geld-geven iconSubsidieregeling Cultuur en Kwaliteit

Zwolle heeft inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad. De gemeente heeft de hierbij professionele organisaties nodig. Met de subsidieregeling Cultuur en Kwaliteit biedt de gemeente professionele organisaties de mogelijkheid een nieuwe productie of een boekwerk over de cultuur(historie) van Zwolle te ontwikkelen.

Algemeen

De onafhankelijke adviescommissie Cultuur en Kwaliteit beoordeelt de subsidieaanvragen. Op deze pagina leest u meer over deze regeling en of uw productie voor subsidie in aanmerking kunt komen.

Het doel van de subsidie

Het bevorderen van de kwaliteit van producties in Zwolle en daarmee het versterken van het culturele klimaat in Zwolle. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u in hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening

Subsidieplafond

Het subsidieplafond 2023 is: € 187.669 

Voor de eerste ronde is een bedrag van maximaal € 63.000 beschikbaar. Wat overblijft uit een ronde gaat mee naar de volgende ronde.

Wanneer vraagt u subsidie aan?

De subsidieaanvraag moet voordat de productie getoond wordt, ingediend zijn, maar ook vóór de deadline van de indientermijn.

In 2023 is indientermijn 1 vastgesteld op:

 • Deadline aanvragen termijn 1: 1 februari

Voorwaarden

Wie kan subsidie aanvragen?

Professionele (culturele) organisaties die voor de ontwikkeling en uitvoering van de productie in Zwolle een vestiging heeft. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

Voorwaarden en criteria voor een productie:

 • De productie is origineel óf vernieuwend en heeft voldoende artistiek - inhoudelijke kwaliteit, het is een aanvulling op het reguliere aanbod, draagt bij aan het culturele imago van Zwolle en versterkt het culturele klimaat;
 • De ontwikkeling en uitvoering van de productie wordt gedaan door persoon/personen met voldoende ervaring en/of artistieke visie. Dit wordt per persoon aangetoond met een CV en/of toelichting;
 • In het projectplan wordt goed onderbouwd hoe de doelgroep bereikt wordt;
 • De productie heeft een openbaar karakter;
 • De productie wordt in Zwolle ontwikkeld en vindt in Zwolle plaats.

Voor een boekwerk:

 • Het onderwerp heeft nadrukkelijk betrekking op de cultuur(historie) van Zwolle en er is sprake van een origineel onderwerp;
 • De auteur, de aanpak en de opzet hebben voldoende kwaliteit;
 • Een commerciële uitgave aantoonbaar niet realiseerbaar is, omdat er, gezien het onderwerp, slechts van een beperkte oplage sprake kan zijn;
 • het onderwerp en de behandeling van het onderwerp is gericht op een breed publiek;

Welke activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie?

 • producties die geheel of gedeeltelijk ondernomen door studenten of scholieren in het kader van hun opleiding of studie;
 • cursussen, workshops en andere vormen van educatie, tenzij ze onderdeel uitmaken van openbare productie en voldoen aan de criteria van artikel 4 van deze regeling (zie Algemene subsidieverordening Zwolle);
 • producties waarmee een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk doel wordt nagestreefd;
 • producties met winstoogmerk;
 • cd, dvd uitgaves of vergelijkbare uitgaves;
 • literaire werken en registers;
 • producties die al gemeentelijke subsidie ontvangen (stapeling);
 • producties die in het kader van cultuureducatie door scholen worden ingehuurd (binnenschoolse cultuureducatie).

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. De overige kosten dient de aanvrager op een andere manier te dekken, bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, subsidies van andere overheden, fondsen en dergelijke.

Begripsbepalingen

Productie: het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe uiting binnen één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media en literaire cultuur;

Professionele organisatie: organisatie die beroepsmatig actief is op de terreinen zoals genoemd bij productie;

Openbaar karakter: een door een professionele organisatie georganiseerde openbare, voor publiek toegankelijke productie waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven, bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen. Bedrijfsfeesten, branche-activiteiten en belangenbehartiging worden niet als openbare activiteiten gezien;

Het college: het college van burgemeester en wethouders;

Commissie: de commissie Cultuur & Kwaliteit, die beslist op alle aanvragen in het kader van deze deelverordening.

Aanvragen

Subsidie aanvragen

Als u denkt u dat uw project in aanmerking komt voor subsidie, dan kunt u subsidie aanvragen. Dat doet u door onderstaande documenten op te sturen:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (eHerkenning)
 • Projectplan (zie eisen projectplan hieronder)
 • Realistische begroting en een sluitend dekkingsplan (een voorbeeldbestand in Excel kunt u opvragen bij S.Wiersma@zwolle.nl)
 • CV’s van artistiek uitvoerenden
 • Recent uittreksel Kamer van Koophandel

Projectplan

Stuur een projectplan mee van maximaal 10 pagina’s, dat bestaat uit onderstaande onderdelen:

 1. Samenvatting: Een samenvatting van het project of boekwerk, maximaal 250 woorden.
 2. Artistiek plan: Beschrijf het artistiek concept. Wat krijgt de bezoeker uiteindelijk te zien of te horen? Welk effect wordt nagestreefd en hoe wordt dat bereikt? Geef aan wat de relatie is tot eerder uitgevoerde projecten en wat de betekenis van dit project is voor de verdere artistieke ontwikkeling. Hoe draagt dit project bij aan de ontwikkeling van de betreffende discipline(s)? In het geval van een boekwerk; wat is de noodzaak om dit boekwerk te realiseren?
 3. Werkwijze: Beschrijf de voorgenomen werkmethode en motiveer deze. Wie werken er mee? Waarom is voor hen gekozen? Voeg CV’s van deze personen toe.
 4. Meerwaarde voor Zwolle: Hoe draagt dit project bij aan de versterking van het culturele aanbod en imago van Zwolle? Waarom is dit project een aanvulling op het reguliere aanbod van Zwolle? Met welke partijen wordt samengewerkt, waar bestaat de samenwerking uit en wat is de meerwaarde van deze samenwerking(en)?
 5. Marketingplan: Welke doelgroep verwacht u te bereiken, waarom wordt voor deze doelgroep gekozen en hoe gaat u deze bereiken (met welke marketingmiddelen)?

Begroting en dekkingsplan

U kunt een voorbeeldbegroting en -dekkingsplan van een (eenvoudig) project opvragen bij S.Wiersma@zwolle.nl en deze aanpassen voor uw productie. U mag ook uw eigen format gebruiken.

Wanneer krijgt u de uitslag?

De Commissie Cultuur en Kwaliteit beoordeelt uw subsidieaanvraag en neemt binnen 8 weken na de sluitingsdatum van de termijn een beslissing.

Bij toekenning van een subsidiebedrag van € 5.000 euro of hoger moet u binnen 4 maanden na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Deze aanvraag bestaat uit een inhoudelijk en een financieel verslag van de productie. De definitieve hoogte van de subsidie wordt aan de hand van deze verantwoording vastgesteld. 

Meer informatie

Meer informatie over subsidieregelingen van de gemeente Zwolle.

Welke aanvullende subsidiemogelijkheden zijn er?

Het stapelen van subsidies is niet toegestaan. Indien uw project al subsidie krijgt vanuit een andere regeling van de gemeente Zwolle kan uw aanvraag worden afgewezen.

Andere mogelijkheden voor financiering:

 • Provincie Overijssel
 • Het ZwolleFonds
 • Hervormd Weeshuis (voor jongeren)
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Rabobank IJsseldelta sponsoring
 • VSB fonds
 • Fonds21
 • Fonds Podiumkunsten
 • Mondriaan Fonds
 • Stimuleringsfonds creatieve industrie
 • Cultuur+Ondernemen (geen fonds wel handige informatie over fondsenwerving)

Wie kan ondersteuning bieden bij het opstellen van de aanvraag?

Als u vragen heeft kunt u het Subsidieloket bellen, telefoon 14038 (5 cijfers). Heeft u vragen over de procedure, bel/mail dan het SubsidieLoket, voor inhoudelijke vragen over de regeling kunt u te recht bij Siera Wiersma: s.wiersma@zwolle.nl

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Subsidieverordening

Algemene Subsidieverordening Zwolle (overheid.nl) (hoofdstuk 4 Cultuur en Kwaliteit)

Wetgeving

wetten.overheid.nl

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Commissie Cultuur en Kwaliteit

De onafhankelijke Commissie Cultuur en Kwaliteit werkt in opdracht van de gemeente Zwolle. 

Leden

 • Voorzitter:
  de heer E. van Regteren Altena
 • Secretaris:
  mevrouw T. Slaterus
 • Algemeen lid:
  mevrouw M. van Steenis
 • Algemeen lid:
  de heer M. Iking

Gemeentelijk contactpersoon: mevrouw S. Wiersma,  s.wiersma@zwolle.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle