Subsidieregeling Peuteropvang en VVE

Doel van de subsidie

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Zwolle het beleid rondom voorschoolse voorzieningen en VVE tot uitwerking laten komen.

De subsidie is bedoeld om het voor alle ouders in Zwolle mogelijk te maken om hun peuter ten minste 8 uren (en in het geval van VVE 16 uren) naar de peuteropvang te brengen, ook als zij hiervoor van het rijk geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Subsidie kan alleen gebruikt worden voor het aanbieden van peuteropvang in horizontale peutergroepen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, waarbij op ten minste één locatie de peuteropvang in combinatie met een VVE aanbod wordt gegeven.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Een subsidie kan alleen worden aangevraagd en verleend aan kinderdagverblijven (en voormalig peuterspeelzalen) die in Zwolle gevestigd zijn, geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en op ten minste één opvanglocatie in Zwolle Voorschoolse Educatie kunnen aanbieden.

Voor meer informatie over de subsidieregeling en wanneer u hiervoor in aanmerking komt, kunt u hoofdstuk 16 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) raadplegen.

Als u een nieuwe kinderopvangvoorziening wilt starten, vindt u elders op deze website daarover meer informatie.

Als u aan de voorwaarden voldoet (zie tabblad Beschrijving en hoofdstuk 16 van de Algemene Subsidieverordening) dan kunt u via onderstaand pdf-formulier een aanvraag indienen. Daarnaast vindt u hieronder een voorbeeld van de in te vullen bijlage per opvanglocatie. Het originele Excelbestand kunt u aanvragen bij het subsidieloket van de gemeente Zwolle.

Als u op het moment van aanvragen nog niet op ten minste één Zwolse locatie VVE kunt aanbieden, kunt u op het aanvraagformulier een verklaring afleggen dat u vóór 1 juli 2020 gereed bent om VVE aan te bieden.

 

aanvraagformulier-peuteropvang-en-vve-2020.pdf

Voorbeeld van het invulschema Peuteropvang

(u kunt deze afbeelding met de rechter muisknop opslaan op uw computer en bekijken)

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle (Subsidieloket).

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden. Het college van de gemeente Zwolle stelt jaarlijks het te subsidiëren uurtarief voor de peuteropvang en VVE vast. Als opvangorganisatie, kunt u ervoor kiezen om een hoger tarief te vragen dan het vastgestelde tarief. Let wel: het tarief mag per opvanglocatie verschillen, maar moet op een en dezelfde locatie wel voor alle ouders gelijk zijn.

Meer informatie over het vastgestelde uurtarief en de inkomensafhankelijke ouderbijdragen voor het kalenderjaar 2020.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen

Subsidieregeling Peuteropvang en VVE

Wetgeving

wetten.overheid.nl