Vergadering gemeenteraad Zwolle

Op 4 maart besluit gemeenteraad over o.a. Strategie Deelmobiliteit en Uitgangspunten Startbouwimpuls

22 februari 2024
Homepage

Op 4 maart is er een besluitvormingsronde van de gemeenteraad. Deze ronde is vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal. In dit bericht delen we de onderwerpen die op 4 maart aan de orde komen.

Strategie Deelmobiliteit

Op 5 februari is de Strategie Deelmobiliteit besproken tijdens de raadsvergadering. Op 4 maart wordt de raad gevraagd de strategie vast te stellen.

Meer informatieexterne-link-icoon over de strategie Deelmobiliteit.

Advies representativiteit PBO lokale omroep RTV Focus

De lokale omroep RTV Focus is bij wet verplicht om een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) te hebben. In 2023 werd duidelijk dat RTV Focus deze niet heeft. De gemeenteraad heeft het Commissariaat voor de Media hierover ingelicht. Het Commissariaat heeft vervolgens zelf ook vastgesteld dat RTV Focus geen functionerend PBO heeft. In november jl. heeft RTV Focus een lijst van PBO-leden ingediend bij het Commissariaat voor de Media. Deze lijst voldoet niet aan de vereisten van het Modelreglement van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Het Commissariaat heeft daarom aan de gemeenteraad gevraagd om een advies te geven over de representativiteit van het PBO voor de belangrijkste in Zwolle voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De raad wordt voorgesteld om het Commissariaat voor de Media met "nee" te adviseren.

Uitgangspunten Startbouwimpuls

Het rijk heeft drie Start Bouwimpuls (SBI)-aanvragen toegekend: Het Buyten in Wijthmen, Knarrenhof in De Tippe en Fijneburen in De Tippe. De startbouwimpuls is bedoeld om projecten die door moeilijke bouwomstandigheden dreigen te stagneren weer vlot te trekken. Door in te stemmen met dit voorstel kan er ondanks ongunstige marktomstandigheden gestart worden met de bouw van deze projecten. De raad wordt voorgesteld te besluiten om de ontvangen Rijksbijdrage van €1.648.750 vanuit de toekenning van de Startbouwimpuls (hierna SBI) toe te kennen aan de projecten Knarrenhof (€ 400.000), De Tippe (€ 453.750) en Het Buyten Wijthmen (€ 795.000).

Bestemming Buitengebied, Hollewandsweg 38

In het bestemmingsplan Buitengebied - IJsselzone, Windesheim (2013) is voor het perceel Hollewandsweg 38 een agrarische bestemming opgenomen. Dit perceel is niet voor agrarische bedrijfsactiviteiten gebruikt, maar als woning omdat er geen ruimtelijk inhoudelijke aanleiding was voor een agrarische bestemming. Om die reden wordt het plan voor dit perceel aangepast. Ook de bij de woning aanwezige B&B wordt hierin opgenomen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen over deze aanpassing. Daarom wordt de raad voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan Buitengebied, Hollewandsweg 38 ongewijzigd vast te stellen.

Parapluplan hoogspanningsverbinding nabij Hessenweg

Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren is TenneT van plan om bestaande hoogspanningsverbindingen aan te passen zodat er meer transportcapaciteit beschikbaar komt. TenneT heeft het voornemen om de bestaande landelijke 380 kV ring, de 'ruggengraat' van het landelijk hoogspanningsnet, op te waarderen conform het programma Beter Benutten Bestaande 380 kV. Binnen dit programma valt het deelproject Opwaardering 380 kV-verbinding Ens- Zwolle (ENS-ZL), waarvoor het noodzakelijk is om een aantal bovengrondse 110kV hoogspanningsverbindingen gedeeltelijk ondergronds te brengen bij het hoogspanningsstation Zwolle Hessenweg. Dit vraagt om een aanpassing in het bestemmingsplan.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om het bestemmingsplan ‘Zwolle, parapluplan hoogspanningsverbinding nabij Hessenweg’ ongewijzigd vast te stellen.

Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ Gemeente Zwolle 2024

De gemeente streeft ernaar inwoners na langdurige ziekte of met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en te houden. Daarvoor is een actuele verordening nodig waarin wijzigingen in de Participatiewet zijn verwerkt. De belangrijkste wijzigingen zijn: vereenvoudigingen in de loonkostensubsidie, hulp op maat voor de werknemer, meer duidelijkheid over re-integratiemiddelen voor de werkgever en meteen arbeidsondersteuning bieden voor jongeren met een arbeidsbeperking.
De raad wordt voorgesteld te besluiten om de Verordening re-integratie Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2024 vast te stellen en in werking te laten treden per 1 maart 2024. De verordening werkt terug tot 1 juli 2023. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om de Verordening re-integratie PW, IOAW, IOAZ gemeente Zwolle 2019 en Verordening loonkostensubsidie gemeente Zwolle 2015 in te trekken.

Afhandeling raadsbrieven themadebat Vrijetijdsbesteding

De volgende raadsbrieven, die zijn besproken tijdens het themadebat Vrijetijdsbesteding op 13 februari jl., staan ter afhandeling op de agenda:

  • Uitvoeringsagenda 2024 - 2026 bij toeristisch perspectief
  • Uitgangspuntenbrief en plafondbesluit Zwolse Basisinfrastructuur 2025-2028
  • Fundatie samen naar de Toekomst
  • Stichting RTV Focus, stand van zaken december 2023
  • Hoger beroep The Wave
  • Integrale afweging begroting cultuur planning, proces en afbakening 2025-2028

Bekijk de agenda en stukken voor 4 maartexterne-link-icoon.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.