Terugblik Raadsplein maandag 20 december

De besluitvormingsronde van de gemeenteraad van maandag 20 december was digitaal in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Lees de samenvatting hieronder of bekijk het videoverslag

Insprekers

Aan het begin van de vergadering hebben twee inwoners ingesproken over het Vaststellen bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19. Daarnaast heeft een inwoner ingesproken over de Inzet extra Rijksmiddelen voor Zwolse culturele sector t.b.v. financiële schade covid-19 kwartaal 3.

Besluiten

Na enkele mededelingen, mondelinge vragen en de ingekomen stukken te hebben behandeld heeft de gemeenteraad meerdere besluiten genomen.

De volgende voorstellen zijn aangenomen, waarbij de voorzitter heeft vastgesteld dat alle fracties met het voorstel kunnen instemmen en er geen behoefte was aan hoofdelijke stemming:

 • Programma en overzicht onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2022
 • Tijdelijke verlaging huurprijs en erfpachtcanon (huurders en erfpachters gemeente Zwolle)
 • Bomenverordening 2021
 • Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland
 • Publieke taak garantiestelling coöperatie Duurzaam Tolhuislanden
 • SSC ONS Financiële stukken – december 2021
 • Vrijgave deel procesgeld Berkum Energieneutraal vanuit PAW subsidie
 • Controleprotocol en normenkader rechtmatigheid 2021
 • Vaststellen bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19
 • Begrotingswijziging gevolgen corona begroting 2021
 • Belastingverordeningen 2022, hierbij is ook de motie ‘Zorgen over bezorgkosten’ aangenomen.
 • Vaststelling derde periodieke begrotingswijziging 2021
 • Besteding ESF-middelen
 • Onderwijskansenbeleid en verordeningen subsidie
 • Regiovisie IJssel-Vecht beschermd wonen en maatschappelijke opvang, hierbij is ook de motie ‘Leren van pilots overlast voorkomen in wijken’ aangenomen.
 • Inzet extra Rijksmiddelen voor Zwolse culturele sector t.b.v. financiële schade covid-19 kwartaal 3

Bij het voorstel Betaalbare woningbouw Breezicht Noord in relatie tot Zwols programma betaalbaar wonen is het amendement ‘Betaalbare woningbouw Breezicht Noord’ aangenomen. Het geamendeerde voorstel is aangenomen met steun van de fracties van ChristenUnie, GroenLinks, Swollwacht en VVD.

De gemeenteraad nam met raadsbrede steun ook de volgende moties aan: ‘Geen laagvliegers boven Zwolle’ en ‘Kijken naar wat wél kan’.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de besluiten, aanvullingen en/of wijzigingen (moties en amendementen) op de besluiten? Bekijk de raadsagenda van maandag 20 december 2021.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden via Contact gemeenteraad