Gemeenteraad neemt diverse besluiten tijdens Raadsplein op maandag 23 mei 2022

Bekijk de agenda van de besluitvormingsronde van maandag 23 mei 2022.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of organisaties die de gemeenteraad willen toespreken over een onderwerp dat op de agenda staat kunnen inspreken tijdens de vergadering. Iedereen kan ook een inspraakreactie per e-mail toesturen, de reactie wordt toegevoegd aan de agenda. Aanmelden voor het inspreken of een inspraakreactie sturen kan tot maandag 23 mei 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal. De vergadering digitaal meekijken is ook mogelijk via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 23 mei 2022

Besluitvormingsronde (Raadzaal)

De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Benoemingen vicevoorzitter, 2e vicevoorzitter, commissies en raadswerkgroepen 2022-2026
 • Investeringskrediet aankoop Stadsfoyer voor huisvesting maatschappelijke partners Stadshagen     
 • Programmering en betaalbaarheidsaanpak Stadshagen
 • Subsidieregeling klimaatadaptatie
 • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 30
 • Opvang vluchtelingen Oekraïne
 • SSC ONS Financiële stukken mei 2022
 • Ontwerpbegroting 2023 Regionaal Serviceteam Jeugd
 • Zienswijze programmabegroting 2023 GGD IJsselland
 • Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022, begroting 2023 en kadernotitie 2023-2026 GBLT
 • Jaarstukken 2021- kadernota 2023 - programmabegroting 2023
 • Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst IJsselland

Bekijk de uitgebreide agenda en bijbehorende stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden via de contactpagina.