Terugblik en videoverslag Raadsplein dinsdag 7 juni 2022

Bekijk de terugblik en de videoverslagen van de debatrondes over de Gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan, de Startnotitie Noorderkwartier en het themadebat Sociaal Domein.

Gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan

De gemeente Zwolle heeft in de Omgevingsvisie opgenomen dat de omgeving van de IJsselhallen wordt ontwikkeld tot een dynamische stadswijk passend bij de bestaande Kamperpoort-buurt. Ook voor de Meeuwenlaan is een visie opgesteld waarin de ambities vastgelegd worden om een plek te creëren waar in de toekomst gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden. De beide visies voorzien samen in de ontwikkeling van ca. 1500 woningen en 20.000m2 voorzieningen (maatschappelijk en commercieel). De belangrijkste ‘grote keuzes’ voor de opzet van de nieuwe buurt worden met het vaststellen van deze visies gemaakt. Tijdens deze debatronde heeft de wethouder drie toezeggingen gedaan:

  • Samen met ontwikkelaars te onderzoeken of de nieuwe afspraken over prijssegmentering uit het coalitieakkoord ook van toepassing kunnen zijn op deze gebiedsontwikkeling.
  • De uitkomst van het lopende onderzoek naar erfpacht wordt betrokken bij de onderzoeken voor deze gebiedsontwikkeling.
  • De mogelijkheden voor het faciliteren van wooncorporaties wordt betrokken bij de onderzoeken voor deze gebiedsontwikkeling.

Bekijk het videoverslag van de debatronde over de Gebiedsvisies Nieuwe Veemarkt en Meeuwenlaan.

Startnotitie Noorderkwartier

In het programma Stadshart, wat 23 mei jl. door de gemeenteraad is vastgesteld, is de ambitie opgenomen om het gebied aan de noordkant van het centrum (Noordereiland) te transformeren naar een levendige stadswijk. Het doel is om een gemengd gebied te ontwikkelen, met een groot aantal voorzieningen en ruim 500 woningen. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel dan wordt er geld beschikbaar gesteld voor de werkzaamheden die nodig zijn een gebiedsvisie te ontwikkelen voor het Noorderkwartier. De wethouder heeft enkele toezeggingen gedaan:

  • De raad ontvang met de gebiedsvisie ook het onderzoeksrapport over de capaciteit van Hedon (indien afgerond op dat moment) en informatie over de mogelijkheid om wooncorporaties te faciliteren in dit gebied.
  • Te onderzoeken of de nieuwe afspraken over prijssegmentering uit het coalitieakkoord ook van toepassing kunnen zijn op deze gebiedsontwikkeling.
  • De suggestie voor het 3-30-300 principe mee te nemen bij de verdere planontwikkeling.

Bekijk het videoverslag van de debatronde over de Startnotitie Noorderkwartier.

Themadebat Sociaal Domein

Voor een themadebat worden verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen. Voor dit themadebat stonden de volgende informatienota’s op de agenda:

  • Voortgangsrapportage Programma Wonen en Zorg – t/m maart 2022
  • Ontwikkelingen vluchtelingen en verzoek COA
  • Onderzoek Seniorenhuisvesting

Bekijk het videoverslag van het themadebat Sociaal Domein.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina