envelop-geld iconWet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Deze wet versterkt uw positie in het geval dat de gemeente niet tijdig over uw aanvraag om een besluit beslist. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een aanvraag om een besluit op bezwaarschrift, een vergunning of een subsidieaanvraag.

Deze wet geeft burgers een aantal mogelijkheden om bij het uitblijven van een beslissing op een aanvragen overheden aan te sporen alsnog een beslissing op de ingediende aanvraag te laten nemen. In deze publicatie worden de belangrijkste zaken uit de Wet dwangsom en beroep samengevat.

Overheid beslist tijdig op uw aanvraag

Bent u van plan een aanvraag in te dienen voor bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een subsidie? Wilt u een café openen waarvoor u een vergunning op grond van de Alcoholwet nodig heeft of overweegt u een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders te versturen?

In alle bovenstaande gevallen moet u een `aanvraag´ indienen bij de gemeente . Een aanvraag is een ander woord voor een verzoek om een besluit te nemen. Wanneer de gemeente uw aanvraag ontvangt moet zij tijdig een besluit nemen. Met tijdig wordt bedoeld, binnen een bepaalde termijn. Meestal staat hiervoor een termijn in de wet vermeld.

Wanneer dit niet het geval is, geldt een redelijke termijn. Wat een redelijke termijn is, hangt af van het soort besluit. Het uitgangspunt is: niet langer dan nodig is om een goede beslissing te nemen. Dit is afhankelijk van het besluit dat moet worden genomen en wat hierbij komt kijken. Gemiddeld wordt als redelijke termijn een termijn van acht weken gehanteerd.

Voordelen van de nieuwe wet voor u

Wanneer de gemeente niet tijdig beslist over uw aanvraag kunt u het college van burgemeester en wethouders, waar u uw aanvraag heeft ingediend, een brief sturen waarin u aangeeft:

 • om welke aanvraag het gaat (vermeld hierbij een kenmerknummer en de behandelende afdeling en of medewerker zoals vermeld in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag);
 • dat de gemeente te laat is met het nemen van een besluit;
 • en dat u een dwangsom vraagt.

Voorbeeld van een dergelijke brief (ook wel ingebrekestelling genoemd) vindt u op Rijksoverheid.nl. Dit formulier kunt u printen, invullen en opsturen naar de gemeente Zwolle.

Vanaf het moment dat de gemeente uw brief ontvangt, is zij door u in gebreke gesteld en heeft zij nog twee weken de tijd om een besluit te nemen. Wanneer dit besluit niet binnen twee weken volgt, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

 1. De dwangsom begint automatisch te lopen. Als u de overheid in gebreke heeft gesteld en twee weken zijn verstreken zonder dat er een beslissing is genomen op uw aanvraag, dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden.
  De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 23,- per dag,
  de veertien dagen daarna bedraagt de dwangsom € 35,- per dag en
  de dagen daarna bedraagt de dwangsom € 45,- per dag.
  De dwangsom loopt ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442,-.
 2. U kunt direct beroep instellen. Als u de overheid in gebreke gesteld heeft en twee weken zijn verstreken zonder dat er een beslissing is genomen op uw aanvraag, dan heeft u bovendien het recht om meteen beroep in te stellen bij de rechter. U hoeft dan niet meer, zoals in de huidige situatie, eerst bezwaar te maken tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de overheid verplicht alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen.

Verlenging beslistermijn

Het is in uw belang en in het belang van de gemeente om weloverwogen besluiten te nemen op aanvragen. Om die reden is het soms nodig dat de gemeente meer tijd krijgt om een besluit te nemen op uw aanvraag. In een aantal gevallen kan zij daarom de beslistermijn verlengen. Dit kan bijvoorbeeld als de overheid moet wachten op aanvullende informatie, als de overheid zo veel informatie van u ontvangt dat de beslissing niet binnen de gestelde beslistermijn kan worden genomen of als u schriftelijk instemt met de opschorting van de beslissing op uw aanvraag. In al deze gevallen is de gemeente dan geen dwangsom verschuldigd omdat er dan nog geen sprake is van overschrijding van de wettelijke beslistermijnen.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle