Vergunning voor een evenement aanvragen

Voor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Denk hierbij aan festiviteiten die voor publiek toegankelijk zijn, zoals een braderie, circus, kermis of wielerronde. Voor een klein evenement is een melding vaak voldoende. Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, barbecue. 

Vergunningsplichtige evenementen

In Zwolle heeft u voor twee categorieën een vergunning nodig:

  • Grootschalige evenementen
  • Overige evenementen

Grootschalig evenement

Op grootschalige evenementen:

  • komen meer dan 5.000 bezoekers. U moet vooraf fysieke maatregelen treffen. Denk aan het plaatsen van hekken of afzettingen van de weg. En meestal is er een grotere kans dat het gevolgen heeft voor de openbare orde en veiligheid.
  • is een maximaal aantal decibellen van 75 dB(A)/90 dB(C) of 85 dB(A)/95 dB(C) toegestaan. Dit staat los van het aantal bezoekers of de fysieke maatregelen die u moet treffen.

Overig evenement

Overige evenementen zijn festiviteiten:

  • met maximaal 5.000 bezoekers. Voor deze evenementen moet u geringe fysieke maatregelen treffen. En het risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid is ook niet groot. Het maximale aantal toegestane decibellen is: 70 dB(A)/80 dB(C).

Aanvraagtermijn

  • U moet uw aanvraag voor een grootschalig evenement op z'n laatst 12 weken vóór de happening indienen.
  • Voor overige evenementen moet u ten minste 8 weken vooraf een aanvraag indienen.

Hierdoor heeft de gemeente voldoende tijd om een aanvraag goed af te handelen en de verleende vergunning op tijd te publiceren. In deze periode kunnen we betrokkenen op een juiste manier betrekken bij de verlening van de vergunning.

Vergunning aanvragen 

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Of wilt u meer informatie over hoe u dat het beste kunt doen?

Neem dan contact op met één van de vergunningverleners: Carla Jacobs, Jolanda Boezelman, Annerie Liefers of Antonie van Leussen, telefoonnummer 14 038 (vijf cijfers).

Indienen

U kunt een evenementenvergunning aanvragen

In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Als dat zo is, dan krijgt u daar bericht over.

Nieuw, grootschalig evenement

Wilt u een nieuw en grootschalig evenement in Zwolle organiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met i.tuqan@zwolle.nl (tel. 038-498 2016)

Wees op tijd

Wij willen een evenement graag mogelijk maken. Het is daarbij belangrijk dat u als organisator op tijd uw aanvraag indient. En dat u daarbij heeft nagedacht over openbare orde en veiligheid.

Beoordeling vergunningsaanvraag

Evenementen kunnen veel invloed hebben op de omgeving van het evenement. Daarom kunnen we bij een vergunningaanvraag vragen om een veiligheids-, een verkeers-, een geluids- en/of een afvalplan vragen.

Als organisatie beschrijft u in de plannen de risico’s, de te nemen maatregelen en de gemaakte afspraken over veiligheid, verkeer, afval/schoonmaak en geluid. Ook moet u de rollen, taken en verantwoordelijken beschrijven.

Op basis hiervan maken adviseurs van politie, brandweer, geneeskundige dienst, geluid/evenementencoördinatie een advies voor de vergunningverleners.

Het gaat om een conceptplan die u bij aanvraag moet indienen. Na beoordeling kunnen we u nog om een aanvulling vragen. Daarna kunt u de definitieve plannen indienen.

Plannen

Hieronder staan de bijlagen die u bij een aanvraag voor een evenementenvergunning moet aanleveren.

Toegankelijke evenementen

Bij evenementen hebben we plezier en ontspannen we. Voor mensen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld slechtzienden of mensen die moeilijk ter been zijn, is het niet altijd makkelijk om een evenement te bezoeken. Dat geldt zowel voor het evenemententerrein zelf als voor de voorzieningen.

Zwolle vindt het belangrijk dat iederéén kan genieten van evenementen. Daarom ondersteunen we Toegankelijk Zwolle bij hun inspanningen hiervoor en wijzen wij u als organisator op de bijbehorende checklist. Het is fijn als u deze doorneemt en kijkt waar voor u de mogelijkheden liggen om uw evenement zo toegankelijk mogelijk te maken.  

Kijk voor een handreiking op Toegankelijkzwolle.nl

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi Schoon van ROVA helpt je graag!