locatie iconVoornemen tot aangaan huurovereenkomsten diverse ruimtes Stadsfoyer, met drie maatschappelijke partners

Naam project

Voornemen tot aangaan overeenkomst met maatschappelijke partners

Adres Stadsfoyer, Stadshagen (toekomstige locatie aan de Duiker en de Belvédèrelaan)
Kadastrale percelen

Gemeente Zwolle, sectie S, nummer 8444 (gedeeltelijk)

Perceelgrootte Circa 1700 m²
Publicatiedatum 22 mei 2023

De gemeente Zwolle is voornemens huurovereenkomsten aan te gaan voor verscheidene ruimtes in de nog te realiseren en door de gemeente aan te kopen Stadsfoyer, met drie maatschappelijke partners.

3 maatschappelijke partners: Rol gemeente i.r.t. huisvesting:
De Stadkamer  Maatschappelijk (subsidie)partner
WijZ Welzijn Maatschappelijk (subsidie)partner
GGD IJsselland (consultatiebureau) Maatschappelijk (subsidie)partner

De 3 maatschappelijke partners hierna samen te noemen: “Huurder”.

Huurder is de enige serieuze gegadigde

Momenteel verhuurt de gemeente aan Huurder ruimtes in het Cultuurhuis in Stadshagen en in hetzelfde Cultuurhuis zijn ook twee gemeentelijke afdelingen Sociaal Wijkteam (SWT) en Het Wijkmanagement (WSP) gehuisvest. De gemeente acht het gelet op het maatschappelijk karakter van Huurder wenselijk om in de toekomst huisvesting voor Huurder te blijven faciliteren. Dit heeft er mede toe geleid dat de gemeente op korte termijn wenst over te gaan tot het sluiten van een koopovereenkomst ten aanzien van de nieuw te bouwen Stadsfoyer.

De aankoop door de gemeente heeft als effect dat er een nieuwe Maatschappelijke Voorziening wordt ontwikkeld waarin Huurder de onderlinge samenwerking en de samenwerking met genoemde gemeentelijke afdelingen kan voortzetten en uitbreiden. Zodoende ontstaat een toekomstbestendige kwaliteitsimpuls voor Stadshagen, waarin voor Huurder en twee gemeentelijke afdelingen een nieuwe verbeterde herhuisvesting wordt gerealiseerd en de huidige huurrelatie kan worden voortgezet.

Huurder en de 2 gemeentelijke afdelingen worden op deze wijze geherhuisvest op een specifiek voor samenwerking ontworpen locatie waarbij ruimtes worden gedeeld en er derhalve een efficiënt gebruik van de ruimte is. Op deze manier kan veel beter uitvoering worden gegeven aan het voortzetten van de samenwerking tussen partijen. 

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts deze drie maatschappelijke partners in aanmerking komen voor het aangaan van de huurovereenkomsten voor de locatie aan de Duiker en de Belvédèrelaan, t.b.v. de realisatie van de Stadsfoyer. 

Vervaltermijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk op 11 juni 2023 kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel. Bij gebreke daarvan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zwolle en Huurder zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

Indien u een kort geding aanhangig maakt, verzoeken wij u dit binnen voornoemde termijn schriftelijk mede te delen door hierover een mail (dan wel de conceptdagvaarding) te sturen naar het e-mailadres: l.dielissen-van.riel@zwolle.nl.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/stadsmakelaar. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met l.dielissen-van.riel@zwolle.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle