Wijkfonds Dieze Oost voor wijkinitiatieven

De opbrengst van de verkoop van het voormalige wijkcentrum Dieze Oost aan de Zerboltstraat van € 300.000,- is ondergebracht in het Wijkfonds Dieze Oost. Dit fonds is bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid, participatie en sociale samenhang in de buurt Dieze Oost.

Informatie over de toetsingscriteria en het aanvragen van een bijdrage is te vinden op www.wijkfondsdiezeoost.nl

Wat er aan voorafging

Ruim twee jaar geleden heeft wijkcentrum Dieze Oost de deuren gesloten. Het bestuur van de wijk- en speeltuinvereniging Dieze Oost vond geen opvolgers en zag geen andere mogelijkheid dan de deuren te sluiten.

Ook een andere bewonerswerkgroep heeft nog onderzocht of een doorstart mogelijk was.  Helaas bleek de groep medestanders te klein om een gezonde exploitatie van het wijkcentrum te kunnen organiseren. Het bestuur heeft daarom een verzoek ingediend bij de Rechtbank om de vereniging op te heffen.

Het  wijkcentrum is verkocht aan de huisartsenpraktijk Geert Groote die het pand wil betrekken bij de ontwikkeling van een gezondheidscentrum. Hierin wordt onder meer een apotheek ondergebracht.

Stichting Wijkfonds

Het verenigingsbestuur en de gemeente hebben afgesproken dat het geld in de verenigingskas en van de verkoop van het pand ingezet wordt voor de wijk. Daarvoor heeft de notaris de stichting Wijkfonds Dieze Oost in het leven geroepen.

De stichting is een autonome stichting en hoeft daarom geen verantwoording aan de gemeente af te leggen.

Voor een goed functioneren van de stichting en een zorgvuldige besteding van de middelen is wel in de statuten opgenomen dat het college van B&W goedkeuring moet geven aan de benoeming van de bestuurders en aan een eventuele statutenwijziging.

Bestuursleden

Voor het Wijkfonds zijn drie bestuursleden benoemd die geen belang hebben bij het Wijkfonds. Wel hebben zij, naast bestuurlijke kwaliteiten, een goede betrokkenheid bij de wijk. 

De bestuursleden zijn:

  • Victor Lawant: apotheker, hij maakt deel uit de Stichting Diezerzorg die het voormalig wijkcentrum heeft gekocht.
  • Walter van de Akker: tot voor kort werkzaam bij deltaWonen en actief geweest in onder andere Dieze Oost.
  • Rob Selles: gepensioneerd, voorheen werkzaam bij Travers Welzijn en nu nog actief bij onder andere de FNV-AbvaKabo.

Vanaf januari 2018 is het bestuur aan de slag gegaan met de verdere invulling van het Wijkfonds, zoals de uitwerking van de voorwaarden en een website.

Adviesraad van bewoners

In de statuten van het Wijkfonds is opgenomen dat er een Adviesraad van wijkbewoners komt. Deze adviesraad adviseert over onder meer het financiële beleid van het fonds en het toekennen van het geld aan wijkinitiatieven.

De adviesraad bestaat uit minimaal vijf leden.