Samenvatting Raadsplein 31 augustus 2020

Op maandag 31 augustus was er in de Raadzaal een debat over de Gebiedsontwikkeling van locatie IJsselhallen en de omgeving Kamperpoort.Aansluitend was er een debat over het Ontwikkelplan Breezicht Noord. Hieronder leggen we kort uit waar de vergadering over de gebiedsontwikkeling van de locatie IJsselhallen en omgeving Kamperpoort  over ging.

Dit onderwerp wordt besproken omdat de huurovereenkomst met de IJsselhallen per 2024 eindigt. De event- en congresfunctie op die locatie wordt dan ook beëindigd om herontwikkeling van het gebied mogelijk te maken. Het IJsselhallenterrein is in de woningbouwplanning opgenomen als woningbouwlocatie voor de bouw van 400-600 woningen. Bij de gebiedsontwikkeling wordt ook de kantorenlocaties langs de Meeuwenlaan betrokken.

Reactie fracties

De fracties geven aan dat het belangrijk is niet alleen te kijken naar dat gebied zelf, maar ook naar de omliggende wijken. Er moet een verbinding gemaakt worden met het stationsgebied, de Veerallee en omliggende bedrijventerreinen zodat de wijk Kamperpoort minder geïsoleerd wordt. Ook vragen de fracties om bij de ontwikkeling van plannen ook oog te houden voor de historie van het IJsselhallenterrein. Bij de samenstelling van woningen in dit gebied moet gekeken worden naar de juiste mix van woningtypen volgens de fracties.

Vervolg

Nadat de gemeenteraad binnenkort instemt met het plan van aanpak, gaat het college van B&W verder met een verkenning en zullen inwoners en partners zoals platform Kamperpoort en corporaties betrokken worden bij de ontwikkeling van het gebied.

Meer weten? Bekijk het videoverslag.