locatie iconVoornemen tot aangaan huurovereenkomst met De Creatieve Coöperatie Beheer BV

Naam project

Voornemen tot aangaan huurovereenkomst met De Creatieve Coöperatie Beheer BV (handelsnaam CO)

Adres Rieteweg 10
Kadastrale percelen

Gemeente Zwolle, sectie E, nummer 4644 gedeeltelijk

Perceelgrootte ca. 3.884 m²
Publicatiedatum 21 november 2023

De gemeente Zwolle is voornemens een huurovereenkomst voor een extra periode van 6 maanden (van 1 januari t/m 30 juni 2024) aan te gaan met De Creatieve Coöperatie Beheer BV, hierna te noemen: “CO”, voor de verhuur van het pand Rieteweg 10 als broedplaats van artistieke en creatieve bedrijvigheid. 

Huurder is de enige serieuze gegadigde

Sinds september 2018 huurt CO het pand Rieteweg 10 van de gemeente. CO heeft het pand  met toestemming van de gemeente onderverhuurd aan kunstenaars en creatieve ondernemers ten behoeve van de realisatie en organisatie van een broedplaats van artistieke en creatieve bedrijvigheid.

De huurovereenkomst tussen CO en de gemeente loopt af op 31 december 2023, waarmee ook de onderhuur aan de kunstenaars en creatieve ondernemers ten einde komt. Er is nog geen alternatieve locatie beschikbaar waar de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

De looptijd van de lopende huurovereenkomst is gerelateerd aan herontwikkeling van het gebied Voorsterpoort Oost. Er is sprake van vertraging in die herontwikkeling, waardoor het mogelijk is de voorgenomen sloop van het gebouw later te laten plaatsvinden en het pand Rieteweg 10 gedurende 6 extra maanden open te houden. Technisch is het – met het oog op de slechte bouwkundige staat van het pand – nog mogelijk om voor een beperkte periode het gebruik als broedplaats te faciliteren.

Uit het Cultureel Perspectief 2040 gemeentelijk cultuurbeleid volgt dat het zeer wenselijk is om een broedplaats van ateliers te faciliteren, die voldoet aan de volgende criteria:

  • Kunstenaars en creatieve ondernemers dragen bij aan de realisatie van het gewenste artistieke klimaat dat past bij een stad in grootstedelijke ontwikkeling. 
  • Door het onderbrengen van kunstenaars van diverse disciplines in één pand wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot samenwerking, kennisuitwisseling en cross overs. Daarmee wordt invulling gegeven aan het cultuurbeleid om de kunstsector te vernieuwen en te innoveren.;
  • Een lokaal bekende broedplaats, die aan bezoekers en andere belangstellenden zichtbaar maakt hoe invulling wordt gegeven aan het  beleid dat is gericht op vernieuwing en innovatie in de kunstsector.

Om de kunstenaars en creatieve ondernemers in de gelegenheid te stellen een passende vervangende ruimte te vinden heeft de gemeente zich de afgelopen periode ingespannen om een vervangende locatie te vinden waar de broedplaats van artistieke en creatieve bedrijvigheid kan worden voortgezet. Daarbij doen zich op termijn binnen de verschillende gebiedsontwikkelingen van de stad wellicht mogelijkheden voor, echter zonder concrete alternatieven vóór het aflopen van de lopende huurtermijn. Daarom is het alleen mogelijk om de gerealiseerde broedplaats vanaf 1 januari 2024 voort te zetten als de gemeente een extra huurtermijn van het pand Rieteweg 10 faciliteert.

De verwachting is dat met het meewerken aan de extra huurtermijn van 6 maanden  er betere aansluiting is op het beschikbaar komen van alternatieve locaties in de stad.

Huurder dient het gehuurde uiterlijk op 30 juni 2024 volledig te ontruimen.
Huurder is voorts bereid te huren tegen condities die zo veel mogelijk gelijk zijn aan de voorwaarden in de lopende huurovereenkomst. 

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van deze tijdelijke huurovereenkomst.

Vervaltermijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk op  
8 december 2023 (binnen 14 kalenderdagen na de datum van deze publicatie) kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel.

De gemeente Zwolle en CO zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien u een kort geding aanhangig maakt, verzoeken wij u dit binnen voornoemde termijn schriftelijk mede te delen door hierover een mail (dan wel de conceptdagvaarding) te sturen naar het e-mailadres: secretariaat.zwvg@zwolle.nl.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/stadsmakelaar. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met ai.de.vries@zwolle.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle