Gemeenteraad stelt begroting 2022 vast

De gemeenteraad stelde de begroting voor 2022 vast op 12 november jongstleden. 

De gemeenteraad behandelde vrijdag 12 november de gemeentelijke begroting voor komend jaar. In een lange vergaderdag lieten de raadsfracties hun licht schijnen over de voorstellen die het college van B&W in de begroting presenteerde. Aan het einde van de dag werd de begroting met brede steun vastgesteld, op één onderdeel (licht) gewijzigd. Uitsluitend de fractie van de SP stemde tegen de begroting.

Moties

Tijdens de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting dienden de fracties tal van amendementen en moties in. Eén amendement kreeg uiteindelijk voldoende steun en leidde tot een aanpassing van de begroting: het bedrag dat structureel beschikbaar komt voor de invulling van doepark De Nooterhof werd door de gemeenteraad met €5.000,- verhoogd.Van in totaal 36 ingediende moties werden er 22 aangenomen, waarmee de gemeenteraad zich uitsprak over een breed scala van onderwerpen.

Ideeënmarkt

Enkele moties waren door de indienende fracties rechtstreeks ontleend aan de zogeheten Ideeënmarkt die de raad voorafgaand aan de begrotingsbehandeling organiseerde, waarbij inwoners van Zwolle initiatieven aan de politiek konden aanreiken. Ideeën voor een historische stadswandeling met als thema Zwolse vrouwen (‘Woeste Wijven en Wijze Wieven’) en voor het creëren van een ontmoetingsgebied in de wijk Schelle (‘Hart voor Schelle’) werden op deze manier door de gemeenteraad via aangenomen moties ‘geadopteerd’. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 op komst was dit de laatste begroting die de raad in de huidige samenstelling vaststelde.

Meer weten of terugkijken? 

Alles over de begrotingsbehandeling - de begroting 2022, de bijdragen van alle fracties, het audiovisuele verslag van de vergadering en alle moties en amendementen  is hier te vinden. 

In onderstaande document ziet u samengevat hoe het geld in de begroting verdeeld wordt:

begroting_2022_in_een_oog_opslag.pdf