Terugblik besluitvormingsronde Raadsplein maandag 13 juni 2022

Bekijk de terugblik of het videoverslag van de besluitvormingsronde van de gemeenteraad.

Insprekers

Aan het begin van de vergadering hebben twee insprekers gesproken namens de bureaus Ontroerende Zaken en Gooitz, over het thema ‘de veelzijdige stad’. De voorzitter van de Rekenkamercommissie heeft een recent afgerond rapport over het ouderenbeleid en de seniorenagenda aangeboden aan de gemeenteraad.

Stemming moties bespreking coalitieakkoord

Het eerste agendapunt was de stemming over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over het coalitieakkoord 2022-2026 tijdens de besluitvormingsronde van 31 mei jl. De volgende motie is aangenomen:

  • De motie ‘Duurzame bedrijventerreinen’ is door alle partijen gesteund.

Besluiten

Na de mondelinge vragen en de ingekomen stukken zijn er verschillende raadsvoorstellen aangenomen:

  • Verordening middenhuurwoningen Zwolle 2022, inclusief het amendement ‘Maximeer de middenhuur’.
  • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2022
  • Subsidieregeling Tegemoetkoming Wijkaccommodaties COVID-19 2022
  • WWZ038 als verbonden partij
  • Vaststellen bestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling
  • Bestemmingsplan Buitengebied Bergkloosterweg 12, 14 en 16
  • Bestemmingsplan Berkum, Campherbeeklaan 16-20

Meer weten? 

Wilt u meer weten over de besluiten, aanvullingen en/of wijzigingen (moties en amendementen) op de besluiten? Bekijk de raadsagenda van maandag 13 juni 2022.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag of opmerking voor of over de gemeenteraad? Of wilt u inspreken in een raadsvergadering? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden via de contactpagina.