Nieuwe regels beschermen cultuur- en bouwhistorie van gebouwen in Zwolle

Nieuwe regels beschermen cultuur- en bouwhistorie van gebouwen in Zwolle

In Zwolle zijn veel mooie, oude gebouwen die van historische waarde zijn voor de stad. Deze gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van Zwolle.

Voor monumenten zijn al regels om zorgvuldig met de monumentale waarden van deze gebouwen om te gaan. Er zijn ook waardevolle gebouwen die geen monument zijn, maar wel van grote waarde zijn voor Zwolle.

Op deze gebouwen wil Zwolle ook zuinig zijn. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders nieuwe regels voor om de cultuur- en bouwhistorische waarden van deze gebouwen te beschermen.

Deze nieuwe regels staan in het parapluplan bouw- en cultuurhistorie en gelden voor heel Zwolle. De eerste stap is het aankondigen van de nieuwe regels. Over tien maanden kan iedere Zwollenaar of organisatie eventueel een zienswijze indienen. Lees hieronder meer over het parapluplan en proces.

Wat gaat er veranderen?

Door rekening te houden met de historische waarde van gebouwen blijven deze bijzondere schatten ook voor toekomstige generaties bewaard. Met dit voorstel wil het college waardevolle gebouwen die geen monument zijn, maar wel van waarde voor Zwolle beschermen.

Hoe? In de toekomst moet er bij bijvoorbeeld bij het verbouwen van waardevolle gebouwen rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarden van een gebouw. Maar ook de sloop van cultuurhistorisch zeer waardevolle panden kan worden voorkomen. 

Daarnaast is er aandacht voor de bouwhistorie van panden. In veel panden in de binnenstad is de geschiedenis nog achter wanden of plafonds verborgen. Deze bouwhistorische waarden worden bij verbouwingen straks onderzocht en gedocumenteerd.

Zijn er hoge bouwhistorische waarden aanwezig in een gebouw? Dan kan de eigenaar van gebouw worden verplicht om onderdelen van het bouwplan aan te passen waardoor deze waarden van het bouwwerk (zoveel mogelijk) worden behouden. 

Wat is een parapluplan?

Deze nieuwe regels staan nu in het parapluplan bouw- en cultuurhistorie. Een parapluplan is een gedeeltelijke herziening van een bestemmingsplan. De regels in het parapluplan vervangen de regels van de bestaande bestemmingsplannen. De overige regels van de geldende bestemmingsplannen blijven van kracht.

Termen parapluplan cultuur- en bouwhistorie en hun betekenis
Termen Toelichting
Waarde Cultuurhistorie- 1

Deze regeling betekent dat er bijvoorbeeld bij verbouwplannen wordt gekeken of de bouwplannen geen afbreuk doen aan de cultuurhistorische waarden van het gebouw.

Per pand zijn de cultuurhistorisch waardevolle elementen beschreven. Deze lijst vindt u in de bijlage van het parapluplan cultuur- en bouwhistorie via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waarde Cultuurhistorie- 2

Bij deze panden zijn de cultuurhistorische waarden dusdanig hoog dat het slopen van het gebouw niet mogelijk is. Bij verbouwingen gelden dezelfde richtlijnen als Waarde Cultuurhistorie- 1.

Waarde Cultuurhistorie- 3

In het bestemmingsplan van de binnenstad staan al regels die ‘bolwerken met een groen karakter’ beschermen. Dit zijn waardevolle gebieden in en rond de binnenstad. Deze regels veranderen niet, maar krijgen een nieuwe naam: Waarde – Cultuurhistorie– 3. In deze gebieden is bijvoorbeeld een vergunning nodig als je een verharding wilt aanbrengen van meer dan 16 m2.

Dubbelbestemming bouwhistorie Er komen ook regels om de bouwhistorie van gebouwen te beschermen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een verbouwing van een pand gevraagd kan worden om een bouwhistorisch onderzoeksrapport. In dit rapport staan de bouwhistorische waarden van de onderdelen die verbouwd gaan worden. Gaan er hoge bouwhistorische waarden verloren? Dan kan de gemeente de eigenaar verplichten om onderdelen van het bouwplan aan te passen waardoor de hoge bouwhistorische waarden van het bouwwerk (zoveel mogelijk) worden behouden. Ook kan er gevraagd worden om de bouwhistorisch waarden te vast te leggen.

Om welk gebied gaat het?

Het parapluplan geldt bijna voor het gehele grondgebied van de gemeente Zwolle.

Waarom nu deze aankondiging?

Het parapluplan wijzigt de regels van de geldende bestemmingsplannen op het punt van de  bouw- en cultuurhistorie. Voordat deze wijzigingen worden vastgesteld krijgt iedereen 10 maanden de gelegenheid om de bouw- en gebruiksmogelijkheden in de huidige bestemmingsplannen alsnog te benutten. De geldende bestemmingsplannen zijn te bekijken via de website ruimtelijkeplannen.nl

Hoe kan ik checken of deze nieuwe regels ook voor mijn pand gelden?

  1. Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl
  2. Klik op de button ‘Plannen zoeken’
  3. Vul uw straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats in. En druk op Enter.
  4. Dan verschijnen de ruimtelijke plannen voor uw adres in beeld.
  5. Staat hier het parapluplan cultuur- en bouwhistorie bij? Dan geldt dit voornemen ook voor uw adres.
  6. Meer informatie? Klik op het plan. Er verschijnt meer informatie in beeld.
  7. U kunt het overzicht ook per wijk bekijken.

Hoe ziet het proces eruit? Wanneer zijn deze regels geldig?

Het parapluplan bouw- en cultuurhistorie is voor iedereen online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunnen pandeigenaren via deze link bekijken of dit voorstel ook voor hun pand geldt.

Na 10 maanden (december 2020) wordt het plan als ontwerp ter inzage gelegd en kan iedereen eventueel een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen in het uiteindelijke besluit.

Begin 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe regels. 

Vragen?

Heeft uw vragen? Neem dan gerust contact op met: