geld-geven iconSubsidieregeling Amateurkunst

Veel Zwollenaren zijn lid van een vereniging die zich bezighoudt met amateurkunst zoals muziek, dans en toneel. De gemeente wil dit graag stimuleren zodat zo veel mogelijk inwoners van de uitvoeringen kunnen genieten. Met deze subsidieregeling Amateurkunst biedt de gemeente verenigingen de mogelijkheid de amateurkunst te beoefenen en uitvoeringen voor een breed publiek te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of uw organisatie voor subsidie in aanmerking kan komen. Op dit moment werken we aan een nieuwe subsidieregeling, op deze pagina informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen.

Voorwaarden

Organisaties kunnen voor een structurele subsidie in aanmerking komen, als zij een belang dienen dat breder is dan het eigen belang van de organisatie of het belang van een beperkte kring. De volgende organisaties kunnen in aanmerking komen voor een structurele subsidie:

 • Hafabra (harmonie- en fanfarekorpsen, brassbands), drumbands en majorettepelotons;
 • Amateursymfonieorkesten
 • Overige muziekverenigingen
 • Zangverenigingen
 • Opera- en operetteverenigingen
 • Toneelverenigingen
 • Dansverenigingen

Organisaties die uit meer onderdelen bestaan worden als één organisatie worden beschouwd.

Subsidiecriteria

Voor het verlenen van een structurele subsidie gelden de volgende criteria:

 • de organisatie dient een kunstbelang dat breder ligt dan het belang van een zeer beperkte kring, bevat
 1. voldoende kwaliteit en heeft een toegevoegde culturele waarde voor de stad Zwolle;
 2. de organisatie levert een bijdrage aan het Zwolse culturele klimaat door minimaal twee keer per jaar een openbare voorstelling in Zwolle te geven;           
 3. de organisatie organiseert of neemt deel aan samenwerkingsprojecten en/of levert een bijdrage aan wijk-/stadsbrede manifestaties;
 4. de organisatie bestaat tenminste twee jaar als rechtspersoon in Zwolle;
 5. de leden dragen in redelijke mate bij in de kosten van de organisatie;
 6. organisaties die in hoofdzaak activiteiten verrichten binnen godsdienstige gemeenschappen of binnen onderwijsinstellingen, komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Het college kan in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen van de bij het vorige punt, sub 1 t/m 6 genoemde voorwaarden.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie verschilt per vereniging. Het varieert van een maximale bijdrage in de kosten van de artistieke leiding, een basisbijdrage per lid voor de aanschaf van instrumenten tot een bijdrage in de kosten van een openbare uitvoering in Zwolle of van een aantal producties.

Voor meer informatie over de hoogte van de subsidie per soort vereniging verwijzen we u naar de Algemene Subsidieverordening, hoofdstuk 2 Amateurkunst.

Begripsomschrijvingen

Organisatie: een rechtspersoon, die volgens haar statuten:

 • gevestigd is in de gemeente Zwolle;
 • tot doel heeft het op een niet-beroepsmatige wijze beoefenen van kunst en daarbij gericht is op het in groepsverband tonen van een productie;
 • organisaties die uit meer categorieën of uit meer uitvoerende onderdelen bestaan, worden voor de  toepassing van deze verordening als één organisatie beschouwd.

Actief lid: een lid dat actief deelneemt aan de artistieke activiteiten van een organisatie;

Artistieke leiding: professionele dirigenten, regisseurs, instructeurs, repetitors en choreografen die voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, zoals opgesteld door de landelijke vakorganisaties;

Productie: een kunstproduct dat door middel van een voorstelling of uitvoering gepresenteerd kan worden;

Openbare voorstelling: openbaar toegankelijke uitvoering, of openbare educatieve presentatie en in de media aangekondigd.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor 2024?  We werken aan een update van de regeling. Op deze pagina informeren wij u wanneer u aanvragen voor 2024 kunt indienen.

Zaalhuurkosten

Subsidie zaalhuurkosten

Voor Zwolse (semi-) amateurgezelschappen en -verenigingen op het gebied van kunst en cultuur is het mogelijk een bijdrage te krijgen in de zaalhuurkosten van Zwolse Theaters en Hedon. Deze subsidie kunt u op dit moment niet aanvragen.

Met vragen specifiek over Amateurkunst kunt u terecht bij de heer Michiel van der Kaaij  m.van.der.kaaij@zwolle.nl of bij de Stadkamer, Freek van der Heide  freek.vanderheide@stadkamer.nl of mevrouw Anne Blok anne.blok@stadkamer.nl.

Contact

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Bijzonderheden

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
De subsidieverordening Amateurkunst is onderdeel van de Algemene Subsidieverordening Zwolle (hoofdstuk 2)
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle