Vergadering gemeenteraad Zwolle

Op 21 mei besluit de gemeenteraad o.a. over het gemeentelijk grondstoffenplan

14 mei 2024
Homepage

Op dinsdag 21 mei is er een besluitvormend raadsplein van de gemeenteraad. Deze ronde is vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal. Normaal gesproken is het raadsplein op maandag, maar vanwege Tweede Pinksterdag is het dit keer op dinsdag. In dit bericht delen we de onderwerpen die aan de orde komen, hoe u invloed kunt uitoefenen en hoe u de vergadering kunt volgen.

Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030

Met het invoeren van een tarief op restafval per 1 januari 2023 is feitelijk het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020 afgerond. De jaren 2023 en 2024 worden gebruikt om het ingevoerde beleid waar nodig fijn te slijpen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. In het voorliggende kaderdocument zijn de ambities en doelen voor deze periode en de maatregelen voor het jaar 2025 opgenomen. Op een later moment volgen uitvoeringsprogramma's voor de daaropvolgende jaren. In het kaderdocument is de ambitie voor 2030 om minimaal 20% reductie van voor verbranding aan te bieden huishoudelijke grondstoffen te realiseren. Dit moet gerealiseerd worden door in te zetten op preventie, zuiverheid van ingezamelde grondstoffen en het halen van grondstoffen uit het restafval. De ambitie voor 2030 is een tussenstap om te komen tot een volledig circulair Zwolle in 2050. De raad wordt voorgesteld het kaderdocument Gemeentelijk Grondstoffenplan 2025-2030 vast te stellen. 

Afscheid raadslid VVD en beëdiging nieuw raadslid

De gemeenteraad neemt op 21 mei afscheid van raadslid Regien Courtz van de VVD. Omdat zij gaat verhuizen naar buiten de gemeente Zwolle kan zij niet langer raadslid zijn in onze gemeente. Jos Lippmann wordt tijdens de vergadering beëdigd als nieuw raadslid van de VVD. 

Raadsbrief Oogst bouwstenen aanvulling Omgevingsvisie

Elke gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op. In de omgevingsvisie staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met onze ruimte als het gaat om onderwerpen als water, milieu, natuur, energie, verkeer en vervoer, wonen en cultureel erfgoed. Ook Zwolle heeft een omgevingsvisie. Deze heet Ons Zwolle van morgen. Deze omgevingsvisie loopt tot 2030. 

Op 13 mei debatteerde de gemeenteraad over de omgevingsvisie voor na 2030. De raad kon het college tijdens dit debat wensen meegeven voor de punten die vanaf dan worden toegevoegd aan de omgevingsvisie. Op 21 mei staat de brief voor afhandeling op de agenda van het raadsplein.  

Verder op de agenda

Naast de hierboven genoemde onderwerpen, besluit de gemeenteraad op 21 mei ook over: 

  • Programmeringsafspraken windenergie met provincie Overijssel; 

  • Treasurystatuut 2024; 

  • Wijziging van de Subsidieverordening Gecertificeerde Instellingen regio IJsselland; 

  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Berkum, Nemelerbergweg 3a; 

  • Centrumregeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht; 

  • Afhandeling raadsbrieven themadebat Klimaat & Energie; 

  • Afhandeling raadsbrieven themadebat Sociaal Domein; 

  • Afhandeling raadsbrieven beantwoording artikel 45 vragen. 

Meer weten? Bekijk de agenda en stukken online.externe-link-icoon

Invloed uitoefenen 

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor insprekenexterne-link-icoon. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. U kunt de raadsleden ook per mail iets meegeven. U vindt de contactgegevens op onze website.externe-link-icoon

Live meekijken 

U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op het stadhuis. U kunt de vergadering volgen vanaf de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream.externe-link-icoon

Contact met de gemeenteraad 

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl