Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan geeft inzicht in de mogelijke risico’s  op het gebied van openbare orde en veiligheid (crowdmanagement), volksgezondheid, milieu en woon- en leefklimaat. Op basis van dat inzicht worden scenario’s en te nemen maatregelen bepaald.

Aan de hand van het veiligheidsplan bepalen hulpdiensten en gemeente of de organisator op het gebied van veiligheid goed is voorbereid en of ze de juiste maatregelen neemt. Het plan is de basis voor de vergunningsvoorschriften. Als organisator bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.

Risico's

Een veiligheidsplan is nodig bij evenementen

 • als uit een risicoanalyse blijkt dat er risico’s te verwachten zijn en/of
 • met een bepaalde impact op de openbare orde buiten het evenemententerrein en/of
 • waarbij het bezoekersprofiel of het aantal bezoekers aanleiding geeft om een veiligheidsplan te vragen.

Inhoud veiligheidsplan

Een veiligheidsplan bevat

 • een beschrijving van risico’s,
 • de meest voor de hand liggende scenario’s voor het evenement
 • en welke maatregelen er genomen worden.

In elk geval worden de scenario’s en bijbehorende maatregelen omschreven van: brand, vechtpartij, extreem weer, te hoge publieksdichtheid (overcrowding) en onrust in het publiek.

In een aantal scenario’s kan een ontruiming aan de orde zijn. Een goed ontruimingsplan is daarom een noodzakelijk onderdeel van het veiligheidsplan.

Neem in het plan de volgende onderdelen op

 • omschrijving evenement
 • organisatiestructuur
 • samenwerkende partners (bv. beveiliging/ EHBO/ reddingsbrigade etc)
 • rollen, taken en verantwoordelijkheden
 • risicoanalyse – scenario’s - maatregelen
 • crowdmanagement (capaciteit / monitoren / sturingsmaatregelen)
 • ontruimingsplan
 • beveiligingsplan (o.a. inzetoverzicht, huisregelsmet in ieder geval de regel dat het bezit of gebruik van (soft)drugs ten strengste is verboden en dat er een zero tolerance beleid van toepassing is)
 • communicatieplan / verbindingsschema
 • telefoonlijst
 • overzicht veiligheidsoverleggen tussen organisatie, partnerorganisaties en hulpdiensten
 • complete digitale tekening

Aanleveren

U moet het veiligheidsplan bij de vergunningaanvraag aanleveren. De gemeente legt het veiligheidsplan voor advies voor aan de politie, brandweer en GHOR.