Verkeer in de Wipstrik

Het is goed wonen in de Wipstrik. Dit blijkt ook uit de twee jaarlijkse Buurt voor Buurt onderzoeken. Er is één onderwerp om te verbeteren: het verkeer in de wijk.

De afgelopen jaren heeft de gemeente met verschillende bewonersgroepen gesproken en is een aantal knelpunten (gedeeltelijk) aangepakt.

Schoolomgevingen

Een aantal jaar geleden zijn de straten bij basisscholen aangepakt. Met een aantal bewoners hebben we daarna de omgeving van drie scholen onder de loep genomen. De belangrijkste conclusies zijn:

 • De maatregelen hebben een positief effect gehad.
 • Veel weggebruikers (zowel met auto als op de fiets) rijden voorzichtiger.
 • Het gaat vaak om een korte piekperiode dat het druk is en wat langer gezocht moet worden naar een parkeerplaats.
 • Te weinig parkeerplaatsen lijkt vaak een probleem, maar vaak zijn er voldoende parkeerplaatsen alleen niet vlak voor de deur.
 • Minder parkeerplaatsen heeft het voordeel dat mensen eerder de fiets pakken. 
 • Sommige problemen zijn vooral te wijten aan gedrag van bewoners zoals verkeerd parkeren, te dichtbij willen parkeren, haast hebben.

Op basis van deze conclusies is het volgende aangepakt:

 • Maatregelen genomen op de Brederostraat bij van de scholen zodat verkeersdeelnemers beter opletten. (Voorjaar van 2016 uitgevoerd)
 • Kleine aanpassingen zijn aangebracht bij de fietsoversteek Wipstrikkerallee (bij Top Naeffpad) om de oplettendheid te vergroten. (Oktober 2015 uitgevoerd)
 • Herhaaldelijk plaatsen van een (tijdelijke) smileybord op de Herfterweg en Wipstrikkerallee om het autoverkeer te wijzen op hun snelheid.
 • De Koningin Emmaschool heeft samen met de Oosterenkschool onderzocht of gezamenlijk klaaroveren georganiseerd zou kunnen worden. Dat is (nog) niet gerealiseerd.

Tijdelijke uitbreiding Koningin Emmaschool

In het najaar van 2016 heeft de Koningin Emmaschool tijdelijk (vanwege de groei van de school) een aantal noodlokalen gekregen aan de zijde van de Jacob Catsstraat.

De school heeft samen met de gemeente en enkele buurtbewoners nagedacht over het in goede banen leiden van het haal- en brengverkeer. Er is onder andere een extra ingang gekomen aan de Roemer Visscherstraat en er zijn gele lijnen aangebracht op de wegvakken bij de school om stoppen en parkeren daar tegen te gaan.

Parkeeroverlast

Parkeeroverlast doet zich met name aan de randen van de wijk voor:

 • in de buurt van de Oosterenk/Isala, met name de Tesselschadestraat, Aagje Dekenstraat, Bosboom Toussainstraat en (in wat mindere mate) Herenweg en Boutensstraat.
 • in de buurt van het Provinciehuis en de Rechtbank.

Bewonerswerkgroep ”Overlast medewerkers Isala”

Een bewonerswerkgroep heeft samen met de gemeente contact gelegd met Isala. In juni 2015 zijn parkeerders in de Wipstrik door Isala geënquêteerd. Daaruit bleek dat inderdaad vooral medewerkers van Isala in de Wipstrik parkeren.

Sindsdien is er regelmatig overleg om de overlast en mogelijke maatregelen door Isala te bespreken. Isala zet een parkeerwachter in om medewerkers aan te sporen gebruik te maken van de parkeermogelijkheden op de Oosterenk.

Afspraken bewonersoverleg parkeeroverlast Tesselschadestraat e.o. 23 maart 2017.pdf

Afspraken bewonersoverleg parkeeroverlast Tesselschadestraat e.o.1 november 2017.pdf

Geen vergunninghoudersparkeren

De parkeeroverlast is in beide delen van de Wipstrik en met name in een paar straten voorin de wijk. De gebieden zijn te klein om een parkeervergunning en betaald parkeren in te voeren. Ervaringen hiermee in bijvoorbeeld Assendorp hebben geleerd dat het gebied voldoende groot moet zijn, anders gaan parkeerders verderop in de wijk hun auto parkeren. Vergunningen- en betaald parkeren zou dan in de hele Wipstrik ingevoerd moeten worden en dat is niet gewenst.

De meeste bewoners zijn niet voor invoering van vergunninghouders- en betaald parkeren. De gemeente meet regelmatig de parkeerdruk in het gebied van de Tesselschade straat e.o. en de Hanekamp e.o.

Lees meer

Overige plannen en projecten

De hele wijk is een 30 km/uur-zone gebied.

In het najaar van 2016 is de kruising Menistenstraat – Hanekamp – Evertsenstraat aangepast en verkeersveiliger gemaakt. Bij de fietsoversteek is het door de aanleg van een extra middengeleider nu mogelijk om in twee keer over te steken.

In het voorjaar van 2017 is de Tesselschadestraat ingericht als fietsstraat. Bewoners hebben actief meegedacht in de planfase. www.zwolle.nl/tesselschadestraat

Nieuwsbericht Evaluatie fietsstraten (Tesselschadestraat)

De Brederostraat is aangepast.

De Vondelkade is een fietsstraat geworden.