Leerlingenvervoer

In bepaalde situaties vergoedt de gemeente Zwolle de vervoerskosten van een leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dit kan een school voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs zijn.  Er zijn vergoedingen voor het gebruik van de (brom-)fiets, het openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer.

Kan een leerling zelf, of met begeleiding, niet met de (aangepaste) fiets of het openbaar vervoer van en naar school reizen? Dan kan een vergoeding verstrekt worden voor eigen vervoer of een taxibusje. Vervoer per taxibusje noemen we aangepast vervoer, Dit wordt verzorgd door een vervoersbedrijf. Hierbij wordt van de ouders/verzorgers of voogd, de leerlingen, de gemeente Zwolle en de school de nodige inzet verwacht om het vervoer soepel te laten verlopen.

Het vervoer van een leerling van en naar school is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouder, verzorger of voogd. Soms kan de gemeente Zwolle hierbij ondersteuning bieden door noodzakelijke vervoerskosten van en naar school te vergoeden. Bijvoorbeeld als een leerling uit Zwolle, door een handicap op ander vervoer dan de (aangepaste) fiets of het openbaar vervoer is aangewezen. Het is ook mogelijk dat er door de handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan worden gereisd.

Of een vergoeding mogelijk is, hangt van verschillende factoren af. Er wordt gekeken naar structurele beperkingen van de leerling. Ook wordt gekeken of de school goed te bereiken is met de fiets of het openbaar vervoer. Belangrijk is vooral dat het vervoer past bij de mogelijkheden van de leerling.

Scholen waarvoor een vervoersvergoeding kan worden aangevraagd
Een vergoeding voor de vervoerskosten wordt alleen verleend over de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Vervoerskosten die te maken hebben met bijvoorbeeld sport, een medische behandeling of buitenschoolse activiteiten, worden niet vergoed.

De regeling is bedoeld voor vervoer naar de volgende schoolsoorten:

 • Het regulier basisonderwijs
 • Het speciaal basisonderwijs
 • Het speciaal (voortgezet) onderwijs
 • Het regulier voortgezet onderwijs

Opstapplaatsen
Er wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen, alleen wanneer de leerling door een structurele handicap geen gebruik kan maken van een opstapplaats wordt een leerling vanaf het huisadres opgehaald. Meer informatie over opstapplaatsen staat onder 'bijzonderheden'.

Verschillende vervoersvergoedingen
Er zijn verschillende soorten vergoedingen, bijvoorbeeld voor de fiets, het openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer. Een vergoeding voor het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer is alleen mogelijk wanneer er is aangetoond dat de leerling hierbij begeleiding nodig heeft. De soort vergoeding is afhankelijk van de leeftijd en de medische situatie van de leerling. Soms is het nodig om een (medisch) advies in te winnen om de aanvraag voor de leerling te beoordelen.

Wilt u een tegemoetkoming in de vorm van aangepast vervoer of andere kosten van leerlingenvervoer aanvragen? Dan kunt u hier het formulier downloaden en afdrukken.

aanvraag-leerlingenvervoer-2017-2018.pdf

U kunt ook bellen naar 14038. Dan wordt het formulier thuis gestuurd.

Krijgt u dit schooljaar al een vergoeding in de vorm van aangepast vervoer van de leerling van de gemeente Zwolle? Dan krijgt u automatisch een verlengingsformulier voor het schooljaar 2017-2018 thuis gestuurd. Eventueel kunt u bij een verlenging ook gebruik maken van het onderstaande formulier.

aanvraag-leerlingenvervoer-2017-2018-verlenging.pdf

 

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming voor de kosten van leerlingenvervoer, zal uw aanvraag aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.  

 • De school die de leerling bezoekt is een school die valt onder de Wet Primair Onderwijs, Wet op het Voortgezet Onderwijs of Wet op de Expertisecentra.
 • Het gaat om vergoeding van kosten voor het vervoer van de leerling tussen de woning en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school van soort en richting. Hiermee wordt bedoeld de school die overeenkomt met uw godsdienstige of levensbeschouwelijke richting bijvoorbeeld: Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk, Islamitisch of de Vrije school en openbare scholen. Het gaat daarbij niet om scholen met een bepaalde onderwijsmethode zoals: Jenaplan, Montessori e.d.
 • Wanneer er sprake is van een structurele handicap kan de mate van de handicap bepalend zijn voor welke soort vergoeding u in aanmerking kunt komen.

U kunt geen tegemoetkoming voor de kosten van leerlingenvervoer aanvragen voor:

 • vervoer van en naar BSO, buren, familie
 • vervoer tussen scholen en gymnastieklokaal of zwembad
 • vervoer van en naar schoolreisjes, sportdagen, verenigingen, verjaardagspartijtjes
 • vervoer van en naar zorgboerderijen
 • vervoer van en naar een medisch kinderdagverblijf
 • vervoer voor medische of paramedische behandeling
 • vervoer buiten de door de inspectie van het onderwijs vastgesteld schooltijden
 • vervoer i.v.m. lesuitval, ziekte enz.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Voor melding van uw klachten in het aangepast vervoer heeft de gemeente Zwolle een contract afgesloten met Zorgbelang Overijssel. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het aangepast vervoer, dan is een klachtenformulier meegestuurd bij de brief over de toekenning van dit vervoer.

Er wordt in sommige gevallen een eigen bijdrage in rekening gebracht en in sommige gevallen wordt een draagkrachtafhankelijke bijdrage per gezin geheven. Dit kan alleen als de leerling naar het basisonderwijs gaat.

Eigen bijdrage
Als de leerling een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt geldt er een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Bij een vergoeding van de kosten van aangepast vervoer wordt de eigen bijdrage bij u in rekening gebracht. Bij een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer, wordt de eigen bijdrage in mindering gebracht op de uit te keren vergoeding.

Voor het schooljaar 2017-2018 is de eigen bijdrage € 318,60 per leerling per jaar. Deze eigen bijdrage betreft de kosten van het openbaar vervoer over het in de Verordening Leerlingenvervoer bepaalde afstandscriterium, waarbij maximaal 1 zone in rekening wordt gebracht.

Alleen wanneer uw verzamelinkomen over het peiljaar 2015 minder dan € 25.650,-- bedraagt, vervalt deze eigen bijdrage. U moet dit echter wel aantonen, bijvoorbeeld met een IB-60 formulier of een kopie van de jaaropgave van de uitkeringsinstantie van u en uw eventuele partner. 

Draagkrachtafhankelijke bijdrage
Als de leerling een basisschool bezoekt, waarbij de afstand tussen de woning en de school meer dan 20 kilometer is, wordt een draagkrachtafhankelijke bijdrage gevraagd. Dit bedrag wordt per gezin geheven.

Voor het schooljaar 2016-2017 gelden de volgende bedragen:

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s
0 - 33.000 0
33.500 - 40.500 145
40.500 - 46.500 605
46.500 - 52.500 1130
52.500 - 59.500 1650
59.500 - 66.000 2175
66.000 en hoger Voor elke extra € 5.000 aan inkomen geldt: € 535 erbij

Voor het schooljaar 2017-2018 gelden de volgende bedragen:

Inkomen in euro’s Eigen bijdragen in euro’s
0 - 34.000 0
34.000 - 41.000 145
41.000 - 47.500 600
47.500 - 53.500 1120
53.500 - 61.000 1635
61.000 - 67.500 2155
66.000 en hoger Voor elke extra € 5.000 aan inkomen geldt: € 530 erbij

**Bijzonderheden

Bij het leerlingenvervoer wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen. Bij het vaststellen van deze opstapplaatsen is gekeken naar de loopafstand van woning naar opstapplaats en naar de veiligheid. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kind tot de opstapplaats, dit betekent in de meeste gevallen dat wij van de ouder/verzorger mogen verwachten dat de ouder/verzorger het kind zo nodig begeleid tot de opstapplaats en hier wacht tot hun kind wordt opgehaald. Hetzelfde geldt voor het moment het kind uit de bus stapt.

De vervoerder zal de ouder/verzorger uiterlijk 3 dagen voor aanvang van het vervoer informeren waar het kind en op welk tijdstip het kind zal worden opgehaald en teruggebracht.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar de informatie op deze site.

Aa-landen

 • Bushalte Rijnlaan/Amstel
 • Bushalte Rijnlaan/Oosterdiep
 • Bushalte Reggelaan/Volterbeek
 • Hoek Scheldelaan/Waallaan
 • Bushalte Zijpe/Waallaan
 • Hoek Hunzelaan/Welle
 • Bushalte WC Dobbe/Rijnlaan
 • Bushalte Volterbeek (BSO)

Assendorp

 • Bushalte Lindestraat/Deventerstraatweg
 • Hoek Groenestraat/Deventerstraatweg
 • Bushalte Molenweg
 • Bushalte Irisstraat

Berkum

 • Bushalte Erasmuslaan

Centrum

 • Bushalte Harm Smeengekade
 • Winkel centrum Diezerpoort
 • Bushalte Burgemeester Drijbersingel/ belastingkantoor
 • Sassenpoort

Dieze

 • Bushalte Meppelerstraatweg/Paulus Buysstraat
 • Bushalte Thomas a Kempisstraat tegenover Aldi
 • Hoek Zerboltstraat/ Jupiterstraat
 • Bushalte Meppelerstraatweg/Caspar Fagelstraat
 • Geert Grootestraat (ProfitGym Fitness)
 • Hoek Geert Grootestraat/Hemerkenstraat

Holtenbroek

 • Bushalte Bachlaan
 • Bushalte Bachplein
 • Hoek Bachlaan/Telemannstraat

Stadshagen

 • Bushalte Belvederelaan
 • Bushalte Frankhuizerallee/Tjaskerstraat
 • Hoek Frankhuizerallee/Boswalstraat
 • Parkeerplaats CSV
 • Bushalte Mannagras
 • Bushalte Fioringras
 • Parkeerplaats Kerk de Fontein/Sterrenkroos 56
 • Bushalte Karveelschipperstraat
 • Bushalte Nijenhuislaan
 • Hoek Eli Heimanslaan/Sportlaan
 • Bushalte Havezatentunnel
 • Bushalte Goudsmitstraat
 • Ter Hoogte van Martinetstraat
 • Hoek Sportlaan/ Gorterstraat
 • Bushalte Klokkengieterlaan
 • Hoek Rhemenshuizenstraat/ Nijerwalstraat

Westenholte

 • Bushalte Petuniaplein
 • Bushalte Tesjeslaan
 • Bushalte Melissepad

Wipstrik

 • Bushalte Wipstrikkerallee/Cornelis Houtmanstraat
 • Dierenweide Almelose kanaal
 • Hoek Speeltuin/ Willem Barentszstraat
 • Ter Hoogte A Tasmanstraat 36

Zwolle-Zuid

 • Hoek van den Toernebelt/Van Yrtebelt
 • Bushalte Commissarislaan/Van Nispensingel
 • Bushalte Provincieroute/Heerkensmarke
 • Bushalte Staatssecretarislaan
 • Hoek van Tichelmeesterlaan/Schepenenlaan
 • Bushalte Gruitmeesterslaan/Lynnerkamp
 • Hoek De Meesterware/Ministerlaan?x
 • Hoek Gruitmeesterslaan/Mulertkamp
 • Hoek Gruitmeesterslaan/Sellekamp
 • Hoek Tichelmeesterlaan/Holtmate
 • Ter hoogte van Van Zuylenware 97
 • Bushalte Troelstralaan, tegenover restaurant De Handschoen
 • Bushalte Hanzeland Oost/Hanzebad
 • Bushalte Hazenveld
 • Bushalte Provincieroute/Van Leeuwtemarkte
 • Bushalte Zwarteweg
 • Parkeerstrook Burgemeesterenlaan
 • Parkeerplaats WC Sellekamp
 • Parkeerplaats De Ark/Gedeputeerdenlaan
 • Hoek Schellerbergweg/ Schellerweg
 • Hoek Mackayware/Van Maanenware
 • Bushalte Lubeckplein
 • Bushalte Kamerledenlaan
 • Hoek Troelstralaan/Dr Schaepmanlaan
 • Hoek Schellerbergweg/Schellerweg

Beleid en wetgeving
Het leerlingenvervoer is geregeld in de artikelen 4 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC).

Deze wetten geven de gemeente opdracht om een regeling vast te stellen om op aanvraag bekostiging van de noodzakelijk te achten vervoerskosten te verstrekken. Deze regeling is vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer. Hierin staan de voorwaarden en regels van het leerlingenvervoer. In de gemeente Zwolle  is deze regeling vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 en Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2015. Omdat elke gemeente zijn eigen verordening en beleidsregel heeft, kunnen de voorwaarden per gemeente verschillen.

Uitgangspunt van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014 is een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets. Aangepast vervoer wordt alleen toegekend als de leerling vanwege een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer is aangewezen, of vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Wetgeving:
Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwolle 2014
wetten.overheid.nl