Terugkijken

Op deze pagina kun je de online bijeenkomsten terugkijken en een antwoord vinden op de gestelde vragen. 

Wanneer je doof of slechthorend bent en je wilt informatie over de online bijeenkomsten, neem dan contact met ons op via omgevingsvisie@zwolle.nl  Wij maken dan een afspraak met jou om met behulp van een doventolk informatie te geven over (één van) de bijeenkomsten. 

20 oktober 2020 - online bijeenkomst Zwolle-Noord

21 oktober 2020 - themabijeenkomst Landelijke Omgeving en buurtschappen

27 oktober 2020 - online bijeenkomst Zwolle-Zuid

28 oktober 2020 - themabijeenkomst Hoogbouw en Verdichting

3 november 2020 - online bijeenkomst Zwolle-West

10 november 2020 - online bijeenkomst Zwolle-Midden

11 november 2020 - themabijeenkomst Auto eruit, mens erin

17 november 2020 - online bijeenkomst Zwolle-Oost

18 november 2020 - themabijeenkomst Spelen en buitengeluk

20 oktober - Zwolle-Noord

Op 20 oktober werd de online bijeenkomst over Zwolle-Noord georganiseerd. Bekijk hieronder de de bijeenkomst.

Vraag en antwoord

Ik ben heel benieuwd of we de mooie groene Dijklanden gaan behouden.
We zien Dijklanden als een waardevol recreatief uitloopgebied van de stad Zwolle. De omgevingsvisie zet in op behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Binnen die ambitie is ruimte voor een passende mix functies als recreatie, wonen, (stads)landbouw en niet agrarische bedrijvigheid. Dit passend bij de schaal en maat van het gebied. Het gebied is niet aangewezen als grootschalige ontwikkellocatie voor woningbouw.  
 
Alvorens er nieuwe projecten worden opgestart aan een drukke verkeersader, is de leegstand van kantoorpanden al weggewerkt, of staat er nog 60.000 m2 klaar voor herbestemming?
De aanpak van de leegstand is onderdeel van de plannen om te voorzien in de woningbehoefte van Zwolle. Zowel bij de Zwartewaterallee als in Oosterenk en de Spoorzone
 
De Bomhofplas is inmiddels voor 30% vol gelegd met zonnepanelen, nu lees ik in de gids Omgevingsvisie dat de Markteplas ook een optie is voor opwekken zonneenergie, het zou jammer zijn als al deze mooie plassen worden vol gelegd met zonnepanelen.
In de afweging voor een toekomstige meervoudige functie wordt kennisgenomen van deze opinie. Het is van belang dat een goede balans ontstaat bij het meervoudige grondgebruik van de plas tussen natuur, landschap en de opwek van duurzame energie. Een nadere en concrete planuitwerking is nodig om dit op een goede wijze vorm te geven. 
 
Nu de eigenaar heeft afgezien van vervuilde slibstort heeft de gemeente dit ook meegenomen in omgevingsvisie dat hier op termijn nooit een vergunning voor verleend kan worden ?
Dit is geen onderdeel van de Omgevingsvisie, mogelijk van het omgevingsplan. Initiatieven in de fysieke leefomgeving moeten voldoen aan wet en regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, waar het storten van vervuilde slib onder valt.
 
Is er ooit nagedacht over een geheel of enigszins verdiepte  Zwartewaterallee?
Wordt nog beantwoord. 
 
Wat wordt bedoeld met geen grootschalige bebouwing op dijklanden. wel kleinschalig? Mijn idee: stadslanderijen uitbouwen, zoals Vreugderrijkerwaard.
We zien Dijklanden als een waardevol recreatief uitloopgebied van de stad Zwolle. De omgevingsvisie zet in op behoud en ontwikkeling van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Binnen die ambitie is ruimte voor een passende mix functies als recreatie, wonen, (stads)landbouw en niet agrarische bedrijvigheid. Dit passend bij de schaal en maat van het gebied. Het gebied is niet aangewezen als grootschalige ontwikkellocatie voor woningbouw. Een ontwikkeling voor stadslandbouw heeft in dit gebied potentie. 
 
Toch willen project-ontwikkelaars zoveel mogelijk opbrengst per m2., wat ten koste zou kunnen gaan van leefbaarheid. Heeft de gemeente Zwolle toch genoeg de teugels in handen om de huidige kwaliteit te kunnen handhaven?
De gemeente heeft deze teugels in handen. De Omgevingsvisie heeft daarin een belangrijke rol, naast verschillende overeenkomsten en afspraken in specifieke ontwikkelvisies en ontwikkelkaders. De omgevingsvisie en de kaders daarin dient als afwegingskader voor het wijzigen van het planologisch  regime voor een bepaald gebied. Nu het bestemmingsplan, straks in 2022 het Omgevingsplan. De gemeente heeft een beslissende stem in het wijzigen van bestemmingsplannen en straks het omgevingsplan en kan daarmee sturen op de gewenste kwaliteit en leefbaarheid van een gebied. 
 
Wat zonnepanelen betreft, is er al gekeken naar de daken van alle 'blokkendozen' op de Hessenpoort en schoolgebouwen in de wijken? In plaats van het het opofferen van land en water?
Daar wordt nadrukkelijk naar gekeken. Echter de opgave is groot en alleen daken zijn onvoldoende om de ambities waar te maken. 
 
Voor de hele kleintjes heb ik nog nergens een schommel ontdekt. Zo een waar ze niet af kunnen vallen, maar meer in zo'n mandje zitten.
Graag attenderen wij u op het platform "Mijn Wijk", bereikbaar via https://mijnwijk.zwolle.nl/ Dit soort concrete initiatieven kunnen via deze site vorm onder de aandacht gebracht worden, waarbij ook gekeken wordt naar de uitvoerbaarheid daarvan. De omgevingsvisie vindt een aantrekkelijk buitenruimte met goede en voldoende speelvoorzieningen van belang. 

21 oktober 2020 - themabijeenkomst Landelijke Omgeving en buurtschappen

Op 21 oktober werd de themabijeenkomst Landelijke Omgeving en buurtschappen georganiseerd. Bekijk hieronder de bijeenkomst.

Vraag en antwoord

De bomhofsplaseigenaar was de laatste jaren voornemens vervuild slib te storten . Ze hebben hier deze zomer van afgezien , maar mijn vraag is hoe de gemeente dit heeft opgenomen in haar omgevingsvisie?
Hier is niets in de Omgevingsvisie over opgenomen. In zijn algemeenheid geldt wel dat initiatieven in de fysieke leefomgeving moeten voldoen aan wet en regelgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, waar het storten van vervuilde slib onder valt.
 
Wat verstaan de ontwerpers van de omgevingsvisie onder kringlooplandbouw?
Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied.
 
De stadsboerderijen, wat verwacht hier de gemeente van?
Het initiatief van de om te komen tot stadslandbouw in het gebied Dijklanden zullen we afwegen aan de kaders van de omgevingsvisie. Het gebied heeft potentie om daar invulling aan te geven. De wijze van bedrijfsvoering is eebn verantwoordelijkheid van de ondernemer, mits passend binnen beleid en regelgeving van de overheid. 
 
Hoe zit het met zakelijk transportverkeer door het  de smalle wegen en het buiten gebied die er niet geschikt voor zijn?
Waar dit bestemmingsverkeer betreft kan dit niet worden voorkomen, tenzij dit expliciet is aangegeven. Uiteraard zijn veel wegen in het buitengebied niet bedoeld als doorgaande weg.
 
Wij hebben namens spoolderbelangen een reactie gegeven op de omgevingsvisie deze zomer (zienswijze). Heeft u deze ontvangen en wanneer wilt u hier met ons over in gesprek gaan? Wij hebben niks meer van uw vernomen.
De zienswijze is ontvangen en het gesprek is gevoerd.
 
Groen gebruiken om PV panelen te plaatsen is jammer. Waarom worden de daken niet optimaal benut voor plaatsing PV panelen?
De daken worden zeker benut voor plaatsing van PV panelen. Dit moet echter wel bouwkundig mogelijk zijn, waarbij het initiatief ligt bij de eigenaar van de daken. Daarnaast zijn daken alleen niet voldoende voor de opgaven die Zwolle heeft op het gebied van de opwek van duurzame energie. Opwek van zonne-energie op maaiveld is nodig om daar invulling aan te geven. In de omgevingsvisie wordt een gebiedsindeling opgenomen waar dit soort initiatieven al dan niet wenselijk zijn en welke voorwaarden daarbij horen. 
 
Ik ben ook benieuwd naar de planning mbt zienswijzes. Krijg je daar reactie op? Of een gesprek? Of gaan ze mee naar de raad en is er geen interactie over?
Ja, er komt en reactie op de zienswijze. De Raad heeft ze ook ontvangen en meegenomen in de debatronde. Dat gebeurt naar verwachting nog een keer. Ook worden een nota geschreven waarin wordt gereageerd op de zienswijze en hoe we daar in de aanpassing van de Omgevingsvisie mee omgaan. We komen in januari en februari 2021 terug op de zienswijze.
 
De heer van LNV stelt dat men gaat investeren in het gebied. Dhr. Vedder van gemeente Zwolle gaf in een vorige bijeenkomst aan dat er geen budget is om agrarische sector te versterken. Hoe rijmen deze twee heren dit met elkaar en vooral met de sector.
De investering in de landbouw en het landelijk gebied is een taak van meerdere overheden. Met name de provincie is aan zet wat betreft landbouw en natuur. Voor landbouw direct rondom de stad, met een brede doelstelling gaat de gemeente na hoe zij hier een stimulerende rol kan vervullen. Vanuit Europa zijn veel financiële middelen beschikbaar voor de agrarische sector. 
 
Door de corona maatregelen hebben wij nauwelijks effectief met onze achterban  kunnen overleggen en ruggenspraak kunnen houden. Wij willen namens de hele buurt kunnen spreken en vanuit participatie met de gemeente hierover in gesprek treden. Geeft u de bewoners ivm corona en de huidige geldende maatregelen de mogelijkheid voor een vorm van uitstel om goed aan participatie te kunnen invullen?
De webinars zijn bedoeld voor het gesprek en de betrokkenheid. Via omgevingsvisie@zwolle.nl vernemen wij graag hoe wij het gesprek met u kunnen organiseren om het geluid van uw buurt te horen.
 
Welk percentage van het buitengebied wil de gemeente gebruiken voor woningbouw. Welke grenswaarden gebruikt de gemeente hiervoor. (zoals genoemd in de omgevingswet.
De gemeente hanteert hier geen percentage voor. Deze omgevingsvisie richt zich qua woningbouw primair op de bestaande stad. Door erftransformatie is kleinschalig bebouwing mogelijk. Nieuw onderzoek de komende jaren moet uitwijzen waar Zwolle in het buitengebied nog gaat uitbreiden.
 
U zegt: 'ontwikkelingen in het buitengebied mogen niet ten koste gaan van de ontwikkelruimte van de agrarier.'  Kunt u dit zwart op wit zetten?
De gemeente werkt in lijn met het provinciale beleid, en hetgeen dat in de omgevingsvisie wordt opgenomen. O.a. bij de gebiedsprofielen 'Agrarisch gebied' en 'gemengd landelijk gebied'. 
 
Vrijwel al het gebied langs IJssel, Vecht en Zwartewater is natura 2000. Met de steeds hetere zomers en het thuisblijven ivm corona in combinatie met groei willen mensen graag recreeren in groene waterrijke gebieden. Gaat de gemeente starten met onderzoek waar meer waterrecreatie kan zonder dat dit ten koste gaat van de natuur?
De visievorming hierop wordt opgestart. 
 
Feitelijk is de grote vraag waarom Zwolle moet groeien buiten de huidige bouwgrenzen?  Dit wordt aangevoerd als een feit; er is veel vraag naar wonen. Maar het antwoord kan ook zijn dat dit in Zwolle maar beperkt wordt geaccepteerd. Hoe is dat besluit tot stand gekomen?
Er ligt een besluit van de raad dat we de komende 10 jaar met 1000 woningen per jaar groeien. Daarmee kan de woningbehoefte worden opgevangen. Deze groei is in de bestaande stad, in Stadshagen en enkele specifieke locaties. Een besluit over wat moet gebeuren na 2030 is nog niet genomen, echter dan lijkt een stap buiten de huidige stedelijke begrenzing een zeer reele optie. Mits Zwolle willen blijven voorzien in aanbod indien sprake is van een behoefte. Er zijn momenteel geen indicaties dat de behoefte na 2030 niet aanwezig is. Als gemeente Zwolle willen we voorbereid zijn op die groei, als die behoefte er is. Een groei passend bij Zwolle en met de sterke Zwolse leefkwaliteit scherp in het oog. 
 
Wat betreft de noordkant van de stad. Tolhuislanden en Haerst, agrarische mogelijkheden bieden maar tegelijkertijd ruimte nodig voor uitbreiding industrie en duurzame energie. Er komt een een enorme druk op de beschikbare oppervlakte. Hoe denk de gemeente in te vullen met voldoende ontwikkelperspectief voor iedereen.
Voor deze perspectieven lopen diverse onderzoeken en initiatieven. Het is goed mogelijk dat uiteindelijke afwegingen en keuze moeten worden gemaakt. Daarin worden het gebied en de gemeenteraad betrokken.
 
De recreatievoorzieningen aan de Wijthmenerplas (Lakeside) groeien uit tot een bolwerk van vertier met de verstrekking van de vergunning voor het plaatsen van een waterpark (opblaaspark). Ik zie niet goed hoe dat past in een vitaal en leefbaar buitengebied voor de kwetsbare wilde fauna. Waar ligt de grens in de definitie van recreatief in relatie tot natuurljk behoud en economische mogelijkheden?
Het bepalen van deze grens is maatwerk en telkens een afweging van verschillende belangen bij iedere specifieke locatie. De omgevingsvisie is daarbij een afwegingskader. Zo staat er in dat deze plas een regionale en stedelijke recreatieve functie heeft. Hier hoort een hoog voorzieningenniveau bij, dat bij de andere plassen niet noodzakelijk is. De plas is relatief grootschalig, met ook plek voor grootschalige evenementen en Leisure activiteiten. Bij evenementen en bij andere activiteiten op de plas hebben we aandacht voor een goede landschappelijk inpassing en beperken we de gevolgen voor de in het gebied aanwezige natuurwaarden. Het is van belang dat het natuurlijke karakter van de plas in takt blijft
 
Wij willen graag met de gemeente in gesprek voor een stukje maatwerk voor de invulling in ons gebied Spoolde. We willen graag meedenken. We vinden het erg zonde dat er in Spoolde een puntoplossing voor gebiedsinrichting wordt ingevuld vanuit losse initiatieven (bijv voedselbos) terwijl wij samen met de gemeente een totaal plan willen maken samen met de bewoners en de gemeente. Dus obv participatie, stukje maatwerk in ons groene buitengebied en obv een plan ipv losse oplossingen per initiatief.
We kijken waar we met uw aanbod samen aan de slag kunnen. De Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen de kaders mee.
 
Blijven de bossen de bossen in de omgeving van Wijthmen? Dat groen biedt een bescherming voor bijzondere vogels en andere dieren.
Er zijn momenteel geen ontwikkelingen in beeld waardoor de bossen verdwijnen. In het gebiedsprofiel 'Gemengd landelijk gebied' kijken we nog eens goed hoe de bossen daarin zijn opgenomen.
 
Bio diversiteit is de laatste jaren als een heel belangrijk en zichtbaar probleem naar voren gekomen. In de OmgevingsVisie komt dit er maar heel karig af.  Bekijk de laatste film van David Attenborough en je weet dat dit een heel belangrijk onderwerp moet zijn. Waarom is er zo weinig aandacht voor ?
Biodiversiteit staat in de toenemende aandacht van de gemeente. We zijn niet voor niets partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het behoud, herstel en ontwikkelen van biodiversiteit komt op een aantal plekken aan bod in de Omgevingsvisie. Belangrijk is dat we de natuurgebieden in Zwolle beschermen, conform Europees en provinciaal beleid, en er is een stedelijke hoofdgroenstructuur aangewezen, waar biodiversiteit volop de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 
 
Een algemene vraag is hoe betrek je alle inwoners van Zwolle bij deze omgevingsvisie. Deze bijeenkomsten zijn niet naar de inwoners gecommuniceert. Geen huis aan huis bericht of via Peperbus en Swollenaer. Hoe kun je dit voorkomen en als nog alle inwoners een kans te geven om mee te denken. Graag meer ruimte; de omgevingsvisie hoeft pas 1 januari klaar te zijn.
We hebben hiervan kennisgenomen en onze communicatieinspanningen geïntensiveerd. Daarnaast is het plan om de visie in Maart 2021 af te ronden.
 
Ik mis het donkertebeleid in de omgevingsvisie. Bekend is dat verlichting nadelige gevolgen heeft voor biodiversiteit. Donkerte en het tegengaan geeft extra kwaliteit aan het buitengebied
Verlichting heeft primair te maken met veiligheid voor bijvoorbeeld de weggebruiker. Het voorkomen van verkeersongevallen en het bieden van veiligheid qua beleving stuurt het verlichtingsbeleid.
 
Natuurinclusief klinkt erg goed...oog voor de natuur naast de productiefactor is belangrijk. Mooi dat er aandacht voor is. Hoe blijven we op de hoogte van de uitwerking van deze plannen en hoe kunnen we hierbij betrokken worden?
Via tal van gremia, zoals de website, nieuwsberichten, facebook, etc. In de uitwerking willen we waar mogelijk verder aan de slag met de degenen die actief deelgenomen hebben aan de ontwikkeling van de van de Omgevingsvisie
 
Stad en land integraal bekijken. Is prima wat mij betreft maar hoe ga je overgangszone tussen IJssel en stad vormgeven. Het zou logisch zijn als je daar een robuuste overgangszone creëert met oog voor natuurontwikkeling en natuurlijke corridors
De natuurontwikkeling van de uiterwaarden is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. Deze ebiedenstaan  in de omgevingsvisie als zeer waardevolle natuurgebiedm conform Europees en provinciaal beleid. Daarnaast kennen we in de omgevingsvisie het gebiedsprofiel gemengd landelijk gebied, dat inzet op een goede overgang tussen IJssel en stad. 
 
´Kringlooplandbouw´ wordt nogal op ingezet. De omgevingsvisie mag mijns inziens geen bovenwettelijke eisen stellen aan agarische sector. Zie ik dat goed of wil Zwolle bovenwettelijke eisen stellen aan de sector.
We stellen in de omgevingsvisie geen bovenwettelijke eisen op dit onderwerp. Wat wel denkbaar is, is er bij extra gevraagde planologische ruimte een koppeling gemaakt wordt met kringlooplandbouw. De wijze van agrarische bedrijfsvoering is primair een keuze van de ondernemer. Dit passend binnen wetgeving van de overheid. Als gemeente leggen we de wijze van bedrijfsvoering nietm, we faciliteren alleen als er wensen in die richting zijn. 
 
Wat is de visie op watermanagement in relatie tot perioden van droogte en extreme regenval?
Zwolle hanteert de Zwolse adaptatiestrategie voor klimaatadaptatie. De invulling van watermanagement is echter de taak van het waterschap, zowel voor droogte als een te veel aan water. 
 
Wet en regeling is vaak beperkend met betrekking tot kwaliteit van voedsel e.d. Om korte keten te hebben. Gaat de gemeente dit faciliteren?
Ook de gemeente is gebonden aan wet en regelgeving
 
De vraag is waarom zijn deze bijeenkomsten niet gemeld aan alle inwoners van Zwolle. Ik moest via via horen dat deze bijeenkomsten plaats vonden.
We hebben hiervan kennis genomen
 
Vanuit eerdere plannen werd ingezet op meer m3's de hoogte in en richting Kampen gaan ontwikkelen. Nu wordt er ook gesproken over verstedelijking van het buitengebied Zuid. Ik heb nog geen weergave gezien van de bebouwingsplannen. Die hebben wel samenhang met de visie op de omgeving dus hoe wordt dat hierin opgenomen?
In de omgevingsvisie is geen sprake van verstedelijking in het buitengebied zuid. Wel gaat de omgevingsvisie in op de herontwikkeling van de voormalige elektriciteitscentrale Harculo
 
Het project VAN ZWOLLE VOOR ZWOLLE is landbouwgrond van boeren uit de buurt afgenomen en naar boeren uit een andere gemeente gegaan onder het motto dat er weer koeien in de wei zouden komen te lopen hiervan is niks te zien. is dit uit te leggen?
Wordt nog beantwoord
 
Het gaat weer over groei van de stad, maar zet die eens tegenover de groei van onze natuur? Volgens mij is behoud niet genoeg, we moeten werken aan een beter klimaat, betere flora en fauna en meer mensen is nooit de oplossing daarvoor. Hopelijk wordt in Zwolle het economisch belang niet zwaarder gewogen dan behoud en groei van natuur.
In Zwolle werken we aan alle opgaven, ook aan die van natuur en klimaat. Deze onderwerpen staan ook prominent in de Omgevingsvisie benoemd. Met name onder de Zwolse raamwerken, waarin de belangrijkste ruimtelijke structuren van Zwolle worden beschermt. Er staat ook aangegeven waar structuren versterkt en ontwikkeld moeten worden om goed te kunnen functioneren. 
 
Er wordt veel over de beschikbare gronden rondom de stad gepraat en deze al toebedeeld op natuur, wateropvang e.d. Voor de toekomst van de agrariers en leefbaar houden van buitengebied is ook ruimte nodig!
Daar zijn we ons terdege van bewust en dat betekent dat hier in de verdere uitwerking van ambities nadrukkelijk rekening mee wordt gehouden. In de Omgevingsvisie zijn gebiedsprofielen opgenomen. Eén daarvan is het 'Agrarisch gebied'. De ontwikkeling van de agrarische sector heeft daar het primaat. 
 
Hoe gaat de omgevingsvisie waarborgen dat de natuurwaarden niet achteruit hollen?
Dat doet de Omgevingsvisie door daar expliciet aandacht aan te besteden. Echter ook het Rijk en de provincie spelen hierin een hele belangrijke rol. Zo ligt de uitvoering van het beleid rondom de natura2000 gebieden bij de provincie. 
 
Erfcoach heel waardevol!
We hebben hiervan kennis genomen
 
Ik wil de gemeente oprecht bedanken voor het organiseren van deze sessie. Wordt echt gewaardeerd. Er wordt heel graag meegedacht ook in de detaillering van plannen. Ik moet er helaas uit en ik hoop dat ik nog een opvolging van deze sessie ontvang per e-mail. De verbinding was niet altijd even goed helaas.
Eveneens dank voor deelname
 
Je kunt verlichting verslimmen en zorgen dat lichten enkel aan zijn als het nodig is
We hebben hiervan kennisgenomen


27 oktober 2020 - Zwolle-Zuid

Op 27 oktober werd de online bijeenkomst over Zwolle-Zuid georganiseerd. Bekijk hieronder de de bijeenkomst.

Vraag en antwoord

 

Is het ook mogelijk om eerst te kijken of we alle daken met zonnepanelen kunnen vullen, in plaats van kijken naar ruimte in de natuur?
Als gemeente Zwolle zetten we in op meerdere acties ten behoeve van de opwek van duurzame energie. De eerste stap is besparen. Dat wil onder andere zeggen het goed isoleren van gebouwen, zoals woningen. Ook bieden we volop ruimte aan de opwek van duurzame energie op dak. In Zwolle kennen we daar al goede voorbeelden van. Op grote bedrijfshallen liggen al veel zonnepanelen. Echter, niet alle daken zijn technisch geschikt voor de (grootschalige) opwek van duurzame energie uit zon. Daarnaast is de opgave zo groot dat de opwek van zonneenergie op maaiveld nodig is om in 2050 energieneutraal te zijn. De behoefte aan elektriciteit is groot, ook richting de toekomst. We rijden bijvoorbeeld steeds meer electrisch. In de omgevingsvisie hebben we per gebied in Zwolle de kansrijkheid aangegeven voor de opwek van zonnenergie op maaiveldniveau. Gebieden zijn kansrijk, beperkt kansrijk of uitgesloten. Onder de uitgesloten gebieden vallen de Zwolse natuurgebieden en het recreatieve uitloopgebied van de stad Zwolle. We hebben dus een afweging gemaakt tussen de impact van zonneparken op maaiveldniveau en de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteit van een gebied. Ook hebben we voorwaarden gesteld voor dit type initiatieven in (beperkt) kansrijke gebieden. Een goede landschappelijke inpassing is bijvoorbeeld altijd noodzakelijk. 
 
Het is slecht gesteld met de biodiversiteit. Landschap is een biotoop. In de Omgevingsvisie is daar niet voldoende aandacht voor. De huidige natuurwaarden moeten in stand blijven. Biodiversiteit is de basis van ons leven. Hoe gaat de Omgevingsvisie daar mee om, ook in het licht van nieuwe energie?
In de omgevingsvisie geven we op diverse plekken aandacht aan de Zwolse biodiversiteit. We onderschrijven de constatering dat deze onder druk staan. We willen ruimte geven aan biodiversiteit door het aanwijzen van een Zwolse hoofdgroenstructuur, het beschermen van de aanwezige natuurgebieden en waardevolle landschappen. Ruimtelijke ontwikkelingen in Zwolle zijn pas mogelijk als een goede balans wordt gevonden met het behouden en beschermen van deze belangrijke waarde van Zwolle. We zijn zeer terughoudend met ontwikkelingen in de hoofdgroenstructuur. Dat kan alleen als dit zich hier op een goede manier in voegt qua functie. We onderzoeken hoe we we in de definitieve omgevingsvisie meer aandacht kunnen geven aan onder andere het behouden en beschermen van de landschappelijke/ecologische kwaliteiten die Zwolle rijk is. 
 
Is het mogelijk om Harculo terug te geven aan de natuur?
De eigenaar van de voormalige IJsselcentrale heeft het initiatief genomen om te komen tot herontwikkeling van het gebied. Er liggen hier kansen om een unieke woonlocatie te creëren. In de omgevingsvisie is de locatie aangewezen als ‘sub-urbane’ woonlocatie. Daarmee geeft de locatie invulling aan de Zwolse woonopgave. De totale ontwikkeling gaat ook uit van een goede samengang met de omliggende omgevingskwaliteiten. Denk aan natuur, recreatie en landschap. Een nadere planuitwerking van dit gebied volgt. Dit binnen de kaders van de Zwolse Omgevingsvisie.  
 
Als Engie eigenlijk van de grond bij Harculo is, zouden daar dan ook bijvoorbeeld windmolens kunnen komen?
We zijn samen met Engie bezig om een gebiedsvisie te maken. Windmolens maken daar geen onderdeel vanuit. Wel wil Engie daar aan de gang met vernieuwende vormen van energie. 
 
In hoeverre is in de Omgevingsvisie rekening gehouden met woonplekken waar kleinschalige zorg geleverd kan worden? Maar waar dan ook de ruimte, de omgeving daar op aan kan worden gepast?
De relatie tussen wonen en zorg is belangrijk, ook voor de gemeente Zwolle. In de Omgevingsvisie willen we het belang van dit onderwerp adresseren. De ruimtelijke invulling en specifieke locaties waar het kan komen in een beleidsuitwerking aan de orde en in overleg met relevante betrokkenen. 
 
Waar zijn mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in Zwolle-Zuid?
Op basis van natuurlijke wijkvernieuwing komen mogelijk locaties in Zwolle-Zuid vrij voor woningbouw. Bijvoorbeeld op plekken waar gebouwen leeg komen te staan. Die kunnen getransformeerd worden naar woningbouw. Sloop en nieuwbouw kan ook een optie zijn. Nieuwe woningbouwlocaties kan alleen op plekken die niet ten koste gaat van de belangrijke ruimtelijke structuren van Zwolle die we willen beschermen en behouden. Te denken van aan de Zwolse stedelijke hoofdgroenstructuur. Daarnaast moeten ontwikkelingen zich voegen in de schaal, maat en (cultuurhistorische) kwaliteiten van een gebied. 
 
Gaan er meer snelheidswerende maatregelen komen?
De omgevingsvisie doet geen specifieke uitspraak over snelheid werende maatregelen per gebied plek. Uitgangspunt van de Omgevingsvisie is wel dat we de verblijfskwaliteit van gebieden willen vergroten. Met name voor wandelaars en fietsers. Daaruit kunnen snelheid werende maatregelen komen. Per gebied/ontwikkeling bekijken we op welke wijze de verblijfskwaliteit vergroot kan worden. 

28 oktober 2020- themabijeenkomst Hoogbouw en Verdichting

Op 28 oktober werd de themabijeenkomst Hoogbouw en Verdichting georganiseerd. Bekijk hieronder de bijeenkomst.

Vraag en antwoord

 

Waarom hoogbouw zo verspreid langs infrastructuur en niet centraal op één locatie?
Hoogbouw is geconcentreerd in de ontwikkelgebieden. Deze gebieden liggen vooral rondom de huidige buitenring. We hebben hoogbouw gekoppeld aan de verschillende strategisch ontwikkelzones in Zwolle, zoals benoemd in de Omgevingsvisie. Dat zijn de Stadskrans, Stadsruit en Stadsrand. Bouwhoogtes zijn gekoppeld aan de schaal en maat van een gebied en de identiteit van Zwolle. Zo is bouwen hoger dan de peperbus niet toegestaan. 
 
Hoe hoog is hoogbouw?
Dat varieert, in de ontwerp Omgevingsvisie wordt dit al aangegeven. De Peperbus is een belangrijke graadmeter, bebouwing mag hier in de toekomst niet bovenuit komen.
 
Waarom heeft Zwolle zo'n beperkte visie met maar hoogbouw tot 65 meter?
Dat heeft te maken met de Peperbus. Deze toren is zo markant voor de identiteit voor Zwolle, dat deze ook maat aangeeft.
 
Is er naast hoogbouw ook evenredig veel groen in het plan opgenomen?
De hoofdgroenstructuur krijgt in de Omgevingsvisie evenredig veel aandacht evenals de parken in Zwolle
 
Voordat het besluit is genomen voor hoogbouw aan een drukke verkeersader, is alle leegstaande  kantoorruimte al herbestemd?
Dat is onderdeel van de plannen om de woningbouwopgave aan te pakken. Dat is echter niet afdoende in kwaliteit en kwaliteit. Doordat we bijbouwen in de bestaande stad en ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld groen en water is ook hoger bouwen noodzakelijk.
 
Peperbus is icoon in Zwolle, hoe houden we deze zichtbaar als er veel hoogbouw omheen komt? Lurelui, plek IJsselhallen, Spoorzone etc.  Hoe houden we historische binnenstad zichtbaar?
Dit borgen onder meer door middel van de hoogbouweffectrapportage. Daarnaast is hoogbouw niet alom aanwezig. Het gaat om specifieke plekken. De huidige ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de Kamperpoort zijn hier voorbeeld van
 
Hoe is het met de verbinding tussen groene stukken en bebouwing zodat dieren en planten en recreatie en ontspanning in het groen ook een plek krijgen?
Met de Omgevingsvisie worden alle opgaven bij elkaar gebracht zodat ontwikkelingen daarmee rekening houden. Daardoor worden alle belangen meegewogen en krijgen functies de ruimte. Concreet hebben we dit in de omgevingsvisie vastgelegd met een bepalen van een stedelijke hoofdgroenstructuur. De duiding structuur zet in op het verbinden van natuur en groen in de gemeente Zwolle. 
 
Is het effect op de hittestress al berekend?
Dat is onderdeel van inrichtingsplannen. Op gemeentelijk niveau hebben we dit in beeld.
 
Waarom geen hoogbouw bij de IJsselcentrale locatie? Die pijpen waren 120 meter en waren een geweldige landmark.   Een tweetal ronde toren's zouden eer doen aan die jarenlange landmark.
De herontwikkeling van Harculo is er bij gebaat alle belangen mee te nemen en te wegen. Onderdeel daarvan is de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling. Over de herontwikkeling moet het visieproces en besluitvorming nog worden doorlopen en afgerond.
 
Grote balkons zijn leuk, behalve aan een drukke weg, met waarschijnlijk hoge waarden wat betreft fijnstof en geluidshinder. In Stadshagen is wel hoogbouw op meer woonbare locaties. Mijn verwachting zou zijn, dat de Zwartewaterallee meer geschikt is voor bedrijven en algemene voorzieningen. Hoe kijkt men hier tegenaan?
In de planvorming voor de Zwartewater allee wordt met deze milieuaspecten rekening gehouden
 
Hoe handig is een drukke stad met veel mensen in Coronatijden?
We denken dat het richting het einde van de pandemie zinvol is om de lessen van de periode te verzamelen
 
Hoge gebouwen veroorzaken altijd veel vaak harde wind om die gebouwen heen. 
Juist daarvoor gaan we werken met het instrument hoogbouweffectrapportage en is onderdeel van de omgevingsvisie. 
 
Hebben we het nu over verstedelijking, of over het creeren van meer woningen op een stukje grond?
Meer woningen in de bestaande stad is een onderdeel van verstedelijken.
 
In de wijken leeft de vraag: gaan we de wijken buiten de standsruit ook verstedelijken?
Daar waar sprake is van natuurlijke wijkverenieuwing is het mogelijk dat we in de inbreiding voor Zwolle concentreert zich echt in de stadsruit en op plekken in de stadskrans.
 
Voorbeeld: het plein bij het stadskantoor. Onaangename omgeving buiten. wat denkt de gemeente daaraan te kunnen doen zodat het aangenamer wordt om in de buurt van hoogbouw buiten te verkeren?
Door in de planvorming juist de leefbaarheid centraal te stellen. We leren uiteraard van wat we in het verleden hebben gemaakt. De hoogbouweffectrapportage helpt ook in het maken van betere plannen.
 
Volgens Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling, heeft hoogbouw veel nadelen, zoals hoge kosten fundering, groot onderhoud, alleen betaalbaar voor het hoge segment. Bovendien zou het niet aantrekkelijk zijn voor gezinnen.
We hebben hiervan kennisgenomen. 
 
Ik vind dat we bij biodiversiteit zeker ook naar de natuur moeten kijken: paar bomen om een flat geven weinig bio diversiteit
We hebben hiervan kennisgenomen
 
Gevels met ruimte voor groen maken de levendigheid op straatniveau groter. Kan je niet meer loas van elkaar zien. Anders gaat levendigheid niet lukken
We hebben hiervan kennisgenomen
 
https://www.snowmagazine.com/news/copenhagen-s-rooftop-ski-slope-on-top-... zou ook niet verkeerd zijn. Hoogbouw met ruimte voor wonen, werken en recreatie.  Zomer's zouden er van allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden zoals mountainbiken etc, 's winters kan eventueel gedurende paar weken geskied worden.
We hebben hiervan kennisgenomen
 
Waarom bouwen we laagbouw niet wat stedelijker. Veel grote steden hebbennprachtige gebouwe (ook bij ons langs de grachten) Voorbeelde Parijs, Londen enz prachtige panden maar geen 70 m.
We hebben hiervan kennisgenomen, het zijn mooie voorbeelden
 
Ik denk dat we ook goed moeten kijken voor wie we willen bouwen? Gezinnen, alleenstaanden, senioren, studenten?
Dat klopt. In de plannen moeten we goed kijken naar de doelgroepen.
 
Voorbeeld Vathorst Amersfoort. Om hoogbouw vlak bij een snelweg te realiseren, is daar hoogbouw gezet, zonder ramen die open kunnen, met een centraal ventilatiesysteem, waarmee heel veel ellende is geweest. Ik ben bang dat dat hier ook gaat gebeuren.
We hebben hiervan kennisgenomen van deze inbreng.
 
Zou je de restricties van de hoogte (krans rondom het centrum) voor de IJsselhallen-locatie niet moeten ontheven? Het zou jammer zijn als zoveel grond, zo dichtbij het centrum, op gaat aan middelmatige stedelijkheid (zie voorbeeld nieuwbouw Veemarkt)
De invulling van de locatie van de Ijsselhallen moet nog worden bepaald. De visie daarop wordt ontwikkeld, met de Omgevingsvisie als een belangrijke bouwsteen, ook wat betreft stedelijkheid. Daarnaast ligt de locatie een overgang tussen Stadskrans en Stadsruit wat een flexibiliteit qua invulling geeft. Tegelijkertijd moet ook hier het instrument van de hoogbouweffectrapportage worden toegepast.
 
In de wijken Holtenbroek en Aa-landen, is er oude laagbouw die beter door duurzame nieuwe woningen vervangen zou kunnen worden, en dan eventueel met meerdere woonlagen?
Dit is mogeljikheid in het kader van natuurlijke wijkvernieuwing, echter de identiteit van de wijk is ook heel belangrijk en de aansluiting op de doelgroep en bevolkingsdiversiteit moet ook aanwezig zijn
 
Biodiversiteit is wel een spannende irt hoogbouw. Ik zie te veel planne/visies waarbij openbare ruimte opgegeven wordt en waar groen tegen gebouwen wordt aangeplakt. Dat is écht een ander type natuur/biodiversiteitsontwikkeling.
We hebben kennis genomen van dit inzicht
 
Hoeveel huur- en koopwoningen en groene plekken van Holtenbroek/Aa-landen komen in de schaduw van die hoogbouw. Hoe kunnen deze wijken de extra drukte verwerken?
Hiermee wordt rekening gehouden in de planontwikkeling voor de Zwartewater Allee.
 
Veel gezinnen wonen nu juist fijn in deze wijken door relatieve rust en het groen. Er wordt door derden met commerciele belangen voor de wijkbewoners beslist dat het hier opgeleukt moet worden met nog meer horeca?
Deze vraag is moeilijk te plaatsen en lijkt meer relevant voor een specifieke projectcontext. Het wordt onder de aandacht gebracht bij het wijkmanagement.
 
Hoe ga je sturen op sfeer en biodiversiteit, groen etc als het alleen gaat over massa en wat gebouwen toevoegen. Moet de taal die hier gebruikt wordt in de uitleg niet veel meer tot uiting komen in de taal van aanbestedingstukken etc
Dit is een interessante suggesties. We gaan na of we dit een plaats kunnen geven in de ontwikkeling van de visie.
 
Mocht de snelweg ooit ondertunnelt worden.  Zou dit dan niet de perfecte plek zijn om een hoogbouw cluster toe te passen met een groen park over de hele lengte?
Een dergelijke invulling is verre toekomstmuziek en daarmee ver buiten de reikwijdte van deze Omgevingsvisie
 
Hoogbouw niet om de hoogbouw, maar is dat ook de visie van de  projectontwikkelaars? Hoeveel hebben zij in de melk te brokkelen? Zij willen verdienen aan de m2 en dus graag veel woningen per m2 = hoogbouw?
De ontwikkeling van vastgoed is vaak de verantwoordelijkheid van private investeerders / projectontwikkelaars. Zij dragen een bepaald risico en voorzien een bepaalde opbrengst. De gemeente schept echter samen met de omgeving de kaders voor het gebied en de gebouwen.  Het gebied vraagt ook om investeringen, deze worden mede gefinancierd uit de ontwikkeling van vastgoed. Hoogbouw kan daarmee vooral als middel worden gezien om een bepaald totaal aan opgaven waar te maken.
 
Die drukte zou juist gespreid kunnen worden als bijvoorbeeld de Harcelo locatie gebruikt zo worden om te wonen, leven en recreren.   2 hoge ronde torens ter ere van de IJsselcentrale,  watertaxi richting de stad,  stukje horeca onderin,  bomen eromheen, zwemmen in de oude havens.  Zo bijzonder veel groen offer je daarmee niet op.
De herontwikkeling van Harculo is er bij gebaat alle belangen mee te nemen en te wegen. Onderdeel daarvan is de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling. Over de herontwikkeling moet het visieproces en besluitvorming nog worden doorlopen en afgerond.

 

3 november 2020 - Zwolle-West

Op 3 november werd de online bijeenkomst over Zwolle-West georganiseerd. Bekijk hieronder de de bijeenkomst.

Vraag en antwoord

Wat mogen we verwachten wat betreft de energietransitie in Stadshagen? Ik zie in de ontwerp-omgevingsvisie dat we gelabeld zijn als 'All electric 30% goedkoper' - gaat Stadshagen van het gas af?
De Ontwerp Omgevisie kent een kaart met indicaties van de wijze waarop Zwolse wijken van het gas worden ontkoppeld. Deze ontkoppelen is een nationale doelstelling. De invulling per wijk moet echter nog worden bepaald.
 
Stadshagen heeft veel jongeren en blijft groeien. Zijn de voorzieningen voor jongeren toereikend?
We willen onder meer door de buurt voor buurt onderzoeken meer inzicht in krijgen om vervolgens te kunnen handelen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn zeer recent beschikbaar gekomen. Uitgangspunt van de visie is dat voldoende en bereikbare voorzieningen aanwezig zijn in de woonwijken van Zwolle voor de verschillende doelgroepen die er wonen en leven. 
 
Vanuit Spoolde naar de stad op de fiets is nu nog veilig. in de omgevingsvisie wordt gesproken over inrichting van de Veerallen mbt woningen en ook de Willemsvaart voor evt recreatie. Wat gaat dit betekenen voor de fietsveiligheid vanuit spoolde naar de stad?
De verkeersveiligheid is één van de randvoorwaarden van een goed plan.
 
Vanuit Spoolde zijn we inderdaad gewend aan weinig voorzieningen. En toch wonen wij hier heel tevreden! De voorzieningen zoeken we buiten onze eigen buurt. Daarvoor is het behoud van goede verbindingen per fiets en auto naar het centrum en de andere delen van Zwolle van belang. Door de groeiende stad en een grotere rol, meer drukte, op de stadsring baart ons ernstige zorgen. Wat zijn de effecten voor onze bereikbaarheid en leefbaarheid? Daarnaast maken we ons zorgen over het behoud van onze unieke karakter in en bij de natuur!
De zorgen met betrekking tot bereikbaarheid en leefbaarheid nemen we mee in de verdere planvorming. Onder andere bij een verstedelijkingsstudie over een mogelijke groei van Zwolle na 2030. We kijken daarbij ook naar de effecten op de bestaande stad. In de omgevingsvisie zijn de bestaande natuurgebieden beschermt. Ook is het gebied rondom Spoolde landschappelijk aangemwerkt als ´zeer waardevol´. 
 
Vooral ook zorgen dat de kwaliteit behouden blijft! Waarom IJssevizier als zoeklocatie?! Zijn we vanuit Spoolde niet voor.
We gaan onderzoek naar de toekomst van Ijsselvizier als mogelijk aanvullende woningbouwlovcatie. Dit op het moment de voortgang van andere woningbouwplannen stil komt te liggen. In dat onderzoek komt de locatie IJsselvizier aam bod als ook Stadsbroek. We brengen in beeld wat de effecten zijn op natuur, landschap, mobiliteit etc. We kijken ook naar de potentie van het gebied anders dan woningbouw. 
 
We hebben een prachtig buitengebied. Voor het welzijn van mensen belangrijk om te behouden. Zeer huiverig voor stadsbroek plannen.... is groei van de stad wel gewenst en blijft het leefbaar?
Dat Zwolle meer inwoners krijgt is een gegeven op bais van prognoses van CBS. We zijn het volledig eens dat welzijn heel belangrijk is en dat het buitengebied van enorme waarde is.
 
Als je groen wilt behouden... waarom bouw je dan niet meer de hoogte in? (Lees: appartementen bouwen)
Dat is onderdeel van de visie
 
De rondweg vanaf het verkeersplein naar Westenholte/Stadshagen kent een scherpe knik naar rechts naar Westenholte toe. Als je de weg echter doortrekt ga je dwars door een stuk groen tussen de uiterwaarden en Westenholte door en kom je uit bij de Hasselterweg bij 's-Heerenbroek. Wat is het plan vanuit de gemeente hiermee?
De voorliggende omgevingsvisie voorziet in een infrastructurele verbinding zoals wordt genoemd. Er zijn nu geen plannen voor. De gemeente doet, vanuit de hele regio Zwolle onderzoek naar onder meer de toekomstige woningbehoefte in de regio. De benodigde infrastructuur komt daar in zijn algemeenheid ook in aan bod. De uitkomst van het onderzoek nemen we mee in een update van de omgevingsvisie. Die voorzien we voor dit punt over 2 jaar.
 
Wat zijn de plannen voor uitleg, waarover gemeente in gesprek is?
De gemeente doet, vanuit de hele regio Zwolle onderzoek naar onder meer de toekomstige woningbehoefte in de regio. Volgend op dit onderzoek gaat de gemeente meer gericht onderzoeken wat uitlocaties van Zwolle kunnen worden.
 
Vraag: En uitbreiding riching de Vecht? naast het bestaande Berkum...?
De gemeente doet, vanuit de hele regio Zwolle onderzoek naar onder meer de toekomstige woningbehoefte in de regio. Volgend op dit onderzoek gaat de gemeente meer gericht onderzoeken wat uitlocaties van Zwolle kunnen worden.
 
Komt er een warmtenet in de Tippe?
Wordt nog beantwoord.
 
Wanneer is Stadshagen af? Zijn na de Tippe en mogelijk BreeCamp West ook nog andere plekken (Stadsbroek) in het vizier als bouwlocatie?
Zoals de visie duidt wordt eerst onderzoek gedaan naar deze gebieden. Het zijn voor Zwolle niet de gebieden met de grootste kansrijkheid. Het onderzoek moet inzicht geven in de (on)mogelijkheden voor deze gebieden.

10 november 2020- Zwolle-Midden

Op 10 november werd de online bijeenkomst over Zwolle-Midden georganiseerd. Bekijk hieronder de de bijeenkomst.

Vraag en antwoord

 

Wat is het voordeel van het openstellen van de van Karnebeektunnel?
Wordt nog beantwoord
 
Leegstaande winkel m2 wat doen we daarmee?
Dat is afhankelijk van veel factoren zoals locatie, wat de eigenaar wil, etc. De gemeente wil zo min mogelijk leefstand voor een goede leefbaarheid en zoekt met eigenaren en de omgeving naar passende invullingen.
 
Is de gemeente betrokken/op de hoogte van de pilot die DeltaWonen heeft bij Harmsmeengekade 20 wat betreft leenauto's?
Wordt nog beantwoord
 
Is het leuk om een soort boulevard te maken bij de Ijsellhallen? Met veel groen en een soort kanaatje of park?
Dat is idee. We geven het door aan het projectteam dat werkt aan de ontwikkeling van deze locatie. 
 
Waar wordt het groen in de kring rondom de stadskern gerealiseerd?
Dat is onderdeel van een nadere uitwerking van de Omgevingsvisie
 
Hoe werkt groen in combinatie met hoogbouw? Blijft er dan genoeg zonlicht over voor het groen?
Dat moet blijken uit de hoogbouweffectrapportage bij iedere ontwikkeling van hoogbouw.
 
Wordt er naar groenen daken gekeken? In Assendorp (50 tinten groen) zijn ze daar goed mee bezig.
Dat is onderdeel van de Zwolse klimaatadaptatie strategie. De voorliggende omgevingsvisie biedt ruimte voor initiatieven op dit gebied. 
 
Waarom kiest Zwolle ervoor om zoveel te groeien? We zijn van oudsher een kleine provinciale stad. Meer woningen gaat ten koste van ruimte.
We zijn groei niet als een keuze. Het is meer een gegeven, wat zich bijvoorbeeld laat zien in de grote schaarste aan geschikte huur- en koopwoningen. Prognoses van o.a. het CBS laten zien dat Zwolle de komende jaren qua inwoners nog fors groeit. Als gemeente willen we een inclusieve stad zijn en beschikken over voldoende woningen met de juiste kwaliteit voor een ieder. 
 
We waren ooit nummer 3 van Europa qua groenste stad van Europa. Hoe staat dat nu en wordt hier aandacht aan gegeven in de plannen die komen gaan?
We hebben geen zicht op de waar we staan in een huidige ranglijst. Groen krijgt in de Omgevingsvisie de aandacht, we gaan ook nog een en ander aanvullen
 
Waarom wordt in de film benoemd 'verkeer anders, dan meer ruimte voor woningen', terwijl (meer) groen ook wenselijk is.
Het is een combinatie van veel opgaven waar wonen en groen onderdeel zijn.
 
Waarom moet Zwolle zo groot worden?
Zwolle is de enige stad in een wijde omgeving. Dat maakt Zwolle relatief uniek. De trend dat mensen naar steden trekken is ook in Zwolle merkbaar naast dat Zwollenaren graag in Zwolle blijven. Prognoses van o.a. het CBS laten zien dat Zwolle de komende jaren qua inwoners nog fors groeit. Als gemeente willen we een inclusieve stad zijn en beschikken over voldoende woningen met de juiste kwaliteit voor een ieder. 
 
Volgens mij heeft Zwolle een keus over het aantal nieuw te bouwen woningen. Waarom zo veel?
Dat heeft te maken met het enerzijds het tekort en anderzijds de grote behoefte die we verwachten voor de komende jaren. We willen daarbij dat Zwolle betaalbare huizen heeft voor iedereen
 
Blijft er een parkeerterrein onder het Lübeckplein als de Spoorzone autoluw wordt? Dus dat het op de lange termijn mogelijk wordt bomen te planten?
De garage voorziet in een behoefte, dat zal ook in de toekomst zo blijven. Daarnaast is veel geïnvesteerd in de garage wat niet zo maar kan worden afgeschreven.
 
Vind je niet dat het appartement Zwanenburcht aan de Schuttevaerkade slecht afsteekt bij de prachtige nieuwbouw op het schaapmaneiland?
Wordt nog beantwoord.
 
Waarom niet meer in contact gaan met buurtbewoners en initiatiefen over vergroening in hun wijk? Zij zijn tenslotte de professionals van hun leefomgeving. 50 tinten groen Assendorp is een voorbeeld van een initiatief.
Dat is een mooie suggestie die we meenemen.
 
Waarom groeien van 128000 naar 220.000?
De Omgevingsvisie gaat niet uit van 220.000 inwoners. Op basis van prognoses zijn tot 2030 nog 10.000 woningen nodig. Mogelijk groeit Zwolle met meer dan we nu denken. We willen voorbereid zijn op die groei en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om daar na 2030 invulling aan te geven. 
 
In de krant wordt er gezegd dat men ook wil bouwen voor de mensen uit de Randstad?
We bouwen en voor de Zwollenaren die in Zwolle blijven wonen en voor mensen die graag in Zwolle willen komen wonen, bijvoorbeeld uit de regio of voor mensen die weer terug willen keren om dat Zwolle hun geboortegrond is of mensen die in Zwolle een baan hebben gekregen (bijvoorbeeld in het ziekenhuis), etc. Het is dus heel divers voor wie wordt gebouwd.
 
Hoeveel afstemming is er met omliggende gemeenten in het kader van MIRT?
Veel, het is onderzoek door de regio en dus met alle omliggende gemeenten. Het is niet het onderzoek van de gemeente Zwolle
 
Is het de doelstelling dat de fietsen ook echt uit het straatbeeld verdwijnen? Het heeft ook zijn charme, fietsen op straat.
Nee dat is niet de doelstelling, het kan wel het doel zijn op specifieke plekken in de stad om de fiets op de juiste te stallen. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid en de toegankelijkheid van de openbare ruimte waarborgen
 
Worden de huidige fietsenstalling goed benut?
Wordt nog beantwoord
 
De singel moet aangepakt worden, het is erg gevaarlijk hoe hard ze rijden. En ook veel luchtvervuiling. Het is aanlokkelijker om het voor de fietsen makkelijker te maken, zodat men minder de auto hoeft te gebruiken?
Het voornemen is om dat ook te gaan doen
 
Denken jullie wel aan oudere mensen, die graag met hun fiets dicht bij de winkels willen komen
Deze doelgroep nemen we zeker mee in de uitwerking van de plannen.
 
Wordt de oude VenD een fietstenstalling?
Wordt nog beantwoord.
 
Mogen mensen die wel kunnen fietsen maar niet ver meer kunnen lopen de fiets wel dichtbij de winkels neerzetten?
We gaan hier in de uitwerking van de plannen aandacht aan geven.
 
Wat verstaat men onder doorgaand verkeer?
Verkeer dat bijvoorbeeld van Oost naar West Zwolle rijdt over de singel, zonder bestemming in het centrum zelf
 
Hoeveel meer inwoners kan de (binnen)stad aan? Gelet op toename auto's, fietsers voetgangers, ruimte?
Dat is niet exact bekend. Wel is het plan om het centrum groter te maken door ook de spoorzone onderdeel te maken van het centrumgebied en daar functies mogelijk te maken/ontwikkelen die traditioneel binnen de stadsgracht aanwezig zijn/waren.
 
Hoe wordt het laden en lossen gedaan met bv horeca als het een auto vrije stad wordt?
Dat werken we verder uit. Mede in het licht om de emissievrij te doen. Het spreekt voor zich dat laden en lossen mogelijk moet blijven als we een levendige binnenstad willen blijven houden.
 
Waarom zijn er nog niet noodzakelijke betaalde parkeerplaatsen in de binnenstad?
Wordt nog beantwoord.
 
In de Lurelui is het plan om voornamelijk met leenauto's te werken. Is er bij de gemeente contact met DeltaWonen over hun pilot HSK20 en leenauto's?
Wordt nog beantwoord.
 
Omgevingsvisie lanceren in de vakantieperiode.... kan er nog iets gewijzigd worden? Staat de groeiambitie nog ter discussie? Of is dit een gelopen wedstrijd? Het klimaat is een groot probleem, we moeten eerst het huidige groen veilig stellen voordat we verder gaan bouwen en ontwikkelen. Vervolgens het bestaande groen uitbreiden. Er moet een samenhangend beleid hiervoor komen en niet iedere projectontwikkelaar zijn gang laten gaan.
De Omgevingsvisie passen we aan met alle inbreng die we krijgen. Daar gaan we ook duidelijker opschrijven dat groei geen ambitie o zich is, maar wel aan de orde. Het biedt ook juist kansen om te investeren in groen.
 
Ik heb gisteren de omgevingsvisie doorgenomen. Ontzettend ambitieus plan met grote gevolgen voor de huidige bewoners. Vanavond valt dan erg tegen. Lijkt te gaan om wat minder urgente zaken die de belangrijke zaken buiten beschouwing laten. Gemiste kans gemeente.
We hebben hiervan kennisgenomen
 
Nog een vraagje over autoverkeer: als er straks hubs komen aan de rand van de stad. Hoe zit het dan met vrij parkeren voor de bewoners. Of wordt alles met vergunning?
Wordt nog beantwoord.
 
Heeft gemeente nu ook de indruk dat er met deze sessie goed invulling is gegeven aan gewenste inspraak?
Deze sessie is onderdeel van een aantal activiteiten in het kader van de inspraak.
 
Op welke punten wordt de omgevingsvisie aangepast? Graag concreet benoemen.
Daarover komen we op een later moment terug, als we het beeld compleet hebben
 
Als het autoluw wordt, is dit dan niet tegenstrijdig? Om karnebeektunnel tweerichting van te maken?
Wordt nog beantwoord.
 
Worden de resultaten van deze pilot wel gepubliceerd? De voorgaande openstelling van de Van Karnebeektunnel is niet geëvalueerd.
Wordt nog beantwoord.

11 november 2020 - themabijeenkomst Auto eruit, mens erin

Op 11 november werd de themabijeenkomst Auto eruit, mens erin georganiseerd. Bekijk hieronder de de bijeenkomst.

Vraag en antwoord

Luxemburg heeft gratis o.v., dat help met autoluw maken. Wat kan Zwolle doen om autorijden te ontmoedigen?
Wordt nog beantwoord. 
 
"Auto eruit, mens erin" is een prima visie. Wordt deze ook toegepast op de (oudere) woonwijken rond het centrum?
Wordt nog beantwoord. 
 
Willen de bewoners ook wel een binnenstad zonder auto?
Wordt nog beantwoord. 
 
De binnenstad autoluw maken, leidt er toe dat de mensen auto's iets verder weg zetten (om gratis te parkeren) en de laatste km te fietsen (zie de fietsstraat langs het CCC). Hoe wil je hier mee omgaan? Dit betekent mijns inziens dat de volgende wijken ook betaald parkeren/vergunning parkeren moet worden,. Hoe om te gaan met "bestaande wonignen / verworven rechten"?
Wordt nog beantwoord. 
 
Wat is de ervaring in de HSK20?
Wordt nog beantwoord. 
 
Geluidshinder van verkeer op de A28,  Zwartewaterallee etc. vermindert het woongenot in een aantal Zwolse wijken. Toch is het plan hier dichtbij veel nieuwe woningen te realiseren. Hoe kunnen drukker verkeer in de buitenwijken en veel nieuwe woningen prettig samengaan?
Wordt nog beantwoord. 
 
Is een mens van z'n/haar gewoontes af te krijgen?
Wordt nog beantwoord. 
 
Mij valt op dat in mijn wijk 90% van de auto's in onze straat helemaal niets in de wijk te zoeken heeft. De autodrukte is een enorme inbreuk op de leefbaarheid in de wijk voor bewoners en kinderen. Waarom wordt dit verkeer niet om de wijk heen geleid? M.a.w. is het niet tijd voor een integrale verkeersvisie voor de stad? Waarbij doorgaand verkeer alleen via de buitenring mogelijk is? De gemeente Groningen heeft al in de jaren '70 een modern verkeerscirculatieplan gemaakt?
In de Omgevingsvisie is de Mobitliteitsvisie meegenomen en nog aangevuld. Het streven is juist de buitenring (o.a. IJsselallee, Centuurbaan)  deze rol te laten vervullen met een aantal inprikkers in de stad.
 
Zou de  gemeente een max  snelheid van 30 km. voor auto's binnen de bebouwde kom ook grootschalig willen gaan inzetten?
Wordt nog beantwoord. 
 
Is Zwolle te klein voor een tram-systeem?
Ja, een dergelijk systeem past niet direct bij de maat van Zwolle. De aanleg is zeer kostbaar. Zeker als daarvoor daar nog geen tracé aanwezig is. In Groningen is dit ook onderzocht en bleek het niet haalbaar.
 
Waarom worden automobilisten niet gedwongen om naar de buitenring te gaan? Je mag het ook afdwingen.
Wordt nog beantwoord. 

17 november 2020- Zwolle-Oost

Op 17 november werd de online bijeenkomst over Zwolle-Oost georganiseerd. Bekijk hieronder de bijeenkomst. 

Vraag en antwoord

Wat is de status van Vechtpoort 1 en Vechtpoort 2?
In de Omgevingsvisie is aangegeven dat Vechtpoort onderdeel is van het onderzoek in het kader van een Verstedelijkingsstudie met rijk, provincie en regio en onderzoek dat daar op volgt.
 
In het kader van Toegankelijkheid zou ik wel willen pleiten voor parkeren voor de deur voor mindervaliden.
We nemen ter kennisgeving en zien toegankelijkheid als onderdeel van een inclusieve benadering van de fysieke leefomgeving. We nemen toegankelijkheid mee als thema bij het onderdeel buitenruimte. 
 
Zorgen we in het buitengebied ook voor toegankelijke wandel- en fietspaden. Voor mensen met een beperking en niet alleen rolstoelers maar ook mensen met een visuele of auditieve beperking of een andere beperking?
Wordt nog beantwoord. 
 
Wij als Toegankelijk Zwolle zien graag goed openbaar vervoer als belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie. Vooral mensen met een beperking en ouderen maken veel gebruik van openbaar vervoer.
Dat standpunt begrijpen we. Openbaar vervoer is belangrijk voor Zwolle.
 
Er zijn mogelijkheden om ruimte wel dubbel/meervoudig te gebruiken: dus bv parkeren op grastegels . En anders een goed waterdoorlatende bestrating toepassen op plekken waar de parkeerdruk hoog is
Daar zijn we ons van bewust, dank om daar de aandacht op te vestigen.
 
In het kader van het het lege stadscentrum ben ik benieuwd hoe er wordt gedacht over verder door ontwikkelen van bij voorbeeld dat gedeelte ten aanzien van wonen. Oosterenk zijn geen voorzieningen en faciliteiten zoals bijvoorbeeld winkels. In het centrum wel en dat zou de Zwolse economie met name voor winkels in de binnenstad alleen maar ten goede komen.
In het kader van de binnenstad wordt daar over nagedacht. Voor oosterenk gelden andere opgaven en uitdagingen. De stadionomgeving biedt bijvoorbeeld al wel winkels waarop kan worden aangehaakt.
 
Zwolle heeft een flinke groeiambitie. Dat vergt een behoorlijk forrs aantal te bouwen huizen. De huidige plannen zijn daarvoor zeker niet toereikend. Wat zijn de gebieden waarover wordt nagedacht.
Tot 2030 kunnen we vooruit met de plannen die er zijn. Voor de periode daarna gaan we de komende jaren het onderzoek uitvoeren en komen concrete gebieden naar voren.
 
In hoeverre worden bewoners van de Wipstrik betrokken bij woningbouw Oosterenk?
We leggen deze vraag voor aan het projectteam van Oosterenk
 
Hoe ver staat het met de ontwikkeling van het centrum op het gebied van wonen? Enerzijds heb je daar winkels waar mensen gebruik van kunnen maken en anderzijds veel leegstand. In mijn beleving uitermate geschikt voor wonen. Dit in tegenstelling tot oosterenk waar nog geen faciliteiten zijn zoals winkels enz enz
Voor de Binnenstad loopt een specifiek programma. Daarnaast biedt de stadionomgeving reeds ruimte voor winkels
 
Wat voor soort woningen moeten er op Oosterenk komen?
We leggen deze vraag voor aan het projectteam van Oosterenk
 
Dorpsplan Wijthmen: In ruimtelijk plannen.nl zien wij een grote cirkel rondom Kroesenallee en Oude Wythemerweg. Waarom hier en niet tussen de bestaande bouw en hete sportpark waar ook al 100 woningen gerealiseerd gaan worden?
Qua woningbouw in Wijthmen gaan we uit van het vastgestelde dorpsplan. We bekijken nader of ruimtelijkeplannen.nl overeenkomt met het dorpsplan qua begrenzing van de woningbouwlocaties. 
 
Wordt het gebied tussen Berkum en de Veldhoek ook overwogen voor woningbouw?
In de Omgevingsvisie is aangegeven dat Vechtpoort onderdeel is van het onderzoek in het kader van de Verstedelijkingsstrategie en onderzoek dat daar op volgt.
 
Bij een woningtoename van 25000 woningen is er 1250 ha nodig; dat houd in dat in het buitengebied een zone van 1km breed en 12,5 km lang komen. Dit gaat ten koste van het buitengebied. Zou woningbouw niet voor een deel verschoven kunnen worden naar de omliggende gemeentes?
In het onderzoek in het kader van de Verstedelijkingsstrategie en onderzoek dat daar op volgt wordt hierover meer duidelijk. Daarnaast worden de aankomende 10.000 in de bestaande stad en/of bestaande plannen gerealiseerd. Mocht het gaan om 25.000 woningen, dan gaan die 10.000 af van dit aantal
 
Het gerucht gaat door de buurt dat de Dokter Hengeveld verlengd wordt tot de Kuyerhuislaan. In de officiele plannen staat hier niets over. Wat kunnen jullie daarover vertellen?
Wordt nog beantwoord. 
 
Durft de gemeente er ook voor te kiezen om een wijk te ontwikkelen met minimaal gemotoriseerd verkeer?
Dat kan prima de ambitie zijn, afhankelijk van de locatie en de wijze waarop een wijk bereikbaar is of kan worden
 
In welke mate is de huidige geschreven omgevingsvisie flexibel? de huidige corona crisis toont aan dat er minder kantoren nodig zijn. er was al een overschot op de kantorenmarkt en een tekort op de woningbouw markt. concreet: is de huidige omgevingsvisie flexibel genoeg om gebruik te kunnen maken van nieuwe mogelijkheden?
De Omgevingsvisie biedt deze ruimte, daarnaast is het de verwachting dat Omgevingsvisie niet 20 jaar lang ongewijzigd blijft, maar juist periodiek wordt geactualiseerd, juist om in te spelen op verandering.
 
Ik moet helaas de bijeenkomst verlaten. Wil wel heel graag aangeven dat in mijn buurt (De Wipstrik) de leefbaarheid echt onder druk staat door het enorme sluipverkeer in de Brederostraat. Dat splitst de wijk in twee stukken. De straat moet er zijn voor de bewoners en de spelende kinderen. Zwolle heeft als mobiliteitsvisie "Auto eruit, fiets erin". Dat zou hier ook mooi toegepast kunnen worden.
We nemen hiervan kennis, dank voor deze bijdrage
 
In zijn algemeenheid zou de Gemeente met een plan voor verkeerscirculatie moeten komen via de buitenring. Geen doorgaand verkeer meer door de oudere wijken rond het centrum. Wat in Stadshagen kan, kan ook op De Wipstrik!
Dat is ook het voornemen met de Omgevingsvisie.
 
Kunnen jullie iets vertellen over wat meer waarde heeft: kleine initiatieven per straat of in 1 keer een zonnepark lid?
Wordt nog beantwoord. 
 
Wat betekent geothermie? 
Dat betekent dat in de zeer diepe ondergrond, waar het wam is, water wordt opgewarmd dat wordt opgepompt voor een warmtenetwerk. Dus verwarming vindt dan plaats met opgewarmd water uit de ondergrond.

18 november 2020 - themabijeenkomst Spelen en Buitengeluk

Op 18 november werd de online themabijeenkomst Spelen en Buitengeluk georganiseerd. Bekijk hieronder de bijeenkomst. 

Vraag en antwoord

Hoe wordt de omgevingsvisie verbonden met de motie Speeltuinen die van de week is aangenomen. Het is wat vlot wellicht, maar is daar al wel over nagedacht?
Daar is nog niet over nagedacht, dat gaat uiteraard wel gebeuren. 
 
Spelen wordt vaak geassocieerd met jeugd. In hoeverre wordt ook gedacht aan ouderen die buiten willen bewegen/sporten?
Wordt nog beantwoord.
 
Ik vraag aandacht voor het "buitengeluk" voor de andere bewoners van Zwolle waarmee we de buitenruimte delen. Hoe gelukkig zijn de planten en dieren? En hoeveel "rust en ruimte" gunnen wij de dieren en planten? Mijn inbreng als ambassabiodiversiteit van bijenvereniging.
Wordt nog beantwoord. 
 
In de bijlage van Ontwerp Omgevingsvisie Bijlagen wordt op bladzijde 26 een set vragen weergegeven die worden gesteld bij het ontwerp van de Zwolse buitenruimte. Hieruit blijkt dat deze vragen zijn gesteld vanuit de toegevoegde (economische) waarden van de ruimte voor de mensen. En niet vanuit het perspectief van de andere “bewoners” van de leefomgeving. Er wordt voorbij gegaan aan de eigen intrinsieke waarde van de natuur - planten en dieren en wat de benodigdheden zijn voor gezonde, duurzame ecosysteem, biotopen en habitats in stad en ommeland.
We nemen hiervan bij deze kennis.
 
Waar kan ik het beste mijn plannen / initiatieven bespreken, omdat er veel verschillende plekken zijn waar ik dit kan bespreken. Wat is de kortste en meest effectieve weg?
Dat kan via mijn wijk, bereikbaar via https://mijnwijk.zwolle.nl/
 
Wordt er bij de speelplekken ook rekening gehouden dat het toegankelijke speelplekken zijn en het inclusief spelen gestimuleerd wordt. Dat kinderen met en zonder beperking met elkaar kunnen spelen. En (groot)ouders met en zonder beperking met hun (klein)kinderen naar een speelplek kunnen.
Daar wordt rekening mee gehouden.
 
Hoe verwacht Zwolle de woningopgave te combineren met het behoud of uitbreiding van openbare ruimte (en daarmee het behoud van buitengeluk)?
Door slim met de verschillende opgaven om te gaan en deze integraal te benaderen
 
Wat gebeurd er met verlaten/vervallen plekken in de stad? Zou deze ruimte gebruikt kunnen worden als locatie voor vergroeningsprojecten?
Dat kan, we hebben deze niet direct zo in beeld.
 
Buitengeluk voor alle leeftijden zou ook kunnen zijn, dat er fruit- en notenbomen, en bessenstruiken langs wandelpaden en fietspaden worden geplant. Een eetbare stad. Gelijk goed voor biodiversiteit en mogelijkheid voor extra bomen. Wordt bij dit thema ook aan wandel- en fietspaden gedacht?
Daar kan buitengeluk prima over gaan. Wandel- en fietspaden hebben ook vanuit het oogpunt van bereikbaarheid en verbinding onze volle aandacht.
 
De bouwplannen zijn nu vlak naast een drukke verkeersader, De Zwartewaterallee. Lijkt me qua luchtkwaliteit en geluidshinder niet de beste plaats om te wonen of naast te spelen. Hoe kan er rekening worden gehouden met de gezondheid van de daar spelende kinderen?
Dat kan door ook op wijkniveau te kijken, dus juist op wat afstand van de Zwartewaterallee. Daarmee kan het nog steeds onderdeel zijn van het plan.
 
Betrek ook kinderen bij de plannen! Het gaat volgens mij ook echt enkel om formele speeltuinen, maar om 'op avontuur' kunnen in de eigen buurt. Dat kunnen dus ook leuke hoekjes  zijn, hellingen waar ze vanaf steppen, eetbaar groen, kunst etc. etc.
In initiatieven uit de wijken gebeurt dit al. We zijn hier zeker voorstander van.
 
De omgevingsvisie gaat volgens mij ook vooral over dat het Fysiek Domein en het Sociaal Domein met elkaar samenwerken. Bij het creeren van speelplekken is dat ook het geval lijkt me. Hoe wordt dat nu op dit moment gedaan? En welke verbeteringen zijn er aan te brengen in de samenwerking tussen Sociaal en Fysiek Domein?
We zien dat juist op wijk- of buurtniveau bij elkaar komen.