locatie iconVoornemen tot ingebruikgeving flexwonen-locatie Nijverheidsweg

Naam project

Voornemen tot ingebruikgeving aan woningstichting SWZ

Adres Nijverheidsweg
Kadastrale percelen

Gemeente Zwolle, ZLE-H-3007 ged. en ZLE-H-3160 (gedeeltelijk)

Perceelgrootte 1988 m2
Publicatiedatum 13 november 2023

De gemeente Zwolle is voornemens om voor de periode van 15 jaar een ingebruikgeving aan te gaan met SWZ, met betrekking tot grond gelegen aan de Nijverheidsweg 3-001 t/m 3-114, ten behoeve van de realisatie van 27 flexwoningen. 

SZW is de enige serieuze gegadigde

De gemeente zet de komende jaren in op het vergroten van het aandeel betaalbare woningen in Zwolle door onder andere flexwoningen te realiseren. Dit maakt onderdeel uit van het Coalitieakkoord en is één van de uitgangspunten in de Betaalbaarheidsagenda. Samen met de Zwolse woningcorporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ werkt de gemeente in dit kader aan het realiseren van 288 flex- en transformatiewoningen in de sociale huur. Dit is bedoeld voor specifieke doelgroepen zoals starters, studenten en statushouders.

Met de corporaties heeft de gemeente op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de uitgangspunten en financiële kaders voor de realisatie van voornoemde flexwoningen. Onderhavige ingebruikgeving aan SWZ ligt in het verlengde van deze afspraken op hoofdlijnen. Met de andere Zwolse woningcorporaties voert de gemeente gesprekken om de overige voornoemde flexwoningen te realiseren.

Daarnaast hebben corporaties een unieke positie als toegelaten instelling met een bijzondere taak van de sociale woningvoorraad die is vastgelegd in de Woningwet. Corporaties zijn uitsluitend werkzaam op het gebied en in het belang van de volkshuisvesting. Hun financiële middelen worden uitsluitend in dat belang ingezet. Bovendien moeten zij bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie en de prestatieafspraken die daaruit voortvloeien. Met de realisatie van de flexwoningen draagt SWZ bij aan de uitvoering van de Woonvisie van de gemeente.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde zijnde SWZ in aanmerking komt voor de uitgifte ten behoeve van de realisatie van 27 flexwoningen op voornoemde locatie.

Termijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk op 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel. Indien u een kort geding aanhangig maakt, verzoeken wij u dit binnen voornoemde termijn schriftelijk mede te delen door hierover een mail te sturen naar het e-mailadres: f.spikman@zwolle.nl.

De gemeente Zwolle en SWZ zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/stadsmakelaar. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen door te mailen naar: f.spikman@zwolle.nl.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle