Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020

Illustratie Buurt-voor-Buurt

In januari en februari 2020 liep het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 van de gemeente Zwolle. Ruim 35.000 inwoners van 18 jaar en ouder in Zwolle hebben een uitnodiging ontvangen om aan dit onderzoek mee te werken. Dit heeft een respons opgeleverd van 10.597 ingevulde vragenlijsten.

De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek zijn digitaal gerapporteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitkomsten op stadsniveau (de hoofdrapportage) en uitkomsten van de wijken en buurten (gebiedsrapportages).

Wat is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek?

Sinds 1995 wordt in de gemeente Zwolle elke twee jaar een onderzoek naar onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en inzet in de buurt gehouden. Voor de gemeente heeft dit onderzoek grote waarde.

De gemeente krijgt via dit onderzoek meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. Door het onderzoek tweejaarlijks uit te voeren, kunnen ontwikkelingen in Zwolle in beeld worden gebracht.

Door het onderzoek grootschalig uit te zetten, kunnen we behalve op de stad ook inzoomen op de afzonderlijke buurten en wijken. Hoe meer inwoners meedoen met het onderzoek, hoe scherper het beeld is dat we verkrijgen.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek?
De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het beleid en de inzet in de stad aan te passen of te verbeteren. De uitkomsten zullen bijvoorbeeld op verschillende momenten en manieren worden besproken met de Zwolse wijkbewoners en partners.
Centrale vragen daarbij: wat verdient aandacht en hoe zorgen we gezamenlijk dat het in de buurten prettig(er) wonen blijft? De bijeenkomsten naar aanleiding van de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 vinden waarschijnlijk in de eerste helft van 2021 plaats.
Kijk ook op www.zwolle.nl/wijken om te zien wat er in uw wijk of buurt allemaal al gebeurt, mede aan de hand van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek.

Anonimiteit

De inwoners die we voor het onderzoek uitnodigen, doen mee met een eigen wachtwoord of code. Daarmee kunnen we herleiden wie er wel en niet aan het onderzoek meewerken. Voor ons is het om meerdere reden van belang dat te weten:

  • We versturen twee herinneringen voor dit onderzoek. Iedereen die al aan het onderzoek heeft meegewerkt, hoeft geen herinnering te ontvangen.
  • Door gebruik te maken van een unieke code per respondent, voorkomen we dat mensen meerdere keren kunnen meedoen aan het onderzoek.
  • Het onderzoek is onder zeer veel inwoners (35.000) uitgezet, omdat we de uitkomsten ook op buurtniveau presenteren. Per buurt hebben we voldoende respondenten nodig om betrouwbare en representatieve uitspraken te kunnen doen.
    We zullen dus uitspraken doen voor Zwolle als geheel, maar ook per stadsdeel, wijk en buurt. Op basis van de gegevens die aan de unieke code zijn gekoppeld, weten we in welke buurt iemand woont.

Wij analyseren de uitkomsten nooit op persoonsniveau, maar uitsluitend op groepsniveau. De gemeente Zwolle houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming; uw antwoorden worden altijd geanonimiseerd verwerkt, uw privacy blijft gewaarborgd. Zie hiervoor ook de pagina Bescherming persoonsgegevens bij onderzoek.

Privacygevoelige vragen

In de vragenlijst van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek staan diverse vragen over (privacy)gevoelige onderwerpen, zoals financiële situatie, gezondheid, zelfredzaamheid en achtergrondkenmerken. Een belangrijke reden waarom we deze vragen in dit onderzoek hebben opgenomen, is dat we willen nagaan welke verklaringen er zijn voor bijvoorbeeld participatie en inzet voor de buurt of voor de medemens.

In hoeverre hangen deze samen met zaken als financiële situatie of gezondheid? Ook als we bijvoorbeeld beter willen kunnen inspelen op benodigde zorg, is het voor ons van belang om meer over dit soort zaken te weten van onze inwoners, in combinatie met persoonlijke kenmerken. Door dit via het onderzoek allemaal in kaart te brengen, kan de gemeente hier onderbouwde keuzes in maken.

Lange vragenlijst

Doordat we veel verschillende dingen willen weten, is de vragenlijst lang. Om te ontdekken welke zaken verband met elkaar houden, of hoe het met bepaalde deelgroepen binnen Zwolle gaat , is het nodig alle vragen binnen één vragenlijst te stellen. We kunnen dan antwoorden met elkaar combineren.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met de afdeling Informatievoorziening: telefoon 038-4982040 of e-mail onderzoek@zwolle.nl.