Plan van aanpak opening terrassen

Beste horecaondernemer,
Vanaf 1 juni 2020 mogen de terrassen weer open. Dit is goed nieuws! De gemeente is daarom met diverse partners, waaronder Koninklijke Horeca Nederland, in overleg gegaan om te bekijken wat er moet gebeuren en hoe wij als gemeente de Zwolse horeca kunnen ondersteunen.

Wij zijn daarom met diverse partners, waaronder Koninklijke Horeca Nederland, in overleg gegaan om te bekijken wat er moet gebeuren en hoe wij als gemeente de Zwolse horeca kunnen ondersteunen.

Openingstijden en vergroten terrasoppervlaktes

Ten eerste worden, in de vorm van een pilot, de openingstijden van terrassen in de binnenstad verruimd naar 02:00 uur op donderdag tot en met zondag. Deze verruiming is geldig tot eind 2020.

Daarnaast willen we bekijken of de huidige terrasoppervlaktes tijdelijk vergroot kunnen worden. De gemeente werkt  hard aan een leidraad en toetsingskaders. We onderzoeken waar er ruimte is voor vergroting en binnen welke randvoorwaarden, denk aan de toegankelijkheid voor hulpdiensten en mensen met een beperking.  Dit heeft al geresulteerd in een eerste lijst van randvoorwaarden waaraan getoetst zal worden.

Graag nodigen wij u uit om uw ideeën en plannen met ons te delen; plannen die al zijn ingediend kunt u eventueel nog aanvullen. Deze plannen helpen ons om een beeld te krijgen van uw wensen. Wij raden u aan om zoveel mogelijk gezamenlijke plannen per straat of plein in te dienen. Dat vergemakkelijkt en versnelt onze beoordeling.

Twee fases plan van aanpak

Wij hebben voor de beoordeling van de plannen twee fases opgesteld. U kunt uw plannen afstemmen op deze fases.

Fase 1

In deze fase  beoordelen wij alleen een plan op basis van uw terrasvergunning, met een eventuele (kleine) uitbreiding, direct grenzend aan uw huidige terraslocatie. Op de bijgevoegde kaart is de huidige situatie aangegeven.

Als u van plan bent om verder uit te breiden op een plek die niet direct aan uw bestaande terras ligt, dan kunt u daarvoor nu al wel uw plan indienen, maar wij zullen dit plan pas in de tweede fase (na 1 juni) beoordelen.

Randvoorwaarden waaraan uw plan moet voldoen:

Bij de beoordeling van de plannen gaan wij uit van de nieuwe noodverordening waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. We vragen in het bijzonder uw aandacht voor:

  • De indeling van het terras, rekening houdend met 1,5 meter afstand.
  • De veiligheidscamera’s, deze moeten vrij zicht houden;
  • Hoe borgt u de 1,5 meter ruimte tussen vertrekkende, komende en (langdurig) wachtende gasten;
  • Hoe controleert u of iedereen zich aan de maatregelen houdt die op het terras gelden;
  • Hoe borgt u de toegankelijkheid van mindervaliden en blinden en slechtzienden;
  • Hoe gaat u om met de risico’s van overlast;
  • Hoe is de toegang geregeld in geval van calamiteiten.

Bij uitbreiding van uw terras in de openbare ruimte vragen wij u om bij het plan van aanpak een plattegrond aan te leveren waarop dit duidelijk is aangegeven.

De gemeente voert voor 1 juni een eerste snelle toets uit en kijkt of uw plan voldoet aan de noodverordening en of de eventuele uitbreiding mogelijk vergund kan worden. U krijgt van ons een reactie, waarin wij u laten weten of u kunt starten en of u de eventuele uitbreiding vooruitlopend op de vergunningverlening al mag plaatsen. Let op, dit is op eigen risico, want na deze eerste toetsing volgt nog een grondige toetsing.

In de grondige toetsing beoordelen we definitief of de tijdelijke vergunning voor de uitbreiding van het terras verleend kan worden. Uitkomst daarvan kan ook zijn dat het niet mogelijk is en de vergunning geweigerd moet worden. In dat geval moet het terras dat u extra heeft geplaatst worden verwijderd.

Indienen van het fase 1 plan

Wij vragen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 26 mei 2020, een plan van aanpak in te dienen via horeca@zwolle.nl.  U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie van ons. Ook vragen naar aanleiding van deze brief kunt u via dit mailadres aan ons stellen.

Fase 2

Heeft u plannen voor meer uitbreiding van uw terras dan direct grenzend aan het terras dat u nu heeft, dan verzoeken wij om dit als een apart plan voor fase 2 in te dienen. Denk hierbij aan plannen op straat of op een parkeerplaats.

Geef bij de uitwerking van dit plan aan hoe u dit heeft afgestemd met uw naastgelegen collega’s, omliggende winkeliers en omwonenden. Deze fase 2 plannen nemen we mee met de uitgebreide toetsing, op basis waarvan we de tijdelijke vergunning verlenen of weigeren. Het indienen van een plan geeft dus nog geen zekerheid of een uitbreiding ook wordt toegekend.

Indienen van het fase 2 plan

Dit plan mag meteen met het fase 1 plan worden ingediend, maar dit kan ook in een later stadium. Dit plan wordt niet meegenomen bij de eerste toetsing.

Korte termijn

Wij zijn ons ervan bewust dat u uw plan op heel korte termijn moet indienen, terwijl u ondertussen druk bezig bent met de aanpassing van uw bedrijf. Maar de tijd tot 1 juni  is kort en we hebben met elkaar nog veel uit te zoeken tot die datum.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via horeca@zwolle.nl

20200518-terrassenkaart-zwolle.pdf