Werkzaamheden en de Wet natuurbescherming

Bij ingrepen in uw (leef)omgeving kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Met ingrepen bedoelen we bijvoorbeeld:

 • (Ver)bouwen
 • Slopen
 • Kappen
 • Andere werkzaamheden op uw perceel.

In de Wet natuurbescherming (Wnb) staat dat u bij uw werkzaamheden rekening moet houden met de natuurwaarden.

Wet Natuurberscherming

In de Wnb staan regels voor het behoud van de biologische diversiteit. En voor de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten (zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen).

De gemeente beoordeelt

Als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning doet, zijn we als gemeente verplicht daarnaar te kijken. De gemeente moet beoordelen of:

 • De realisatie van een project gevolgen kan hebben voor beschermde soorten,
 • We de vergunning mogen verlenen.

Quick scan

Daarom adviseert we u om eerst te (laten) onderzoeken of uw project gevolgen kan hebben voor beschermde soorten. U kunt voor een eerste beoordeling een zogenaamde quick scan uit laten voeren door een gespecialiseerd bureau.

Onderzoek

Als uit die sca blijkt dat nader onderzoek nodig is, dan moet u dit onderzoek eerst laten uitvoeren. Zonder onderzoek krijgt u geen vergunning. Houd er overigens rekening mee dat onderzoek naar sommige soorten, zoals vleermuizen, alleen in een bepaalde periode in het jaar kunnen.

Vergunningvrije en meldingplichtige activiteiten

Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft voor uw project (zoals bij sloopmeldingen of vergunningvrij kappen of bouwen) moet u rekening moet houden met de Wet natuurbescherming. Het kan zijn dat u een ontheffing of vergunning moet aanvragen bij de provincie.

Procedure

Als duidelijk is dat uw project effect heeft op beschermde soorten, dan zijn er 2 mogelijkheden:

 1. U dient uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in met het onderzoek dat is uitgevoerd naar de beschermde soorten. Bij de beoordeling vraagt de gemeente aan de provincie om een 'Verklaring van geen bedenkingen'.  Deze verklaring is voor het deel dat gevolgen heeft voor deze beschermde soorten. De voorbereidingsprocedure hiervan duurt 26 weken
 2. U vraagt eerst een vergunning of een ontheffing aan bij de provincie op grond van de Wnb. Dit doet u voordat u de aanvraag om een omgevingsvergunning indient. De gemeente kan de aanvraag om een omgevingsvergunning, onafhankelijk van de procedure bij de provincie, behandelen. Meestal is op de aanvraag om omgevingsvergunning de reguliere procedure van 8 weken van toepassing.  

De gemeente raadt u aan om te kiezen voor de tweede optie. Het kan namelijk veel tijd schelen als u de aanvragen afzonderlijk indient. U moet wel eerst een aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming bij de provincie indienen. Pas daarna vraagt u de omgevingsvergunning bij de gemeente aan.

Aanvragen ontheffing of vergunning op grond van de Wnb

Een eventuele ontheffing/vergunning Wet natuurbescherming kunt u aanvragen bij de provincie Overijssel. U vindt op hun site meer informatie over de aanvraag.

Natuurinclusief bouwen

De vraag of uw project gevolgen voor beschermde soorten heeft is dus belangrijk. Daarnaast moet u bij het ontwerpen of verbouwen nadenken over hoe u rekening kunt houden met de natuur (natuurinclusief bouwen).

 • U kunt bij de renovatie van het dak bijvoorbeeld speciale dakpannen gebruiken voor gierzwaluwen.
 • U kunt een vogelvide plaatsen.
 • Bij nieuwbouw kunt u nestkasten in de spouw bouwen.
 • Het realiseren van groene daken, bijvoorbeeld sedum daken,

Meer informatie

Meer informatie over de Wet natuurbescherming en  maatregelen die u kunt nemen in het belang van de natuur (zoals natuurinclusief bouwen) vindt u onder meer op:

Let op: Op deze pagina staan niet alle onderwerpen waar de Wet natuurbescherming over gaat. Wewillen u hier op hoofdlijnen informeren over:

 • De mogelijke gevolgen van ingrepen in uw (leef)omgeving.
 • Hoe u rekening kunt (maar op grond van de Wet natuurbescherming ook moét) houden met de natuur.