Binnenstad Schil

Type leisuregebied:

Evenementen waarbij het gaat om placemaking: een bepaalde betekenis geven aan een plek door tijdelijke reuring die verbindingen en ontmoetingen mogelijk maken. Gekoppeld aan de gebiedsontwikkelingen waarbij vooral transformatie naar wonen wordt voorgestaan. Ook permanente leisure is denkbaar indien gekoppeld aan de gebiedsontwikkelingen.

Beschikbare locaties:

In leegstaande panden waarbij de transformatie nog op zich laat wachten is tijdelijke leisure een mogelijkheid. Het vastgoed is doorgaans geen gemeentelijk eigendom. Tijdelijke leisure/evenementen zijn ook denkbaar op openbare terreinen zoals de Turfmarkt en de Schuttevaerkade.

Leisure tot nu toe:

Er was al leisure in de schil: Hedon, IJsselhallen, Buitensocieteit/Regardz met theater- en sociëteitsruimte.

Het beleid 2011 was gericht op sfeergerichte  leisure, specifiek de ontwikkeling van de inmiddels gerealiseerde bioscoop.

Sinds 2011 is erbij gekomen in de schil: Katwolderplein bioscoop, de Stadkamer, kookstudio.

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan:

Diverse bestemmingsplannen gelden hier o.a.  Binnenstad en omgeving, Kamperpoort, Katwolderplein, Assendorp en Weezenlanden. In de bestemmingsplannen is aanwezige leisure als zodanig bestemd maar is geen ruimte voor nieuwe initiatieven opgenomen.

Structuurplan:

De Binnenstadsschil is Centrumstedelijk gebied en is door haar structuur een uitstekende vestigingslocatie voor bepaalde voorzieningen die niet passen in de binnenstad. Door het intensiever en/of op een andere manier gebruiken van plekken in de binnenstadsschil kunnen de omliggende oudere wijken beter verbonden worden met de binnenstad. Er zijn of worden voor deze gebieden afzonderlijke gebiedsprogramma´s gemaakt.

Ontwikkelingsprogramma binnenstad 2020 (uit 2011)

Ook hierin wordt de ontwikkeling van de bioscoop op het Katwolderplein genoemd.

Beeldkwaliteitsplan Binnenstad (2017)

Het beeldkwaliteitsplan geeft inzicht in de ruimtelijke samenhangen en benoemt de kenmerken en de waarden van de onderscheiden deelgebieden. Initiatiefnemers volgen bij de ontwikkeling van hun plannen de voorgestelde innovatieve methode. De gewenste ruimtelijke kwaliteit per deelgebied is aangegeven in kaders en voorbeelden. Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota, waarop wordt getoetst bij bouwplannen.

Ruimtelijke aandachtspunten:

  • Inpassing: in afstemming met de gebiedsontwikkeling waarbij aandachtspunten zijn de aansluiting op de omgeving, de achterliggende woonwijken en de situering aan de singel.
  • Verkeer: bij voorkeur is de leisure gericht op bereikbaarheid met de fiets en het OV en niet auto-gericht. Dit is conform de ambitie om in het gebied binnen de buitenring van Zwolle het autoverkeer te verminderen. Het parkeerprotocol is van toepassing.
  • Milieu: in verband met de woonfunctie zal overlast van licht en geluid een rol spelen bij de mogelijkheden voor leisure in dit gebied.