Opsporing en voorkoming

Onderzoek naar misbruik van uitkeringen is belangrijk voor de samenleving. Daarom zet de gemeente Zwolle alle mogelijke middelen in om fraude op te sporen.

De Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek onderzoekt fraude in Zwolle, Dalfsen, Dronten, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen en Zwartewaterland.

Door het uitgebreide werkgebied worden in de regio veel verbanden gelegd tussen vermoedens van fraude.

In Zwolle vormt de Sociale Recherche samen met de consulenten handhaving een team met een duidelijke taak: het opsporen van uitkeringsfraude. Het team werkt nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie en diverse andere landelijke opsporingsdiensten. Ook werken zij samen met de medewerkers die de intake van uw uitkering verzorgen. Als er twijfels zijn over de aanvraag van uw uitkering schakelt de gemeente het team in. De sociaal rechercheurs zijn naast toezichthouder voor onder andere de Participatiewet ook buitengewoon opsporingsambtenaar. Dit betekent dat zij meer toegang hebben tot aanvullende informatie als dat nodig is. Zij hebben ook meer bevoegdheden.

Controle gegevens

De gemeente Zwolle vergelijkt de gegevens die u opgeeft met die van andere organisaties. De verbinding van gegevens en de nauwe samenwerking levert veel informatie op.

Voorbeelden van informerende instanties:

 • Belastingdienst
 • UWV
 • DUO-IB-Groep
 • Kadaster
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Zorgverzekeraars

Huisbezoek

De gemeente mag u thuis bezoeken zonder dat u dit vooraf weet. Dit gebeurt nooit zonder reden. Als medewerkers van team Handhaving bij u thuis komen, legitimeren zij zich altijd. Ook leggen zij uit waarom zij een huisbezoek afleggen. Een huisbezoek heeft niets te maken met een huiszoeking. Bij een huisbezoek controleert de gemeente of u woont op het adres dat u hebt opgegeven. Ook kijkt zij of er nog meer mensen in het huis wonen.

Themacontrole

Regelmatig onderzoekt de gemeente Zwolle alle mensen die een uitkering ontvangen op een bepaald onderwerp. Zo'n onderwerp is bijvoorbeeld het bezit van een auto of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Een onderzoek gaat dan bijvoorbeeld over het aantal auto's dat iemand op zijn naam heeft staan. De gemeente kijkt dan ook naar de waarde van die auto's.

Inlichtingenbureau

Het landelijke Inlichtingenbureau verzamelt de gegevens van uitkeringsgerechtigden. Zij gebruiken alleen gegevens die nodig zijn voor de taken die zij volgens de wet hebben. Bij het gebruik van de gegevens beschermen zij uw privacy. 

Iedere maand stuurt de gemeente Zwolle de Burgerservicenummers (BSN) naar het Inlichtingenbureau. Dit zijn Burgerservicenummers van iedereen die te maken heeft met een uitkeringssituatie. Samen met het Burgerservicenummer ontvangt het Inlichtingenbureau ook de begindatum en de eventuele datum wanneer de uitkering stopt. Dit is omdat zij alleen de periode waarin u uitkering ontvangt mogen onderzoeken.

Voortdurend vergelijkt het Inlichtingenbureau hoe uw gegevens bekend zijn bij verschillende organisaties. De resultaten hiervan stuurt het Inlichtingenbureau naar de gemeente Zwolle. 

Organisaties waarvan het Inlichtingenbureau de gegegevens vergelijkt zijn:

 • Belastingdienst
 • UWV
 • Sociale Diensten
 • DUO-IB-Groep
 • Dienst Justitiële Inrichtingen

U hebt het recht om de gegevens in te zien die het Inlichtingenbureau van u heeft. Als u dit wilt, kunt u bij het Inlichtingenbureau een inzageformulier indienen. Meer informatie over het Inlichtingenbureau vindt u hier.

Rechten & plichten

Het plegen van bijstandsfraude gebeurt bewust, maar ook onbewust. De Participatiewet maakt geen onderscheid in bewuste of onbewuste fraude: in beide gevallen wordt het u aangerekend. U moet de gemeente alle informatie geven die nodig is. Alleen dan kan de gemeente uw recht op bijstand goed beoordelen. Dit betekent dat u ook alle veranderingen in uw persoonlijke situatie moet melden bij de gemeente Zwolle. Twijfelt u? Neem dan contact op  met uw consulent! Dit kan veel onduidelijkheden en misverstanden voorkomen. 

De gemeente Zwolle wil transparant zijn. Heeft er bij u een onderzoek naar fraude plaatsgevonden? Dan heeft u het recht om dit onderzoek in te zien. Neem ook hiervoor contact op met uw consulent.