Klantervaringsonderzoek Wmo Zwolle 2020

foto twee vrouwen aan het schoonmaken

Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder ontvingen in 2019 ondersteuning binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente wil graag weten hoe deze inwoners de hulp ervaren en of ze zich geholpen voelen. De gemeente is verplicht dit jaarlijks te onderzoeken.

De ondersteuning binnen de Wmo 2015 bestaat uit maatwerkvoorzieningen. Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn thuisondersteuning, beschermd wonen, hulpmiddelen (zoals een rolstoel of scootmobiel), woningaanpassingen (zoals een traplift) en vervoer.

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken uit 5.500 inwoners die in 2019 gebruik hebben gemaakt van één of meer maatwerkvoorzieningen voor thuisondersteuning, beschermd wonen, rolstoel en scootmobiel. In totaal hebben dit jaar 658 inwoners de vragenlijst ingevuld. De respons komt daarmee uit op 33%. Dat is vergelijkbaar met 2019 (27%).

 

Ervaringen met Wmo ondersteuning

Resultaten

grafiek ervaring wmo-ondersteuning

Conclusies

De meerderheid van de opmerkingen was positief van aard: mensen gaven in verschillende bewoordingen aan dat ze tevreden zijn met de ondersteuning. Degenen die ontevreden zijn, noemden bijvoorbeeld dat dit kwam door veel wisselingen in zorgverleners, onvoldoende kwaliteit in het schoonmaken, afspraken die op het laatste moment werden afgezegd en dat de taxi 2 uur van tevoren moet worden aangevraagd. Sommigen gaven bij de toelichting aan dat het beantwoorden van de vraag lastig was omdat ze verschillende vormen van ondersteuning ontvangen en hier in verschillende mate tevreden over zijn.

Effecten van Wmo ondersteuning

Aan de inwoners van 18 jaar en ouder is gevraagd in hoeverre ze effecten merken van de hulpverlening bij zichzelf. Het gaat om effecten op zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, participatie en zelfvertrouwen.

Resultaten

grafiek effecten wmo-ondersteuning

Conclusies

Het merendeel van de inwoners is zich beter gaan voelen door de hulp, vindt dat hij zich beter redt door de ondersteuning, en vindt dat hij door de hulp de dingen beter kan doen.

 

Informatie over ontvangen hulp

De inwoners van 18 jaar en ouder is gevraagd door wie ze zijn geïnformeerd over de mogelijkheden van Wmo ondersteuning.

Resultaten

grafiek eerste contact en bekendheid met clëntondersteuner

Conclusies

Na een dip in 2019 die mogelijk veroorzaakt is door de overgang van huishoudelijke hulp en individuele begeleiding naar thuisondersteuning, is de tevredenheid over het eerste contact verder gestegen. Het meest tevreden is men over de mate waarin de medewerker hen serieus neemt.

 

Acties

Als Wmo-cliënt is het mogelijk om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen die informatie, advies en algemene ondersteuning geeft bij de zoektocht naar de juiste vorm van ondersteuning. Ook kan de onafhankelijke cliëntondersteuner aansluiten bij het keukentafelgesprek. In 2020 is net als in 2019 30% van de cliënten bekend met deze dienst. Met het sociaal wijkteam wordt gekeken of we de inwoner nog beter kunnen informeren over de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen.

 

In de bijlage vindt u het volledig rapport met daarin de uitkomsten van het onderzoek.

Bijlage: rapport_ceo_wmo_2020_definitief.pdf

 

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).