Geluidsplan

Het geluidsplan geeft inzicht in de mogelijke risico’s ten aanzien van  het geluid. Het beschrijft tevens de maatregelen die u hiervoor treft en de afspraken die u hierover maakt. 

De gemeente vraagt om een geluidsplan bij alle evenementen, waarbij muziek in belangrijke mate zorgt voor de beleving (dus geen achtergrondmuziek).

Balans tussen rust en reuring

Bij het beoordelen van vergunningaanvraag voor evenementen waarbij geluid wordt gemaakt, zoekt de gemeente naar een balans tussen reuring en rust. Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een goede  balans vraagt de gemeente u bij het indienen van een vergunningaanvraag akoestische informatie mee te zenden.

Inhoud geluidsplan

 • motivering van de gevraagde geluidsruimte
 • onderbouwing van de haalbaarheid van de gevraagde geluidsruimte, waarbij het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object[BvdG1]  (b.v. woningen, ziekenhuis, bejaardentehuis) als referentie moet worden gebruikt.
 • locatie en situering podia
 • opstelling apparatuur
 • welk geluidssysteem wordt gebruikt
 • bronvermogen
 • afstand podium FoH
 • indien van toepassing: de differentiatie van de benodigde geluidsruimte bij de diverse artiesten (geef hier de tijden van het optreden aan en motiveer de benodigde geluidsruimte).
 • naam en 06-nummer van de verantwoordelijke persoon voor het geluid tijdens het evenement
 • maatregelen die u treft bij overschrijding van het vergunde geluidsniveau
 • geluidbeperkende maatregelen u treft er tijdens het evenement (bijvoorbeeld afscherming met containers)
 • de richting van de boxen
 • het aantal  podia en een omschrijving van het soort muziek per podium;
 • muziekspectrum: achtergrond, pop, dance, house, ultra bas
 • de voor het evenement noodzakelijke  geluidsniveaus, incl. een onderbouwing waarom deze niveaus noodzakelijk zijn. In deze onderbouwing moet u ook ingaan op de technische en/of financiële (on)mogelijkheden om met andere (lees: lagere) geluidsniveau te werken.
 • de datum en tijdsperiode  waarop de soundcheck plaatsvindt (in beginsel maximaal 2 uur, als u meer tijd nodig heeft dan moet u dit motiveren).
 • hoe het geluid tijdens het festival wordt gemonitord.
 • ten minste 3 berekeningen bijdrage geluid op de gevel(s) van dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten.

NB In aanvulling hierop kan de gemeente u vragen het geluidsplan aan te vullen met akoestische berekeningen, waaruit blijkt dat u aan de gevraagde geluidsniveaus kunt voldoen.

Als u hogere geluidsniveaus vraagt dan de gemeente volgens het geluidsbeleid van plan is  toe te staan, dan neemt de gemeente hierover tijdig contact met u op. Tevens kan de gemeente u vragen om nieuwe berekeningen te maken waaruit blijkt dat u kunt voldoen aan de geluidsniveaus die de gemeente wel wil toestaan. In dat geval informeert de gemeente u schriftelijk over de niveaus die u moet doorrekenen en het tijdstip waarop u de nieuwe berekeningen moet indienen.

Akoestische berekening

Een geluidsplan moet zijn voorzien van akoestische berekeningen bij

 • alle evenementen waarbij muziek een belangrijke bijdrage levert aan de beleving die voor de eerste keer georganiseerd worden in Zwolle;
 • jaarlijks terugkerende evenementen, waarbij:
  - aanpassingen aan de aard en omvang worden doorgevoerd (bij een andere opzet van een of meerdere podia);
  - in het afgelopen jaar sprake is geweest van langdurige meer dan incidentele overschrijding van de geluidsnormen zijn vastgesteld;
  - sprake is van muziek in het dance-spectrum;
  - de gevraagde norm 85 dB (A) en/of 95 (C) bedraagt.

Voor wie is de bijlage / wie doet er wat mee?         

Toezicht en Handhaving van de gemeente Zwolle

Op welk moment moet de bijlage uiterlijk aangeleverd worden

Bij de vergunningaanvr

 [BvdG1](b.v. woningen, ziekenhuis, bejaardentehuis)