Kadernota Zwolse religieuze gebouwen vastgesteld

Zwolle heeft 51 gebouwen die van oorsprong zijn gebouwd als gebedshuis. Deze gebouwen vormen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, identiteit en gebouwde omgeving. Niet allemaal functioneren zij nog in deze functie, maar ze staan vaak op een markante plek in de buurt of wijk en zijn daarmee voor velen een herkenningsteken en thuisbaken.

De afgelopen maanden heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met eigenaren/gebruikers van de religieuze gebouwen. Ook zijn de eigenaren/gebruikers op initiatief van de gemeente Zwolle met elkaar in gesprek gegaan over het gebruik en de instandhouding van deze gebouwen. Een omschrijving van de gebouwen, de resultaten van de gesprekken en bijeenkomsten en drie thema’s voor een route richting de toekomst zijn beschreven in Bakens in de stad – concept Kadernota Zwolse religieuze gebouwen. De kadernota is deze week door het college vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.

Bakens in Zwolle

De religieuze gebouwen zijn opvallende bakens in Zwolle. Ze vervullen van oudsher een rol in de samenleving als plek voor ontmoeting, samenkomst, gemeenschapszin en geloofsbeleving. Een aantal van de gebouwen heeft de oorspronkelijke bestemming verloren en is herbestemd. 18 religieuze gebouwen zijn aangewezen als Rijks- en gemeentelijk monument.

Gedeelde thema’s

Voor alle gebouwen geldt dat de eigenaren/gebruikers verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het gebouw en de invulling van de bestemming. Een hele verantwoordelijkheid, waar best wat hulp vanuit de gemeente of elkaar bij gebruikt kan worden. Uit de gesprekken en bijeenkomsten kwam een aantal gedeelde thema’s en behoeften naar voren. Zo is het belangrijk dat de gebouwen energiezuinig en duurzaam de toekomst in gaan. Hiervoor is veel kennisdeling en verder onderzoek nodig. Ook bleek dat er behoefte is om onderling contact te houden en ervaringen te delen, via bijvoorbeeld bijeenkomsten en een vast aanspreekpunt bij de gemeente. Een derde thema is de waarde van een bedehuis voor een wijk of voor de stad. Daarom worden de religieuze gebouwen op een nieuwe manier geïnventariseerd.  

Agenda Zwolse religieuze gebouwen

Nu de concept kadernota door het college is vastgesteld, kunnen de betrokken partijen hierop reageren. Na verwerking van eventuele reacties streeft het college er naar de Kadernota Zwolse religieuze gebouwen begin 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Vervolgens gaat de gemeente samen met betrokken partijen aan de slag met de verdere invulling en uitvoering van de benoemde thema’s. Deze worden uitgewerkt in de Agenda Zwolse religieuze gebouwen.

De concept Kadernota Zwolse religieuze gebouwen ligt met ingang van 23 november 2021 tot en met 21 december 2021 vier weken lang ter inzage.