Herinrichting Oosterlaan & Westerlaan

Oosterlaan-Stationsplein-Westerlaan

De Oosterlaan en de Westerlaan sluiten aan op het Stationsplein en zijn voor veel Zwollenaren en bezoekers aan de stad belangrijke toegangswegen van en naar het station. Na de herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg worden ook de Oosterlaan en Westerlaan omgevormd tot een gastvrije, groene en mooie aantrekkelijk ingerichte buitenruimte waar u graag wilt zijn.

Uitgangspunten

Begin 2019 hebben de bewoners aan de Oosterlaan en Westerlaan meegedacht over de nieuwe inrichting van hun straat. Voor het maken van het voorlopig ontwerp voor de beide lanen, vormen de wensen van de bewoners belangrijke uitgangspunten voor de gemeente. Bewoners willen dat de verblijfskwaliteit in de Oosterlaan en Westerlaan wordt verbeterd. Ook willen zij dat de “historische” laanbeleving met bomen wordt teruggebracht en de verkeersveiligheid wordt verhoogd.

bewonersbijeenkomst Oosterlaan Westerlaan

inventarisatie-eisen-en-wensen-van-omgeving-voor-oosterlaan-en-westerlaan.pdf

Verbeteren verblijfskwaliteit 

Tot en met de zomer van 2021 ondergaan het Stationsplein en de Stationsweg een metamorfose tot een gastvrije stadsentree naar de binnenstad met veel groen. Met het aansluiten op de nieuwe inrichting van het Stationsplein en Stationsweg, zoals te zien op de onderstaande foto, wordt de verblijfskwaliteit op de Oosterlaan en Westerlaan verbeterd met veel ruimte voor de voetganger en fietser in het straatbeeld. Fietsers en het gemotoriseerd verkeer maken straks samen gebruik van de rijbaan. De woningen aan de lanen en in de aanliggende straten blijven daarbij goed bereikbaar.

Nieuwe inrichting Stationsplein

Smaller rijbaan, breder trottoirs

De Oosterlaan en Westerlaan krijgen een nieuwe wegindeling die bij een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de buitenruimte past waar u graag wilt zijn. De belangrijkste verandering daarbij is dat de rijbaan smaller wordt, van ruim negen meter naar bijna zes meter. Door deze versmalling van de rijbaan ontstaat er aan de zijkanten van de straten ruimte. Deze ruimte wordt onder andere gebruikt om de trottoirs aan de kant van de woningen te verbreden naar ruim tweeënhalf meter. Daarnaast wordt de ruimte gebruikt om de laanbeleving te versterken.

Nieuwe wegindeling Oosterlaan-Westerlaan

Herstellen en versterken laanbeleving

Bomen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in de stad en daarom is Zwolle trots op haar groene uitstraling. Eén van de meeste genoemde wensen van bewoners en andere belanghebbenden is het terugbrengen van de laanbeleving met mooie groene bomenrijen. Voor beiden lanen is het herstellen en versterken van de bomenstructuur opgenomen in het voorlopig ontwerp. Aansluitend op de trottoirs aan de kant van de woningen komt een strook met bomen in combinatie met parkeerplekken. Groenvakken wisselen parkeervakken af, zo worden de parkeerplekken onderdeel van de groene laanstructuur.

Vernieuwde Oosterlaan

Impressie vernieuwde Oosterlaan

Deze bomenrij op de Oosterlaan wordt straks afgewisseld met groen- en parkeervakken. U  ziet hier straks een smallere rijbaan met klinkers waar fietsers en gemotoriseerd verkeer samen gebruik van maken. Aan de spoorzijde, op de locatie van het voormalig busstation, zien we straks een groene parkstrook. Het kruidenrijke gras dat er komt, grenst aan het met klimplanten begroeide hekwerk. Dit zorgt voor een zachte overgang naar het spoorwegterrein en draagt bij aan een groener stationsgebied.

Vernieuwde Westerlaan

Impressie vernieuwde Westerlaan

In de nieuwe situatie op de Westerlaan blijven de bestaande bomen aan de spoorzijde. De fietsenrekken langs de Westerlaan verdwijnen, hierdoor ontstaat meer ruimte voor groen. Het trottoir wordt ingericht als een voetgangersverbinding richting de Willemskade. Doordat het trottoir breder wordt gemaakt, komen de bestaande bomen in het midden van de looproute en loop je als het ware onder een bomendak. Aan de kant van de woningen komen parkeerplekken afgewisseld met groenvakken. Hier worden bomen toegevoegd om de laanstructuur te versterken aan de brede trottoirs, die de voortuinen van de woningen en de scholen grenzen.

Opvangen regenwater

De Oosterlaan en de Westerlaan liggen hoger dan de aangrenzende Stationsbuurt en Assendorp. In het ontwerp zijn klimaatbestendige oplossingen ingepast om water op te vangen. Tijdens grote regenbuien wordt het water aan de Oosterlaan en Westerlaan opgevangen, vervolgens wordt het water of op locatie opgeslagen of vertraagd afgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld met water-passerende bestrating, infiltratiekratten en wadi. Wadi is een verlaagde graszone waarin regenwater wordt opgevangen en gedoseerd weg kan lopen. Zo voorkomen we wateroverlast in de Oosterlaan en Westerlaan en de aangrenzende wijken Stationsbuurt en Assendorp. Hieronder ziet u een voorbeeld van wadi.

wadi is graszone die water vasthoudt

Planning

Op dit moment is er nog geen concrete planning wanneer de werkzaamheden aan de Oosterlaan en Westerlaan plaatsvinden. In het najaar van 2021 legt het College van burgemeester en wethouders het ontwerp van de Oosterlaan en Westerlaan voor aan de gemeenteraad. Hierna start de procedure voor de aanbesteding.

Contact

Hebt u voor de herinrichting van de Oosterlaan en Westerlaan tips, opmerkingen en/of vragen, stuur deze aan projectteam Spoorzone via spoorzone@zwolle.nl.