Subsidieregeling Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WMO 2015. Onderdeel hiervan zijn beschermd wonen en maatschappelijk opvang. De gemeente Zwolle werkt hiervoor samen met  regiogemeenten, aanbieders en cliënten. Deze subsidieregeling is voor organisaties die beschermd wonen en maatschappelijke opvang aanbieden in de centrumgemeenteregio Zwolle.

Doel van de subsidie

Doel van deze subsidie is het realiseren van voorzieningen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de centrumgemeenteregio Zwolle.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door vermenigvuldiging van:

 • het aantal cliënten dat een voorziening beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang wordt aangeboden op 1 januari, met:
 • de maximale kosten van de voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Hierbij kan verschil worden gemaakt in aard en zwaarte van de voorziening.

Het college stelt jaarlijks vast hoeveel subsidie er maximaal is. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 28 van de Algemene Subsidieverordening.

Begripsomschrijvingen

 • Aanbieder: organisatie die een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening mag leveren;
 • Beschermd wonen: wonen in een accommodatie van een organisatie met toezicht en begeleiding. Het doel van beschermd wonen is het verbeteren van de mate waarin burgers zichzelf kunnen helpen, zonder hulp van de overheid. Daaronder valt deelname aan de samenleving, het psychisch en  maatschappelijk functioneren, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar. Het is bedoeld voor personen met psychische of maatschappelijke problemen.
 • Centrumgemeente: gemeente als bedoeld in artikel 1 onder f van het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid.
 • Centrumgemeenteregio Zwolle: de regio van gemeenten waarvoor de gemeente Zwolle als centrumgemeente dienst doet. Dit zijn de regiogemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.
 • Maatschappelijke opvang: onderdak en begeleiding voor personen die niet meer thuis wonen en die zichzelf niet kunnen redden in de samenleving;
 • Regiogemeente: een gemeente in de centrumgemeenteregio Zwolle.

Een aanbieder die beschermd wonen en/of maatschappelijk opvang aanbiedt, kan subsidie aanvragen.

Een aanbieder moet aan de vereisten uit de Wmo 2015 voldoen, zoals:

 • een aanbieder biedt maatschappelijke opvang- en de beschermd wonen-voorzieningen van goede kwaliteit. Dat betekent dat de voorziening in ieder geval veilig, doeltreffend en cliëntgericht is. De voorziening sluit aan bij de behoefte en de persoonlijke situatie van de cliënt. De voorziening sluit ook aan op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt;
 • een aanbieder biedt een zo volledig mogelijk aanbod maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit gebeurt in samenhang met andere vormen van maatschappelijke ondersteuning en voorzieningen van zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;
 • een aanbieder heeft een regeling voor medezeggenschap van cliënten;
 • een aanbieder heeft een klachtenregeling voor cliënten;
 • een aanbieder heeft een meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt beschreven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan.

Subsidiecriteria

Het college stelt jaarlijks voorwaarden vast in de richtlijnenbrieven. Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van deze voorwaarden.

2019-nadere-regels-subsidiering-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang.pdf

Hoe en wanneer u subsidie aanvraagt

De subsidie vraagt u aan vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie aanvraagt. U vraagt subsidie aan door de volgende informatie op te sturen:

 • het aanvraagformulier,
 • een activiteitenplan en
 • een excelformat/begroting.

Uit de informatie wordt in elk geval duidelijk hoeveel cliënten u verwacht op 1 januari en de daarbij te verwachten kosten. In de jaarlijkse richtlijnenbrief kunnen extra verplichte bijlagen worden voorgeschreven.

U stuurt het aanvraagformulier op naar het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Inwonerszaken/Subsidieloket, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Een aanvullende aanvraag kan worden ingediend als u tijdens het jaar te maken krijgt met noodzakelijke kosten door:

 • de omzetting van bekostiging van cliënten en/of
 • het met spoed bieden van voorzieningen en/of
 • dat de continuïteit van beschermd wonen en maatschappelijk opvang niet meer gegarandeerd kan worden.

De voorwaarden voor een aanvullende aanvraag vindt u in hoofdstuk 28 van de Algemene Subsidieverordening (artikel 28.4, lid 4).

Antwoord op uw aanvraag

Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 8 weken na goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad (november) een beslissing (eind december).

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier subsidie.pdf

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Geen

Beleid & Wetgeving

Plaatselijke verordeningen

De subsidieverordening beschermd wonen en maatschappelijke opvang is onderdeel van de Algemene Subsidieverordening Zwolle (hoofdstuk 28)
Algemene Subsidieverordening
Daarnaast geldt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2015.

Wetgeving

Wmo 2015
wetten.overheid.nl