Bewindvoering Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Wanneer de rechter u toelaat tot de WSNP, benoemt de rechter een bewindvoerder. De bewindvoerder ziet er op toe dat u het traject van schuldsanering succesvol doorloopt. De bewindvoerder heeft naar alle betrokken partijen een onafhankelijke, neutrale rol en zorgt ervoor dat het schuldsaneringsproces volgens de regels verloopt.

Wie de bewindvoering voor u doet bepaalt de rechter. De gemeente Zwolle heeft ook bewindvoerders in dienst, maar u kunt niet zelf kiezen voor één van hen.

U kunt geen aanvraag doen voor bewindvoering door de gemeente Zwolle. De rechtbank bepaalt wie uw bewindvoerder wordt wanneer u wordt toegelaten tot de WSNP.

Om toelating tot de WSNP te vragen leest u Verklaring WSNP.

Alleen wanneer het onmogelijk is om een minnelijke schuldregeling te treffen kunt u een beroep doen op de WSNP.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

De rechtbank stelt het te betalen bedrag vast voor de dekking van de kosten van bewindvoering. De rechtbank doet dit wanneer zij de toelating tot de WSNP uitspreekt.

WSNP
WSNP betekent Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. De wet biedt hulp wanneer u als privépersoon schulden hebt en geen minnelijke schuldregeling met uw schuldeisers kan treffen – ‘minnelijk’ betekent zonder tussenkomst van de rechter.

Een minnelijke schuldregeling mislukt wanneer één of meer schuldeisers niet akkoord gaan. Voor een minnelijke schuldregeling moeten namelijk alle schuldeisers bereid zijn mee te werken. In een wettelijke schuldsanering is dit anders, dan zijn de schuldeisers verplicht om mee te werken. De rechtbank bepaalt of u wordt toegelaten tot de WSNP.

Bewindvoering
Wanneer de rechter u toelaat tot de WSNP, wordt een bewindvoerder benoemd. De bewindvoerder ziet er op toe dat u het traject van schuldsanering succesvol doorloopt.

De bewindvoerder doet het volgende:

  • informeert schuldeisers
  • brengt verslag uit aan de rechtbank over het verloop van de schuldsanering
  • zorgt ervoor dat de juiste bedragen worden gereserveerd voor de schuldeisers
  • ziet er op toe dat alle betrokken partijen de regels nakomen
  • voert de postblokkade uit (eenmaal toegelaten tot de WSNP verloopt al uw post voor een bepaalde periode via de bewindvoerder)

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl