Samenvatting raadsvergadering 25 november 2019

Op maandag 25 november was er een besluitvormingsronde met diverse hamerstukken, actuele raadsvragen en moties (opdrachten voor de wethouder). Lees de samenvatting of bekijk het videoverslag of de korte terugblik.

Hieronder de samenvatting van de raadsvergadering.

Besluitenlijst

Op maandag 25 november zijn de volgende besluiten aangenomen:

  • Verlenen ontslag burgerlid ChristenUnie (aanwezig:37 voor:37  tegen:0)
  •  Structurele inzet scanauto parkeerhandhaving (aanwezig:37 voor:31 tegen:6 D66,SP)
  • Voorbereidingskrediet De Tippe en Breezicht Noord (aanwezig:37 voor:37  tegen:0)
  • Versnelling ombouw energiezuinige openbare verlichting 2020-2030 (aanwezig:37 voor:37  tegen:0)
  • Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (aanwezig:37 voor:37  tegen:0)
  • Tweede bestuursrapportage 2019 Veiligheidsregio IJsselland (aanwezig:37 voor: 37  tegen:0)

Actuele raadsvragen

Tijdens de besluitvormingsronde kunnen raadsleden mondelinge vragen stellen over een actueel onderwerp.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 25 november zijn de volgende vragen gesteld:

#ikwileenhuis in Zwolle

De Rijksoverheid gaat extra geld beschikbaar stellen om de woningbouw in regio’s met woningnood te stimuleren met 25.000 euro per sociale huurwoning. Zwolle stond ook op de lijst. De PvdA heeft gezien dat  Zwolle weer van de lijst af is en ziet graag dat het kabinet de woningnood in Zwolle erkent en dat de Zwolse woningbouwcorporaties ook gebruik kunnen maken van het belastingvoordeel vanuit het rijk. Daarom hebben ze de wethouder gevraagd of hij kan verklaren waarom dit is gebeurd en of hij zich wil inspannen om Zwolle op het gebied van volkshuisvesting op het vizier van het kabinet te krijgen.  

Wethouder Anker merkt op dat hij heel kort van tevoren hoorde dat Zwolle niet op de lijst met gemeenten stond. Er is toen onmiddellijk actie ondernomen en contact opgenomen met diverse gremia in Den Haag. Met het ministerie zijn nogmaals de Zwolse zorgen onder woorden gebracht.

Inmiddels is er wel in Den Haag een woondeal ingediend in de vorm van een Woonakkoord Oost Nederland door de provincie in overleg met de gemeente Zwolle. Daarin heeft Zwolle een speciale positie als ‘stepping stone’. Hoewel er nog niets te zeggen valt over de slagingskans van de woondeal is er in Den Haag veel waardering voor het woonakkoord en de in Zwolle gehanteerde werkwijze samen met het Concillium. Zwolle wordt momenteel gezien in Den Haag. Begin volgend jaar zal er meer duidelijkheid komen over de reactie er op van het Rijk.

Verder zijn vragen gesteld over:

-           verplichte tegenprestatie participatiewet;

-           stijgende zorgkosten collectieve zorgverzekering.

Moties

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd die het college van B&W de wethouder moet uitvoeren.

Tijdens de raadsvergadering van maandag 25 november is de volgende motie aangenomen.

Stagiairs verdienen zelfde waardering

De gemeenteraad geeft de wethouder de opdracht om te zorgen dat studenten bij gelijksoortige stages (aantal uren per week, fase van de opleiding en lengte van de stage) gelijke waardering krijgen, ongeacht of ze een MBO-, HBO- of WO-opleiding volgen en dat ook stagiairs die korter dan drie maanden stagelopen een vergoeding zouden moeten krijgen.

Op die manier kan de gemeente laten zien dat ze praktisch geschoolde arbeidskrachten net zo belangrijk acht voor Zwolle als theoretisch- of wetenschappelijk opgeleide arbeidskrachten. Zo geeft de gemeente ook het goede voorbeeld aan bedrijven in de stad. Veranderingen in beloning mogen niet ten koste gaan van het totale of reguliere aantal MBO-stagiairs per studiejaar.
 

Meer informatie

Meer informatie over de genomen besluiten, raadsvragen en moties  vindt u in de agenda van maandag 25 november 2019. Daar vindt u ook de korte terugblik in pdf.