Parkeervergunning voor bewoners

De volgende bewoners komen in aanmerking voor een parkeervergunning:

  • Bewoners die wonen in sector 1 en 2. Er wordt maximaal één parkeervergunning per zelfstandige woning verleend. Bewoners van niet-zelfstandige woningen in deze sectoren komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.
  • Bewoners die wonen in sector 4 tot en met 13. In deze sectoren kunnen maximaal twee vergunningen per zelfstandige woning worden verleend als in de sector niet meer dan 95% van het maximum aantal te verlenen vergunningen is verleend. Een tweede vergunning wordt alleen verleend aan een tweede bewoner op het adres die houder van een motorvoertuig is. Er kunnen niet twee vergunningen aan één persoon worden verleend. Voor niet-zelfstandige woningen wordt maximaal één parkeervergunning verleend.

Bekijk de parkeersectoren op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Als het maximale aantal vergunningen binnen een parkeersector is bereikt, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Op dit moment is er een wachtlijst voor parkeervergunningen in sector 2. De wachttijd is 8 tot 10 maanden. Voor de periode dat aanvragers in sector 2 op de wachtlijst staan, kunnen zij gebruik maken van een wachtlijstabonnement voor de parkeerlocaties Emmawijk of Turfmarkt. 

Bewoners van sector 1 en 2 (die in aanmerking komen voor een parkeervergunning) kunnen in plaats van een parkeervergunning in de sector ook kiezen voor een parkeerabonnement voor één van de parkeerlocaties rondom het centrum (bijvoorbeeld Noordereiland, Katwolderplein, Emmawijk, Burgemeester van Rooijensingel). De kosten van dit abonnement zijn dan gelijk aan die van een parkeervergunning.

Tweede vergunningen in de sectoren 4 tot en met 13  worden alleen verstrekt als in de sector minder dan 95% van het maximum aantal te verlenen vergunningen is verleend. Gezien de hoge parkeerdruk in Assendorp (sector 12) verwachten wij niet dat er nog ruimte komt in deze sector voor het uitgeven van tweede vergunningen op een adres.

U kunt de parkeervergunning aanvragen via zwolle.nl/parkeerloket

U logt in via DigiD. U kunt DigiD aanvragen via www.digid.nl.

Om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning moet u wonen in het vergunninghouder gebied en houder zijn van een motorvoertuig.

Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?

Als u aan de standaardvoorwaarden voldoet, wordt een vergunning direct verstrekt.

Als uw aanvraag niet aan de standaardvoorwaarden voldoet, neemt de behandeling 1 tot 2 weken in beslag. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Lease- of huurauto

Als het motorvoertuig een lease- of huurauto van een erkend autoverhuurbedrijf is, moet een kopie van het lease- of huurcontract als bijlage bij de aanvraag worden gevoegd.

U kunt zelf 24/7 uw wijzigingen doorgeven via www.zwolle.nl/parkeerloket

U moet als bewoner ingeschreven staan in de Basisregestratie personen (BRP).

Er zijn adressen waarvoor géén parkeervergunning wordt verleend

Niet voor álle adressen binnen de parkeersectoren verlenen wij een parkeervergunning. Het is mogelijk dat uw adres is uitgezonderd van de mogelijkheid een parkeervergunning aan te vragen.  Hiervoor zijn twee hoofdredenen:

  1. Er is privéparkeergelegenheid, en/of;
  2. De zogenaamde “nul-vergunnningenafspraak” is van toepassing.

Als u op een dergelijk adres woont, komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Privé parkeergelegenheid

Op de lijst staan de adressen die een privéparkeergelegenheid (garage, oprit, parkeerplaats, gehandicaptenparkeerplaats op kenteken) hebben waarvan voor het parkeren gebruik kan of kon worden gemaakt. Dit geldt ook als van een oprit een tuin is gemaakt of van een garage een bijgebouw voor wonen.

Als uit onze gegevens blijkt dat er nu of voorheen privéparkeergelegenheid bij het adres is (geweest), kunt u voor dat adres geen parkeervergunning krijgen en kan de vergunning worden ingetrokken.

Nulvergunningenafspraak

De nulvergunningenafspraak betekent dat voor het adres waarvoor dat is toegepast, geen parkeervergunning wordt uitgegeven. De nulvergunningenafspraak wordt toegepast zodra bij de omgevingsvergunning voor de bouw, verbouwing of een wijziging van de functie van een gebouw door de aanvrager geen of onvoldoende parkeerplaatsen zijn gerealiseerd voor de gebruikers van het pand. De gemeente heeft dan toegestemd met een afwijking op de omgevingsvergunning onder de voorwaarde dat er geen parkeervergunningen voor het parkeren in de openbare ruimte worden verstrekt. Met de nulvergunningenafspraak kan het (bouw)plan wel doorgaan en wordt voorkomen dat een verbouw- of nieuwbouwplan dat niet in voldoende parkeerplaatsen voorziet, extra parkeerdruk in de parkeersector geeft. De aanvrager/bouwer heeft de verantwoordelijkheid om de bewoner/gebruiker hierover te informeren.  

Meer informatie

Als u wilt weten of voor uw adres een parkeervergunning kan worden aangevraagd, neemt u dan contact op met de sectie Vergunningen via 14038 of stuur een bericht via het contactformulier o.v.v. Lijst Parkeren op eigen terrein en nul-vergunningenregeling.

Voor de kosten van dit product, zie: Leges Parkeertarieven

Automatische betaling

Vraagt u een parkeervergunning aan?

Dan kunt u kiezen voor automatische betaling. Uw vergunning gaat meteen in en wordt elk jaar automatisch verlengd. In november ontvangt u een factuur en wordt de betaling afgeschreven.

U kunt dit aangeven via zwolle.nl/parkeerloket

Als u niet automatisch betaalt, moet u elk jaar zelf zorgen voor betaling.

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voorschriften

Zwolle streeft naar een goede balans tussen de verschillende voorzieningen voor haar bewoners in de wijken. Onderdeel hiervan zijn parkeerfaciliteiten.

Om het parkeren te regelen, zijn er voorschriften verbonden aan een parkeervergunning en parkeerabonnement.

U kunt ze vinden op zwolle.nl/parkeervoorschrift

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid.

Wetgeving:
wetten.overheid.nl