Informatie voor politieke partijen

Op deze pagina vinden politieke groeperingen de relevante informatie over registratie, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022.

Registratie nieuwe partij

Als u met een nieuwe politieke partij mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezing, moet u uw partij laten registreren bij de gemeente. Het is verstandig om u over de procedure vooraf en tijdig te laten informeren door Bureau Verkiezingen. Lees alle informatie op de site van de Kiesraad.

Alleen groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau te Zwolle registreren. Bij het registratieverzoek overlegt u het volgende::

 • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
 • een verklaring van de politieke groepering waarin haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen.

stroomschema-registratie-aanduiding-gemeenteraadsverkiezingen.pdf

Indienen verzoek
Uiterlijk 20 december 2021 moet het registratieverzoek ingediend zijn.

Waarborgsom
Voor het indienen van een registratieverzoek moet een waarborgsom worden betaald. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. De waarborgsom kan gestort worden op NL02 BNGH 0285 0364 67 t.n.v. Gemeente Zwolle Heffingen o.v.v. ‘registratie [naam partij]’.

Bevoegde bestuurders
Voor de ontvankelijkheid van het registratieverzoek is het belangrijk dat deze is ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Doorwerking partijnaam
Een registratie van een poltieke groepering werkt altijd van hoog naar laag. Een partij die geregistreerd is voor de Tweede Kamerverkiezingen kan met die naam dus automatisch ook aan provinciale statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

Ondersteuningsverklaringen

Partijen die voor het eerst meedoen bij de aankomende verkiezingen of die op dit moment geen zetel hebben in de gemeenteraad, moeten tenminste 30 ondersteuningsverklaringen overleggen. Dit kan in de periode van maandag 17 tot en met maandag 31 januari 2022. Lees alle informatie op de site van de Kiesraad.

Procedure afleggen ondersteuningsverklaringen in Zwolle
Kiezers die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Zwolle kunnen een nieuwe partij (of een bestaande partij zonder zetels) ondersteunen. U ontvangt daarvoor van de partij die u wilt ondersteunen een formulier dat u door de gemeente moet laten controleren en ondertekenen. Dit kan van maandag 17 tot en met maandag 31 januari 2022 in het stadskantoor, Lübeckplein 2. Normaal moeten klanten voor de publieksbalie een afspraak maken maar hiervoor kunt u vrij binnen lopen tijdens de openingsuren. De procedure is als volgt:

 • u neemt het formulier mee en een geldig identiteitsbewijs (onderteken het formulier nog niet!)
 • u meldt zich bij de gastvrouw in de centrale hal voor 'verkiezingen' of 'ondersteuningsverklaring'.
 • u krijgt een volgnummer mee en wordt zo snel mogelijk opgeroepen bij een balie
 • aan de balie ondertekent u het formulier
 • de baliemedewerker controleert of u kiesgerechtigd bent, in Zwolle woont en hoe u zich gelegitimeerd heeft. 
 • het ondertekende en gestempelde formulier levert u zelf in bij de contactpersoon van de partij die u ondersteunt

Voor het herstellen van verzuimen bij de kandidaatstelling van 31 januari 2022, is het nog mogelijk om uiterlijk donderdag 3 februari 2022 tot 17.00 uur aanvullende ondersteuningsverklaringen te laten controleren.

Kandidaatstelling:

Op maandag 31 januari 2022, tussen 9.00-17.00 uur moeten partijen die mee willen doen aan de Gemeenteraadsverkiezing hun kandidatenlijst en verdere stukken overleggen bij het centraal stembureau, gevestigd in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Lees alle informatie op de site van de Kiesraad.

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald moeten een waarborgsom ter hoogte van € 225,- betalen. Deze waarborgsom kan gestort worden op  NL02 BNGH 0285 0364 67 t.n.v. Gemeente Zwolle Heffingen o.v.v. ‘kandidaatstelling [naam partij]‘. De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij tenminste 75% van de kiesdeler aan stemmen haalt. In 2018 was de kiesdeler ruim 1.531 stemmen.

Ook moeten nieuwe partijen en bestaande partijen die op dit moment geen zetel in de gemeenteraad hebben, 30 ondersteuningsverklaringen overleggen (zie informatie hierboven).

Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen. Bureau Verkiezingen zal deze software kosteloos beschikbaar stellen door een link te mailen naar de bekende contactpersonen en die op die pagina te plaatsen. Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels heeft, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten.

Voorinlevering
De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen in veel gevallen al vóór de dag van de kandidaatstelling worden gecontroleerd door het centraal stembureau. Dit wordt voorinlevering genoemd. Het gaat dan om een eerste check van de juiste formulieren en persoonsgegevens van de kandidaten. Ook als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. Voor informatie over voorinlevering kunnen partijen contact opnemen met Bureau Verkiezingen. Zie contact.

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

 • Lijst van de kandidaten (model H1)
 • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9)
 • Verklaring van elke kandidaat die niet in Zwolle woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in Zwolle te vestigen
 • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de stukken inlevert
 • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen of bestaande partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad)
 • 30 ondersteuningsverklaringen. Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of nu geen zetel hebben in de gemeenteraad

Instemmingsverklaring kandidaten
Bij de kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring ingeleverd waarmee hij/zij instemt met plaatsing op deze lijst. Een kandidaat kan zijn verklaring van instemming niet intrekken. Van iedere kandidaat die nu geen zitting heeft in de gemeenteraad is ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij adviseren om van iedere kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.