Samenwerking leidt tot een aantrekkelijk winkelgebied

Een levendig en multicultureel winkelgebied, zo staat het winkelgebied Diezerbrink op loopafstand van de binnenstad bekend. Een gebied met oude familiebedrijven, maar ook met ondernemende nieuwkomers. Ondernemers met hart voor hun gebied. Dit leidde onder andere tot de eerste BedrijfsinvesteringsZone (BIZ) in Zwolle.

De BIZ heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het aantrekkelijk houden van het winkelgebied. Voor meer ingrijpende verbeteringen in de buitenruimte hebben de ondernemers contact gezocht met de gemeenteraad. Het resultaat is een toekomstvisie voor De Diezerbrink waarin ondernemers maar ook bewoners en pandeigenaren wen grote inbreng hebben.

Marloes Stokvis stedenbouwkundig ontwerper gemeente Zwolle

“Ondernemers wilden al lange tijd een betere aansluiting op het centrum, ook qua uitstraling. Dat sluit goed aan bij de wens het centrumgebied van onze stad te vergroten. Maar er zijn ook problemen waar ondernemers, bezoekers en bewoners graag een oplossing voor zien, zoals hard rijdende auto’s, parkeeroverlast, de rotonde en blokkades op de trottoirs door fietsen en uitstallingen. En vanaf het begin werd ook duidelijk: de boom op de rotonde moet blijven. Voor mij mooie uitdagingen.”

Het begon met het plakken van memo-geeltjes met ideeën op plattegronden van het gebied op een bewoners- en ondernemersbijeenkomst. Die geeltjes zorgden die avond al voor een inspirerende uitwisseling tussen ondernemers, bewoners en pandeigenaren. Daarop volgden verschillende bewonersbijeenkomsten, werksessies met een meedenkgroep van winkeliers en bewoners, en gesprekken met bestuurders.

Annet Kroes voorzitter van de ondernemersvereniging

“In december 2016 heeft het bestuur van winkeliersvereniging De Diezerbrink de raad uitgenodigd met de kreet “De winkeliers van de Diezerbrink zoeken uw hulp”. Dit heeft geleid tot een presentatie aan de raadsleden met als resultaat dat in maart 2019 wordt begonnen met het opknappen van ons winkelgebied. In de afgelopen twee jaar heeft een werkgroep bestaande uit ambtenaren van de gemeente, bewoners, pandeigenaren en winkeliers een herinrichtingsplan ontwikkeld voor ons winkelgebied. Dit plan is door velen enthousiast ontvangen. Het resultaat mag er dan ook zijn. Zo komt de rotonde te vervallen, worden de straten smaller, de stoepen breder en komen er nieuwe lantaarnpalen en fietsklemmen. Om een en ander in goede banen te leiden is er veelvuldig overleg met de gemeente. Als bestuur zijn wij bezig om andersoortige winkels naar ons gebied te krijgen, zodat we een goed en gevarieerd aanbod krijgen. Ook de gemeente participeert hierin door met belangstellende winkeliers, pandeigenaren en de door ons ingehuurde centrummanager in gesprek te gaan.”

Petra Visser buurtbewoner

"Het was goed om met meerdere en vooral ook met verschillende belanghebbenden in gesprek te zijn over de Diezerbrink. Mooi ook dat er zoveel ideeën uit de brainstormsessie zijn meegenomen in de uitwerking van de uiteindelijke tekeningen."

Nu ligt er een basisontwerp voor het gehele gebied. De uitvoering is opgedeeld in fases. Voor de eerste fase  -de herinrichting van de rotonde en deel Thomas à Kempisstraat-  is een definitief ontwerp gemaakt. De werkzaamheden staan gepland voor begin 2020. In dat jaar wordt ook begonnen met de voorbereidingen voor de tweede fase: de Vechtstraat, het  tweede deel van de Thomas à Kempisstraat en de Rhijnvis Feithlaan.

Theo Wolters, projectleider  gemeente Zwolle

“Betrokkenen hebben hun ideeën aangegeven voor de inrichting en het toe te passen materiaal. Naast dat we natuurlijk rekening moeten houden met het budget, zijn er ook andere principes die meespelen zoals duurzaamheid en klimaatbestendigheid. Daarom hergebruiken we een deel van de trottoirtegels en straatklinkers en voldoet de waterkering aan de nieuwste eisen van het Waterschap.”

Hoefijzers

Diezerbrink is onderdeel van Dieze Centrum; een oude buurt met een geschiedenis en dat zie je terug in het straatbeeld. Omdat  ondernemers de geschiedenis van de buurt wilden behouden, hebben zij stoeptegels met een hoefijzer aangelegd. Die leiden je als een kruimelpad naar het rijksmonument de voormalige smederij aan de Thomas à Kempisstraat. Deze smederij heeft sinds kort een nieuwe eigenaar die het pand een mooie opknapbeurt heeft gegeven.

Wijkenmagazine

Hoe de stad, wijk en buurt zich ontwikkelt, hangt voor een belangrijk deel af van de betrokkenheid, vindingrijkheid, ideeën en inzet van bewoners. De bewoners van Punterdiep zijn hiervan een goed voorbeeld.

In het Wijkenmagazine staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven en bewonersparticipatie. Het magazine laat zien dat bewoners en partners onmisbaar zijn bij ‘het maken van de wijk’ en dat die samenwerking heel veel mooie, verrassende, kleine en grote initiatieven oplevert.

www.zwolle.nl/wijkenmagazine