Raadzaal Stadhuis

Terugblik Raadsplein 15 januari 2024

17 januari 2024
Homepage

Raadsdebat Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier

Maandag 15 januari 2024 voerde de gemeenteraad een debat over de Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier. Tijdens dit debat zijn er geen toezeggingen gedaan. De beslisnota is voldoende besproken en er is voldoende ruimte geweest om alle argumenten en standpunten uit te wisselen. De beslisnota wordt afgehandeld tijdens de besluitvormingsronde van maandag 22 januari a.s.

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk de opname van de vergadering terug.

Raadsdebat Gebiedsvisie Breecamp-West

Verder was er in de Raadzaal een debat over de Gebiedsvisie Breecamp-West. Het college heeft toegezegd in het overleg met de provincies zich hard te maken voor goede busroutes om Breecamp-West goed via het OV-te ontsluiten. Ook is toegezegd dat er in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan aandacht komt voor een derde fietsverbinding Stadshagen en dat er een 3%-norm voor Jantje Beton wordt opgenomen in het plan. Bij de uitwerking van het plan wordt bekeken of versneld bouwen een optie is.

De beslisnota is voldoende besproken. Er is voldoende ruimte geweest om alle argumenten en standpunten uit te wisselen. De beslisnota wordt afgehandeld tijdens de besluitvormingsronde van maandag 22 januari a.s.
 

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk de opname van de vergadering terug (even doorspoelen naar 21:41).

Raadsdebat Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam

In de TaK-zaal voerde de gemeenteraad een debat over de aangescherpte opdracht van het Sociaal Wijkteam. Tijdens dit debat zijn geen toezeggingen gedaan. Het onderwerp is voldoende besproken en wordt afgehandeld tijdens de besluitvormingsronde van 13 februari a.s.

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk de opname van de vergadering terug.

Themadebat Klimaat en Energie

Verder was er in de TaK-zaal een themadebat Klimaat en Energie. Tijdens dit debat zijn drie toezeggingen gedaan:

  • In de jaarrapportage zal informatie over de hotspots van bijplaatsingen en de aldaar getroffen specifieke maatregelen worden opgenomen. En zo mogelijk over vervuiling in de grondstoffenstromen;
  • De halfjaarrapportages m.b.t. uitvoering van de regeling voor
    woningisolatie zullen met de raad worden gedeeld;
  • In het derde kwartaal wordt de raad geïnformeerd over de
    mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden daar waar de
    energietransitie frictie oplevert met de welstand.

Het onderwerp is voldoende besproken en wordt afgehandeld tijdens de besluitvormingsronde van 22 januari a.s.

Meer weten? Lees de korte terugblik of kijk de opname van de vergadering terug (even doorspoelen naar 21:28).