Klantervaringsonderzoek Jeugdhulp Zwolle 2020

foto straatvoetbal jongeren

Ruim 3.500 jeugdigen ontvingen in 2019 jeugdzorg. De gemeente wil graag weten hoe jongeren en hun ouders deze hulp ervaren en of ze zich geholpen voelen. De gemeente is verplicht dit jaarlijks te onderzoeken.

Jeugdzorg kan bestaan uit ondersteuning thuis, verblijf in een instelling of opname in een pleeggezin. Er wordt hulp geboden bij bijvoorbeeld, autisme of depressie bij het kind, of opvoedingsproblemen met de ouders. De jeugdzorg kan ook door de kinderrechter zijn opgelegd (jeugdbescherming of jeugdreclassering).

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken uit alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 12 – 22 jaar en ouders van kinderen tot 18 jaar. In totaal hebben dit jaar 132 jongeren en 339 ouders de vragenlijst ingevuld. De respons komt daarmee uit op 19%. Dat is hoger dan in 2019 (13%).

 

Ervaringen met jeugdhulp

Resultaten

grafiek jeugdhulp 2020 ervaring

Ervaringen met Jeugdhulp in 2019 zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.)Een overgrote meerderheid van jongeren en ouders is tevreden over de hulpverlening. Een uitzondering hierop is de samenwerking tussen hulporganisaties: een aanzienlijk deel heeft bij deze stelling ‘niet van toepassing’ of ‘weet ik niet’ aangekruist. Waarschijnlijk omdat men vanuit één organisatie hulp ontvangt. Verder scoort de tevredenheid over de snelheid waarmee ouders en jongeren geholpen konden worden het minst hoog.

Acties

Jongeren en ouders geven aan dat de verschillende organisaties niet altijd goed samenwerken. De gemeente gaat dit bespreken met het sociaal wijkteam en met de aanbieders. Ook bij de doorontwikkeling van de inkoop zal dit als aandachtspunt worden ingebracht. De snelheid die een hulpvrager wenst, kan in de praktijk niet altijd worden geboden. Omdat de tevredenheid op dit onderdeel minder was dan bij de andere, bespreken we de mogelijkheden met het sociaal wijkteam.

Effecten van jeugdhulp

Aan zowel jongeren als ouders is gevraagd in hoeverre ze effecten merken van de hulpverlening bij zichzelf, respectievelijk hun kinderen. Het gaat om effecten op opgroeien, zelfbewustzijn, participatie en zelfvertrouwen.

Resultaten

grafiek jeugdhulp 2020 effecten

NB: De mate waarin jongeren effecten van de jeugdhulp ervaren, verschilt soms erg per jaar. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de relatief kleine aantallen jongeren die jaarlijks de vragenlijst invullen. de effecten van de jeugdhulp die ouders zien, vrij constant zijn over de jaren heen.

Conclusies

Het merendeel van de jongeren is zich beter gaan voelen door de hulp, vindt dat het beter gaat met zijn of haar gedrag, en vindt dat het thuis beter gaat. Minder dan de helft vindt dat hij of zij door de hulp een betere vrijetijdsbesteding heeft, of betere relaties met vrienden en anderen. Het is mogelijk dat de coronacrisis met schoolsluitingen en de grote invloed op het sociale leven buitenshuis, van invloed zijn op de uitkomsten van het onderzoek in 2020.

 

Informatie over ontvangen hulp

Zowel jongeren als ouders is gevraagd door wie ze zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van jeugdhulp.

Resultaten

grafiek jeugdhulp 2020 informatie

Conclusies

Net als in 2019 geeft bijna de helft van de jongeren aan dat ze informatie kregen van familie, vrienden of buren. Ook kregen jongeren vaak informatie via de huisarts. Verder is te zien dat het aandeel jongeren dat is geïnformeerd door het sociaal wijkteam is toegenomen van 13% in 2019 naar 26% in 2020. Bij de ouders zien we een soortelijke stijging in het aandeel dat is geïnformeerd door het sociaal wijkteam: van 19% in 2019 naar 31% in 2020.

Daarnaast geeft een groot aantal respondenten aan dat de school op de hoogte is van de hulp. Dit is een compliment voor de ondersteuningsteams op de scholen. Ze vormen een belangrijke en onmisbare schakel tussen school, sociaal wijkteam en hulpverlening.

Acties

Uit de toename van het aantal cliënten dat aangeeft door het sociaal wijkteam te zijn geïnformeerd over jeugdhulp, blijkt dat het SWT de inwoners steeds beter weet te bereiken. We bespreken met het sociaal wijkteam wat de succesfactoren zijn en of deze voldoende geborgd zijn.

 

In de bijlage vindt u het volledig rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek.

Bijlage: Rapport Klantervaringsonderzoek Jeugdhulp Zwolle 2020

 

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).