Vergunning voor een evenement aanvragen

Als u een evenement wilt organiseren, dan heeft u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Denk hierbij aan evenementen die voor publiek toegankelijk zijn, zoals een braderie, circus, kermis of wielerronde.

Zwolle kent twee categorieën vergunningplichtige evenementen:

  • Grootschalige evenementen
  • Overige evenementen

Grootschalig evenement

Grootschalige evenementen zijn evenementen:

  • met meer dan 5.000 bezoekers, die pas gehouden kunnen worden na het treffen van fysieke maatregelen en waarbij doorgaans het risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid groot is, en/of
  • waarbij een maximale geluidsbelasting is toegestaan van 75 dB(A)/90 dB(C) dan wel 85 dB(A)/95 dB(C). Dit staat dus los van het bezoekersaantal of de te treffen fysieke maatregelen.

Overig evenement

Overige evenementen zijn evenementen:

  • met maximaal 5.000 bezoekers waarbij geringe fysieke maatregelen genomen moeten worden en waarbij het risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid gering is. Er is een maximale geluidsbelasting toegestaan van 70 dB(A)/80 dB(C).

Aanvraagtermijn

  • Aanvragen voor grootschalige evenementen moeten ten minste 12 weken voorafgaand aan het evenement ingediend
  • Aanvragen om overige evenementen moeten ten minste 8 weken voorafgaand aan het evenement ingediend.

Deze termijnen geeft de gemeente voldoende tijd om een aanvraag zorgvuldig af te handelen en de verleende vergunning tijdig te publiceren. In deze termijn kunnen we belanghebbenden op een juiste manier betrekken bij de vergunningverlening.

Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen? Of wilt u meer informatie over hoe u dat het beste kunt doen?
Neem dan contact op met één van de vergunningverleners: CJM.Jacobs@zwolle.nl (038 498 27 36) of W.J.Boezelman@zwolle.nl (038 498 26 44).

Wilt u een nieuw en grootschalig evenement in Zwolleorganiseren, neem dan in een vroegtijdig stadium contact op met i.tuqan@zwolle.nl (tel. 038-498 2016)

Wij willen een evenement graag mogelijk maken. U als organisator heeft ook een verantwoordelijkheid, namelijk dat u op tijd uw aanvraag indient en daarbij heeft nagedacht over openbare orde en veiligheid.

Beoordeling vergunningsaanvraag

De gemeente beoordeelt een aanvraag voor een evenementenvergunning op verschillende punten, zoals openbare orde en veiligheid, bereikbaar en geluidsbelasting. Als het nodig is, overleggen we met de hulpdiensten en de organisatoren.

Indienen

Dien een vergunningsaanvraag (PDF-bestand) in.

In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Als dat het geval is, informeren wij u hierover.