geld-geven iconSubsidieregeling Zwolse culturele basisinfrastructuur (Zwolse BIS) 2023-2024

Deze zomer start een nieuwe procedure voor het verlenen van subsidies aan culturele instellingen; de Zwolse culturele basisinfrastructuur (de Zwolse BIS). Voor culturele instellingen die (willen) behoren tot de Zwolse BIS is het dit jaar mogelijk om in één keer subsidie aan te vragen voor twee jaar. Voor gezelschappen in de podiumkunsten en voor culturele festivals die willen worden aangemerkt als ‘kern-evenement’ is de deadline 1 september 2022. Voor de overige instellingen geldt de deadline 1 november 2022.

Inleiding

Nieuw systeem voor subsidieaanvragen

Er komt een nieuw meerjarig subsidiesysteem voor de Zwolse BIS. Dit houdt in dat we subsidieaanvragen van de Zwolse BIS niet meer ieder jaar beoordelen maar eens per vier jaar. De periode tot en met 2024 dient als voorbereiding. Daarom kunt u dit jaar in één keer subsidie aanvragen voor 2023 en 2024. Vanaf 2025 gaat de vierjarige subsidiesystematiek in zodat de meerjarige subsidie gelijk loopt met die van het rijk en de provincie.

Alle instellingen die in het Cultureel Perspectief Zwolle 2040 en/of de Uitvoeringsagenda Cultuur benoemd zijn als Zwolse Culturele Basisinfrastructuur (Zwolse BIS) kunnen dit jaar in één keer subsidie aan vragen voor 2023 en 2024.

Per 2025 start de eerste vierjarige subsidieperiode, gelijktijdig aan de rijks en provinciale meerjarige subsidies. Subsidieaanvragen worden dan nog maar één keer per vier jaar beoordeeld.

Drie nieuwe plekken Zwolse BIS

Ook voor culturele instellingen en evenementen die tot de Zwolse BIS willen behoren, is dat mogelijk. In 2023 en 2024 zijn een aantal nieuwe plekken beschikbaar in de Zwolse BIS. Het gaat om:

 • Eén gezelschap in de podiumkunsten (€ 100.000 per jaar)
 • Drie plekken voor kernevenementen:
 1. Eén cultureel evenement met een duidelijke artistieke signatuur en een focus op de professionele podiumkunsten (€ 130.000 per jaar)
 2. Eén cultureel evenement met een sterk accent op jeugdcultuur en het cultuurhistorische verhaal van Zwolle (democratie, moderne devotie, Hanze) (€ 75.000 per jaar)
 3. Eén cultureel evenement met de focus op het creatieve onderwijs en de creatieve industrie; design, architectuur en digitale cultuur (€ 50.000 per jaar)

Als uw instelling past in bovenstaand profiel kunt u een aanvraag doen. Hoe u dat doet, leest u op deze pagina.

Aanvraag

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier subsidieregeling Zwolse BIS 2023-2024 
  aanvraagformulier-subsidie-zwolse-culturele-bis.pdf
 • Een realistische, sluitende begroting van inkomsten en uitgaven voor 2023 en 2024.
 • Een activiteitenplan 2023 en 2024. Het activiteitenplan is een overzicht van de door u voorgestelde producten en/of prestaties in relatie tot het gevraagde subsidiebedrag en de te realiseren maatschappelijke effecten. De precieze eisen en richtlijnen voor dit activiteitenplan, staan verderop op deze website
 • Voor de registratie van uw subsidieaanvraag gebruiken wij de gegevens zoals deze door u zijn doorgegeven aan de Kamer van Koophandel (KvK). Controleer bij de KvK of deze nog juist zijn.

In het volgende tabblad op deze pagina vindt u de richtlijnen aanvraag en beoordeling.

Uw volledig ingevulde subsidieaanvraag stuurt u inclusief de benodigde bijlagen per mail naar: subsidieloket@zwolle.nl. Het niet volledig indienen van een aanvraag leidt tot vertraging bij besluitvorming. Als uw subsidieaanvraag niet vóór de deadline (1 september voor gezelschappen en culturele festivals of 1 november voor overige instellingen) bij ons is ingediend, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

Richtlijnen

Instructies / richtlijnen subsidieaanvraag Zwolse culturele BIS

1. Een activiteitenplan 2023 en 2024

 • Missie, visie en ambtities voor 2023 – 2024
 • Korte terugblik 2022
 • Welke activiteiten bent u voornemens in de periode 2023 – 2024 uit te voeren en hoe gaat u deze realiseren?
  • Geef een omschrijving van de inhoud, vorm en het artistiek concept van het activiteitenplan en de voorgenomen werkmethode. Hoe gaat u bereiken wat u van plan bent? Geef daarnaast ook aan wat de betekenis is van het realiseren van uw activiteiten voor de ontwikkeling van uw instelling op artisitiek/inhoudelijk gebied.
  • Hoe sluiten uw activiteiten aan op het Hanze Themajaar 2023?
 • Naast de gangbare parameters van artistieke kwaliteit (vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid) wordt de artistieke inhoudelijke kwaliteit van uw instelling ook in een bredere context geplaatst. Beantwoord daarvoor onderstaande vragen:
  • Wat is de bijdrage van de instelling aan de pijler(s) (sterren/cirkels/spots) van het Cultureel Perspectief Zwolle 2040?
  • Wat is de bijdrage van de instelling aan de ontwikkelingen van de culturele sector in het algemeen in Zwolle, de regio, landelijk en eventueel internationaal?
 • Publieksbereik
  • Hoeveel publiek bereikt u waarmee? Welke doelgroepen bereikt u en hoe doet u dat?

2. Een toelichting op de begroting

Uit deze toelichting moet blijken:

 • Of de inkomsten en uitgaven in balans zijn
 • Wat is de strategie bij tegenvallende inkomsten?
 • Hoe komt de financieringsmix tot stand en waarop zijn de overige inkomste gebasseerd, hoe reëel is deze inschatting?

3. Een toelichting op hoe u onderstaande drie codes toepast in uw organisatie:

Gebruik voor bovenstaande 3 onderdelen in totaal maximaal 10.000 woorden.

Beoordelingscriteria

Beoordelingscriteria Zwolse culturele BIS 2023 – 2024

1. Artistieke kwaliteit

 • Zeggingskracht
 • Vakmanschap
 • Oorspronkelijkheid

2. Zakelijke kwaliteit

 • Eisen aan de organisatie: transparantie, medezeggenschap, klachtenregeling e.d. (zie ook beoordeling toepassing Governance Code Cultuur en Fair Practice Code)
 • Financiële gezondheid organisatie o.b.v. indicatoren: liquiditeit, solvabiliteit, eigen vermogen
 • Risicomanagement
 • Realistische financieringsplan, gedegen financieringsmix
 • Marketing en publieksbereik
 • Verhouding gevraagde subsidie en het verwachte resultaat (bereik/activiteiten)

3. Toepassing van de codes:

 • Toepassing van de Code Cultural Governance (“pas toe en leg uit”)
 • Toepassing van de Fair Practice code (“pas toe en leg uit”)
 • Toepassing van de code Diversiteit en inclusie (“pas toe en leg uit”)

4. Betekenis of meerwaarde van de organisatie voor Zwolle op basis van de positionering van de organisatie binnen de pijlers:

 • Cirkels (mate van binding met het sociale domein)
 • Sterren (bijdrage aan talentontwikkeling)
 • Spots (mate van versterking van de economisch/toeristisch aantrekkingskracht van Zwolle en/of de mate waarin de artistieke kwaliteit van het cultuuraanbod Zwolle versterkt wordt)

5. Wat is de bijdrage van de instelling aan de ontwikkelingen van de culturele sector in het algemeen in Zwolle, de regio en/of landelijk en eventueel internationaal?

6. Specifiek voor 2023: Aansluiting bij Hanze-themajaar 2023

Adviescommissie Cultuur

De adviescommissie Cultuur adviseert het college over de cultuursubsidies. Dit zijn de leden: 

Mevr. M. van Steenis (voorzitter)
Mevr. I. Imelman
Dhr. M. Schoots
Mevr. T. Kerkvliet
Mevr. G. Boon
Dhr. D. Zeldenrust
Dhr. S. van Dijk
Dhr. L. Avitan
Dhr. M. Kranendonk

Gemeentelijk contactpersoon: mevrouw S. Wiersma, s.wiersma@zwolle.nl

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle