodemverontreiniging en bodemsanering in Zwolle moet u melden bij de gemeente Zwolle. Verontreiniging van waterbodems moet u melden bij de provincie Overijssel.

Op het meldingsformulier voor bodemverontreiniging geeft u aan welk onderzoek er is gedaan en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de bodemverontreiniging te saneren.

Een procedure voor een bodemsanering is voor een saneerder vaak een langdurige en kostbare kwestie. Dat geldt niet voor kleinschalige saneringen. Voor eenvoudige saneringen is alleen een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) nodig. Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden.

Webpagina's bijlagen, externe sites voor extra informatie:
Rijksoverheid: Bodem en ondergrond
Rijksoverheid: Aanpak bodemverontreiniging

Meer informatie

  • Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de te volgen procedures kunt u zich wenden tot de afdeling Fysieke Leefomgeving.
  • Voor inhoudelijke vragen over bodemtechnische aspecten, kunt u zich wenden tot mevrouw A. Wiegman of de heer A. Brand van het Expertisecentrum. De heer Brand is ook het eerste aanspreekpunt voor vragen over de bedrijvenregeling.

Neem in dat geval contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening Bodemsanering Zwolle

Wetgeving:
wetten.overheid.nl