Grote Kerkplein

Locatie: Grote Kerkplein, Binnenstad

Oppervlakte: 1.200 m2

Capaciteit: max 2.900 bezoekers

plattegrond-grote-kerkplein-zwolle.pdf

Sfeer

Het Grote Kerkplein is een stedelijk verblijfsplein naast de Grote Kerk. Voorzieningen op en rond het plein zijn horeca, wonen, (winter)terrassen, evenementen en de vrijdagmarkt.

Door de ligging en de intieme sfeer is deze locatie met name geschikt voor braderieën, foodtrucks, kerstmarkt en cultuurfestivals.

Daarnaast wordt deze locatie gebruikt als ondersteunende locatie van grotere evenementen zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag en carnaval.

Ondergrond

Het Grote Kerkplein is verhard met steen en keien. Het plein is omringd met bomen en afgesloten met verzinkbare palen.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi Schoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

  • Vanwege de wekelijkse vrijdagmarkt is het Grote Kerkplein niet beschikbaar voor evenementen van 8.00-15.00 uur.
  • Sommige lichtmasten kunnen tegen betaling worden verwijderd.
  • Hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden kunnen worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ROVA via info@mooi-schoon.nl. Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.
  • Op het Grote Kerkplein bevindt zich een mobiele fietsenstalling die op verzoek kan worden verwijderd.
  • Rondom het Grote Kerkplein zijn diverse horecabedrijven, waarmee u als organisator rekening moet houden en/of  afspraken moet maken.

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De genoemde bezoekersaantallen zijn op basis van de bruto oppervlakte. De inrichting van het terrein zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening vermindert het aantal beschikbare m2 en het bezoekersaantal.

De maximum bezoekersaantallen zijn als volgt te berekenen

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open lucht.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthemerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Voorzieningen op de locaties

Op de locaties zijn diverse voorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht.

2016-11-techniek-aansluitingen-evenementen.pdf

Technische aansluitingen

De servicemedewerker of de marktmeester zorgt voor alle aansluitingen op de evenementen in Zwolle. De marktmeester is verantwoordelijk voor de marktkasten.

Voor het gebruik van de marktkasten, kunt u contact opnemen met de marktmeesters Henk Wissink of Dick Pluim. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14038.

Voor de overige stroom-, water- en rioolaansluitingen neemt u contact op met de servicemedewerker van ROVA via planningregioijsselvecht@rova.nl

Tarieven

De gemeente brengt voor het gebruik van gemeentegrond  precario in rekening.

Jaarlijks vindt een indexatie plaats van de tarieven voor het gebruik van stroom, water en het starttarief. De tarieven voor 2017 zijn:

Tarieven voorzieningen
Voorziening Tarief
Stroom € 0,30 cent per KWH inclusief BTW
Water € 2,10 per m3 inclusief 4% BTW
Starttarief € 50,00 voor aansluiting

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges en precario verschuldigd.