Vechtcorridor

De Vechtcorridor ligt aan de toevalsweg naar de drukke toeristische regio: “Het Vechtdal”. Hier vinden jaarlijks 2,2 miljoen overnachtingen plaats. De locatie is bereikbaar voor een (boven) regionale leisurefunctie,door de gunstige bereikbaarheid ten opzichte van de A28. Hier mag dus een trekker van formaat vestigen.

Wat mag er?

De beoogde Boskamers bieden te weinig ruimte voor een groot bedrijf. Wel zou een vorm van stadslandbouw passen, zoals een stadskwekerij of –tuinderij. Deze functie kan op het bedrijf heel goed gecombineerd worden met agrarische vormen van commerciële vrijetijdsvoorzieningen, zoals een plantentuin of pluktuin.

Wat zijn beschikbare locaties?

De gronden in het gebied zijn gedeeltelijk van de gemeente en gedeeltelijk van particulieren.

Foto van de Vechtcorridor, van bovenaf gezien

Wat is er al?

Er was voor 2011 aanwezig in dit gebied: beeldentuin Anningahof, camping

Het beleid 2011 was gericht op groen, bovenregionaal en bijzonder, passend in het landschap. Mogelijkheden worden onderzocht in het kader van een op te stellen bestemmingsplan.

Sinds 2011 is er geen leisure bijgekomen.

Waar moet u aan denken?

Ruimtelijke wetgeving en beleid

Bestemmingsplan

Vechtcorridor Noord (2016): Hierin is Leisure niet meegenomen als functie. Enkele benodigde onderzoeken kunnen namelijk pas zinvol worden uitgevoerd als er sprake is van een concreet initiatief. Het gaat dan om onderzoek van:

  • De actuele regionale behoefte in het kader van de Ladder Duurzame Verstedelijking
  • Onderzoek stikstofdepositie in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Structuurplan

De Vechtcorridor ligt in het Gemengd Landelijk Gebied. Het is een ontwikkelgebied waar een apart traject voor nodig is door:

  • De kwetsbaarheid.
  • De uitbreiding van Hessenpoort
  • De om te leggen Hessenweg.

Structuurvisie Vechtcorridor Noord

Nieuwe initiatieven voor vrijetijdsvoorzieningen, stadslandbouw en andere ‘groene’ functies moeten:

  • Aansluiten op het groene en natuurlijke karakter van de omgeving
  • Goed inpasbaar zijn in de Boskamers.

De voorzieningen zijn met name gericht op het gedeelte tussen het nieuwe en het oude tracé van de N340 aansluitend aan de nieuwe locatie van de beeldentuin. De nadruk ligt hier op het groene karakter, en niet op bebouwing. Het structuurplan geeft daarom bepalingen voor het toegestane bebouwingspercentage en de bouwhoogte.

Toetsing aan Natuurbeschermingswet

De verschillende planonderdelen uit de structuurvisie liggen binnen of in de nabijheid van Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht’. Daarom is een toetsing aan de werking van de Natuurbeschermingswet vereist (het gaat dan om depositieberekeningen van verkeer). Bovendien zijn er diverse beschermde planten en/of diersoorten te verwachten. Daarom moeten de planonderdelen getoetst worden aan de Flora- en faunawet. Effecten op het verder weg gelegen Vogelrichtlijngebied kunnen optreden als gevolg van een toename van het aantal waterrecreanten.

Ruimtelijke aandachtspunten

  • Inpassing: investeren in de boskamers is vereist.
  • Verkeer: Per initiatief zal bekeken worden of het passend is bij de beschikbare ontsluitingswegen. De ontsluiting en het parkeren zullen waarschijnlijk moeten plaatsvinden via Hessenpoort, vanwege de PAS wetgeving. Het gebied is niet bereikbaar met het OV. Uit eerder onderzoek is gebleken dat regionale voorzieningen als een waterpark of wellness wel mogelijk zijn, maar een grootschaliger themapark, dierentuin of skicentrum niet.
  • Milieu: De Vechtcorridor ligt dicht bij Natura 2000 gebied. Per project zal gekeken moeten worden wat de te verwachten emissie van stikstof (N) is en of er (voldoende) ontwikkelruimte in het betreffende Natura 2000-gebied beschikbaar is. Van invloed op de stikstofdepositie zijn bijvoorbeeld de uitstoot van verwarmingsinstallaties benodigd voor het initiatief en de verkeersaantrekkende werking.