Reglement Cultuur Talentprijs Zwolle

Bekijk hieronder het reglement van de Zwolse Cultuur Talentprijs.

ARTIKEL 1 - Algemeen

 1. Er is door het college van burgemeester en wethouders (het college) een Zwolse Cultuur Talentprijs – De Peperclip ingesteld.
 2. Deze prijs wordt toegekend in de vorm van een geldsom van € 5.000,00 en een beeldje. De geldsom dient door de winnaar, binnen een jaar na ontvangst van de prijs, in overleg met het team cultuur van de gemeente Zwolle, te worden besteed aan de eigen artistieke ontwikkeling.
 3. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt, tenzij het college anders besluit. 
 4. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen in aanmerking komen voor deze prijs.

ARTIKEL 2 - Criteria om in aanmerking te komen voor de prijs

 1. De Zwolse Cultuur Talentprijs is een prijs voor aanstormend cultureel talent dat blijk heeft gegeven van een recente artistieke ontwikkeling, waarbij de kunstprestatie een aantoonbare culturele waarde heeft voor Zwolle. Onder een recente artistieke ontwikkeling wordt verstaan nieuwe kennis en/of vaardigheden die zich binnen een periode van 1,5 jaar voorafgaand aan de nominatie hebben geuit of voorgedaan. 
 2. Voor alle kandidaten, die in aanmerking willen komen voor deze prijs, geldt dat zij (minimaal één jaar) in de gemeente Zwolle wonen, studeren of zakelijk gevestigd zijn of een sterke binding met de gemeente Zwolle hebben opgebouwd en daarmee een ambassadeursrol voor Zwolle (kunnen) vervullen.
 3. De kandidaten mogen maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd zijn van een (WO), HBO of MBO onderwijsinstelling. Een rechtspersoon kan als kandidaat worden genomineerd indien minimaal 80 % van de deelnemers maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd zijn van een (WO), HBO of MBO onderwijsinstelling.
 4. De kandidaat dient een professionele, uitvoerende kunstenaar (al dan niet in opleiding) te zijn. De Zwolse Cultuur Talentprijs kan maximaal één keer worden uitgereikt aan dezelfde persoon of  rechtspersoon.

ARTIKEL 3 - Culturele disciplines

De Zwolse Cultuur Talentprijs richt zich op een prestatie binnen de volgende culturele disciplines of een combinatie daarvan:

 • Beeldende kunst en vormgeving;
 • Urbane kunst;
 • Dans;
 • Ontwerp; 
 • Film;
 • Letteren;
 • Media;
 • Monumenten en archeologie;
 • Muziek 
 • Podiumkunsten.

ARTIKEL 4 - Nominaties

 1. De nominatie kan zowel gedaan worden door inwoners van de gemeente Zwolle, als door de kandidaat zelf. 
 2. De nominatie wordt ingediend via een op de gemeentelijke website gepubliceerde aanmeldprocedure.
 3. Bij de nominatie wordt gemotiveerd aangegeven wat de verdiensten van de kandidaat zijn om in aanmerking te komen voor deze prijs. Dit dient gedaan te worden door het aanwijzen van één specifiek project binnen één of meerdere disciplines als bedoeld in artikel 3 van dit reglement.

ARTIKEL 5 - Samenstelling jury

 1. Een door het college aangewezen onafhankelijke vakjury beoordeelt de volledig ingevulde aanmeldformulieren aan de hand van hetgeen in dit reglement is vermeld.
 2. De jury bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De jury vertegenwoordigt een zo breed mogelijk scala aan creatieve en culturele disciplines.
 3. De leden van de jury worden voor maximaal vier jaar benoemd.
 4. De jury kan zich laten bijstaan door één of meer deskundigen ad hoc.
 5. De jury wijst uit haar midden een voorzitter aan.
 6. De jury wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris - niet lid. De secretaris heeft geen stemrecht
 7. De vergaderingen van de jury zijn besloten en de jury doet geen uitspraken over hetgeen in de jury is besproken.
 8. De jury komt ten minste één keer per jaar samen.

ARTIKEL 6 - Werkwijze jury

 1. De nominaties worden allereerst door de juryleden, apart van elkaar, beoordeeld.
 2. Na de individuele, beoordeling volgt een adviesvergadering, waarin alle aanvragen naast elkaar worden gelegd om tot een gezamenlijk advies te komen. 
 3. De jury brengt vervolgens een schriftelijk, voldoende gemotiveerd advies uit aan het college.
 4. Het college besluit aan wie de prijs wordt toegekend.

ARTIKEL 7 - Uitreiking

 1. De wethouder Cultuur bepaalt de datum, het tijdstip alsmede de locatie waar de uitreiking van de prijs plaatsvindt. 
 2. De wethouder Cultuur, of een door de wethouder aan te wijzen vervanger, reikt de prijs uit aan de winnaar.

ARTIKEL 8 - Onvoorzien

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wethouder Cultuur.